ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 42

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
W0001
สุเมธ บุญยืด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
2
W0002
กัปตัน สุขชญานันท์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
3
W0003
ณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
4
W0004
อนุวัฒน์ สุวรรณละออง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
5
W0005
อภินันท์ ชูหนู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
6
W0006
พัชรศิษฏ์ ปีเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
7
W0007
ดร.มนัสวี ศรีนนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
8
W0008
สุธน สุภาวงต์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
9
W0009
นิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
10
W0010
เกียรติพงศ์ พจน์สมพงส์
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
11
W0011
ทรงยศ ภู่เนียม
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
12
W0012
คมเดช บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
13
W0013
พิมพ์ชนก แก้วอุดม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
14
W0014
นภารัตน์ ชูไพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
อนุมัติ
15
W0015
ไพศาล พุมดวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
16
W0016
ชัยวัฒน์ ปฐมพรสุริยะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
17
W0017
ณัฐวุฒิ วิเชียร
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
18
W0018
วณัช พาดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
19
W0019
อรุณ แดงประดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
20
W0020
นายสรายุทธ กูลเกื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
21
W0021
ธนศักดิ์ สง่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
22
W0022
อนพัช คุโณดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
23
W0023
พรศักดิ์ ศรีช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
24
W0024
พัชรพงศ์ บุตรอำภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
25
W0025
สมศักดิ์ เหลาะเหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
26
W0026
สมศรี หวันชิตนาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
27
W0027
ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
28
W0028
ปรีดาวรรณ สินจรูญศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
29
W0029
จารุวรรณ เพชรรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
30
W0030
ม่าดน จันอิ
วิทยาลัยศรีโสภณ
รออนุมัติ
31
W0031
โชติธรรม ธารรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
32
W0032
อาทิตย์ พันธ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
33
W0033
ยงยุทธ มุ่งหมาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
34
W0034
บุญญา วาสี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
35
W0035
สันติชัย วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
36
W0036
อำนาจ มะลิวัลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
37
W0037
หทัยรัตน์ เสวกพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
38
W0038
สิริมาตย์ จันทร์ขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
39
W0039
อัญชลี เขื่อนขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
40
W0040
ธงชัย ไสวงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
41
W0041
เพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
42
W0042
อณุภา ทานะรมณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
43
W0043
พิชญนันท์ พรมพิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
44
W0044
ราตรี คงขุนทด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
45
W0045
สงวน ชื่นชมกลิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
46
W0046
ชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
47
W0047
วันชัย ปิดตานัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
48
W0048
ภักดี โตแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
49
W0049
รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
50
W0050
ศศิภา เกตุเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
51
W0051
ประสิทธิ์ อ่วมเนียม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
52
W0052
สมนึก หลิมศิโรรัตน์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
53
W0053
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
54
W0054
ธีระยุทธ์ หมันหลี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
55
W0055
อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
56
W0056
รัชดา โรจนหัสดิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
57
W0057
ไชยพล กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
58
W0058
จันทร์จิรา เกตุยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
59
W0059
จิระศักดิ์ เรืองรังษี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
60
W0060
ปวริศร์ มาเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
61
W0061
ศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
62
W0062
อนุชา ขุนแก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
63
W0063
กชพรรณ นุ่นสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
64
W0064
ศักดิ์ชัย อินจู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
65
W0065
วิศาล เดิมหลิ่ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
66
W0066
สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
67
W0067
จักรภัทร ทองมี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อนุมัติ
68
W0068
นุชนาถ ถมมาลี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
69
W0069
วัชรินทร์ วรินทักษะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
70
W0070
อาพร สุนทรวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
71
W0071
ณัฐพงษ์ กันทะนิด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
72
W0072
รมณีย์ ควงปาริชาต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
73
W0073
ปิยดา กุนตัน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
74
W0074
จันจิรา รู้น้อม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รออนุมัติ
75
W0075
เชษฐา หมื่นพินิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
76
W0076
นพกานต์ พินิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รออนุมัติ
77
W0077
เมธารัตน์ โยธิโน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
78
W0078
สงกรานต์ มุณีแนม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
79
W0079
เชาวลิต เศรษฐสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
80
W0080
เพ็ญนภา สุวรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
81
W0081
ชัยสิทธิ์ สงเคราะห์สุข
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
82
W0082
ปรีชญา นัทธี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
83
W0083
กิตติยา ภังคานนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
84
W0084
นฤเทพ แก้วศิริ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
85
W0085
ปฐมพงษ์ ฉับพลัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
86
W0086
มัลลิกา รัตพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
87
W0087
สุวิทย์ เสวรันต์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รออนุมัติ
88
W0088
สุอัยดา บือแน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
89
W0089
อับดุลฟาตะห์ มะสาแม
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
90
W0090
เฟาซาน มาปะ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
91
W0091
คอลิด ลังสารี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
92
W0092
นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีห
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
93
W0093
นูรฮุดา มะสาแม
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
94
W0094
มะฟายซู เจ๊ะแว
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
95
W0095
มูอีน มุเส็มสะเดา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
96
W0096
มะรอนิง อุเซ็ง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
97
W0097
สปิอิ บ่าวเต๊ะ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
98
W0098
ภาณุพล วณิชาชีวะ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
99
W0099
นัสมี สาและ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
100
W0100
ไพโรจน์ นิกรสังขพินิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
101
W0101
นนทกฤศ จิตต์บรรจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
102
W0102
อุบล หุ่นแก้วชมภู
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
103
W0103
ธเนศ ปุลพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รออนุมัติ
104
W0104
รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
105
W0105
วัชร​พงษ์​ วัชรินทร์​
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
106
W0106
วรนนท์ ธิติมาพงศ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
107
W0107
กฤษา ปรึกษากร
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
108
W0108
ชูติมา รัตนจิตเกษม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อนุมัติ
109
W0109
กฤติธี อุดธรรมไจย
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
110
W0110
หทัยรัตน์ ต้นศิริ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
111
W0111
สาครินทร์ หาบุศย์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
112
W0112
อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
113
W0113
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
114
W0114
เสรี ชะนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรศาสตร์บางพระ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
115
W0115
วุฒิชัย อินทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
116
W0116
สุธิษา เชญชาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
117
W0117
เพ็ญประภา ยีเจ๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
118
W0118
นกูล ขุนแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
119
W0119
บุญถึง คงแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
120
W0120
ฆรวัณณ์ สถล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
121
W0121
วทิตา ฤทธิโชค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
122
W0122
ชยพล สันสาคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
123
W0123
พรหมพร จันจุฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
124
W0124
พันพัสสา ชัยหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
125
W0125
โนร๋บัยดูรา มะดือเระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
126
W0126
สุภาวดี สีแก้วอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
127
W0127
ฟายซอล วามะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
128
W0128
เพชรลดา ฤทธิรงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
129
W0129
กอบศักดิ์ ณ นคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
130
W0130
สักกิน๊ะ หวันสกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
131
W0131
อิศรา วิชัยยุทธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
132
W0132
จารีต้า สมุหเสนีโต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
133
W0133
กรนิภา โพธิ์รักษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
134
W0134
รีซูวัน แวหะมะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
135
W0135
เอกวัตร โคช่วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
136
W0136
นุรรุสดี แวกะจิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
137
W0137
วิทยา บุญสุข
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
138
W0138
คมสัน สายัณห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
139
W0139
ไฮนง วานิซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
140
W0140
ชาย รังสิยากูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
141
W0141
จักรพงศ์ นาทิวัชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
142
W0142
สริกีร์ เอียดตรง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
143
W0143
อนันต์ สาแม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
144
W0144
ศุภกิจ อาวิพันธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
145
W0145
โซฟี ระเด่นอาหมัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
146
W0146
ฟัตฮียะห์ ตาเย๊ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
147
W0147
วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
148
W0148
อกณิษฐ์ สุทธนู
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
149
W0149
มาหะมะ เซะบากอ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
150
W0150
ชัชวาล อินทร์พามา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
151
W0151
วิบูลศักดิ์ วัฒายุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
152
W0152
ศักดิ์ชัย ศรีสุข
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
153
W0153
ทิตยา จันทร์สุข
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
154
W0154
ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
155
W0155
อดิศร เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
156
W0156
ธัญชนก อิงวิยะ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
157
W0157
พรรณทิพย์ ปานงาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
158
W0158
พิทักษ์ ชานนตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
159
W0159
วัฒนา ศรีวรมย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
160
W0160
ขวัญใจ นิ่มดวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
161
W0161
พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
162
W0162
บุญฤทธิ์ คงลำพูน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
163
W0163
ฤชุวัฒน์ โภคา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
164
W0164
อนุสรณ์ วงค์แปง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
165
W0165
ธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
166
W0166
ไพบูลย์ คำเสียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รออนุมัติ
167
W0167
เอกรวี ครุฑางคะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
168
W0168
นิสันติ ศิลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
169
W0169
อาภรณ์ เวียงสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
170
W0170
อำนาจ แก้วภูผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รออนุมัติ
171
W0171
ณเรศณ์ จิตรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รออนุมัติ
172
W0172
ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
173
W0173
อดิศร ศิริคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
174
W0174
วาสนา ด้วงเหมือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
175
W0175
ทิพวรรณ จำปาเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
176
W0176
สุกานดา เจริญวันชัยกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
177
W0177
พิเชษฐ ทองพริก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
178
W0178
สมัคร อยู่ลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
179
W0179
ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
180
W0180
นราธิป นิลวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
181
W0181
วรนุช ใยประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
182
W0182
ธนพิทักษ์ ชวนชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
183
W0183
เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
184
W0184
สุรศักดิ์ สุขมาก
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
185
W0185
ญาดา เปล่งเจริญศิริชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
186
W0186
บูรณา มาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
187
W0187
วราพรรณ เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
188
W0188
วราภรณ์ พิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
189
W0189
นพดล ชาติรังสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
190
W0190
อัฏฐิภา จุลพิสิฐ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
191
W0191
อดุลย์ ยิ้มงาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
192
W0192
ฟาริด หะยีเจ๊ะโวะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
193
W0193
สฤษดิ์ ปานจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
194
W0194
ณัฐธยาน์ หนูหลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
195
W0195
มัทนะ ฉัตรจินดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
196
W0196
ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
197
W0197
กลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
198
W0198
เสรี หนูหลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
199
W0199
ณัฐพล สินธุมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
200
W0200
ศรายุทธ จุลแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
201
W0201
กมลชนก มาแสงตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
202
W0202
ธานี จินตสุทธิศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
203
W0203
ผศ.ดร.นพดล อ่ำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
204
W0204
จิราภรณ์ ภูบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
205
W0205
เบญจพล อินทร์ตามา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
206
W0206
ศิริมาตย์ อินทร์ตามา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
207
W0207
ชลดา แช่มช้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
208
W0208
ฟูเกียรติ อมรทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
209
W0209
ภานุวัฒน์ หนูนคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
210
W0210
คุณานนต์ มงคลสิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
211
W0211
ธารหทัย สุหญ้านาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
212
W0212
สืบยศ สินบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
213
W0213
รัตนโชติ เทียนมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
214
W0214
สุชฎา พรหมแก้ว
วิทยาลัยชุมชนสตูล
อนุมัติ
215
W0215
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
216
W0216
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
217
W0217
บุรินท์ สุภีวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
218
W0218
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
219
W0219
จตุพร ระเวงจิตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
220
W0220
จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
221
W0221
มูฮามะ มะสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
222
W0222
สมภพ ศรีเอียง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
223
W0223
ธนภัทร นาคิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
224
W0224
ณรงค์ พันธุ์คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
225
W0225
พิศาล คงเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
226
W0226
ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
227
W0227
สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อนุมัติ
228
W0228
สายพิณ เข็มปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
อนุมัติ
229
W0229
ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
230
W0230
ภคิน รัตนอุดม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
231
W0231
เกศินี บุญช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
232
W0232
ณัฐวุฒิ วิจิตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
233
W0233
เชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
234
W0234
สุนันทา ธรรมกิจวัฒน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
235
W0235
ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
รออนุมัติ
236
W0236
รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
237
W0237
ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
238
W0238
ชัยวัฒน์ หอยสังข์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
อนุมัติ
239
W0239
เก่งการ ธรรมเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
อนุมัติ
240
W0240
ฉวีวรรณ ขวัญชุม
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
อนุมัติ
241
W0241
โยธิน อยู่พะเนียด
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
242
W0242
อ้อมใจ วงษ์มณฑา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
243
W0243
ปริญญา น้อยดอนไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
244
W0244
จิตติมา ดำชู
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
245
W0245
อำนาจ โกวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
246
W0246
ฉลอง วิริยะธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
247
W0247
กัลยา ใจรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
248
W0248
สันติ หวังนิพพานโต
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
249
W0249
ขวัญจิรา ฉิมไทย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
250
W0250
ฐิตา ธุวการย์มีกิจ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
251
W0251
จิรัฏฐ์ คุซิตา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
252
W0252
ไพรัช บุญรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
253
W0253
สุนทร ชูเส้นผม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
254
W0254
อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
255
W0255
สุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
อนุมัติ
256
W0256
สารภี จุลแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
257
W0257
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
258
W0258
บัสซาม อุมาลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
259
W0259
ภูริพัศ เหมือนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
260
W0260
นิติธร พิชัยยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
261
W0261
เนาวลักษณ์ แสงสนิท
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
262
W0262
สุนิษา ขันนุ้ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
263
W0263
ธมลวรรณ ขุนไพชิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
264
W0264
ธัชตะวัน ชนะกูล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
265
W0265
ผกาทิพย์ ชูชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
266
W0266
ศรินญา สังข์ศิริ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
267
W0267
วิศิษฏ์ เรืองพรหม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
268
W0268
Laongdow Laokaew
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
269
W0269
ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
270
W0270
อุมาภรณ์ ธนูศร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
271
W0271
ปิติมา แก้วเขียว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
272
W0272
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
273
W0273
ถวิล เปียคง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
274
W0274
เบญจวรรณ เทพยา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
275
W0275
นิภารัตน์ จิรานุกรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
276
W0276
เนตรนภา สมบัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
277
W0277
จิตติมา หนูช่วย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
278
W0278
ชิตพล เอกสายธาร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
279
W0279
้เสาวภา เพ็ชรรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
280
W0280
วิลาวัณย์ แก้วมา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
อนุมัติ
281
W0281
นิการียา นิแวอาบัส
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
282
W0282
ประกิจ อินทรักษ์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
อนุมัติ
283
W0283
คารีน่า แหอุ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
284
W0284
กรกมล ซุ้นสุวรรณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
285
W0285
สุพิริยา ผลนาค
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
286
W0286
สันทัด พรหมแท่น
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
287
W0287
จักรพันธ์ รอดกิ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
288
W0288
มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
289
W0289
ดนัย ทองเต็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
290
W0290
วัชรินทร์ บุญช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
291
W0291
วริศรา จิตต์สำรวย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
292
W0292
ณธัชสร จุติสงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
293
W0293
พิชามญชุ์ ทองซ้วน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
294
W0294
กันยา อนุกูลธนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
295
W0295
วินิจ แก้วคีรีวรรณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
296
W0296
ธนาชัย นุ่มพรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
297
W0297
ปิยะนุช มากรอด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
298
W0298
กัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
299
W0299
จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
300
W0300
กรปวีณ์ ไชยแสงคำ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
อนุมัติ
301
W0301
พงษ์พันธ์ พิณโท
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
302
W0302
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
303
W0303
วิวรรธน์ จิตคงสง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
304
W0304
สิรภัทร อุ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
305
W0305
ธณพงค์ ชัญญาชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
306
W0306
ณาตยา นุ่นเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
307
W0307
นพดล ชัยศิริ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
308
W0308
โสภา ไทยลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
309
W0309
บัวระภา กลยนีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
310
W0310
สาคร พรมจันทรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
311
W0311
สุทธิพงษ์ คำแปง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
312
W0312
เชวงศักดิ์ คงเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
313
W0313
แสงสรรค์ ตินารักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
314
W0314
สันติ เซี่ยงวงษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
315
W0315
กันยาวีร์ ยีฮอ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
316
W0316
สัจจะ ตันจันทร์พงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
317
W0317
สุดารัตน์ เทียนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
318
W0318
สุวิตดา ช่วยรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
319
W0319
จารุเนตร สิทธยางกูร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
320
W0320
นาฏยา แขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
321
W0321
รุจิภาส ปันทโมรา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
322
W0322
พิษณุ ศรีธงชัย
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
323
W0323
สุรเดช เพชรานนท์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
324
W0324
ขวัญชัย สังข์สิงห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
325
W0325
อรุณโรจน์ บุญครอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
326
W0326
กิติศักดิ์ วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
327
W0327
อนุวัฒน์ จำปาเกตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
328
W0328
ชาญวิทย์ ดวงบุผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
329
W0329
ธนกฤษ จันทร์แสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รออนุมัติ
330
W0330
ศุภวิทย์ วรร๓ิละ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
331
W0331
ธนภัทร์ ขันธหัตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ติดราชการ
332
W0332
อรรถกร ทองคำชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
333
W0333
ภคภัทร เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
334
W0334
ธีรพงค์ สุขทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ติดราชการ
335
W0335
ประเสริฐ ลือโขง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
336
W0336
วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
337
W0337
กัลทิมา พิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
338
W0338
ภูวดล ขำปาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รออนุมัติ
339
W0339
รังสันต์ นุสติ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
340
W0340
ธีรพงษ์ ทัพธมาตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รออนุมัติ
341
W0341
กิตติภพ ก่อเกิด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รออนุมัติ
342
W0342
ยุทธนาวี ขอสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
343
W0343
สิทธา ชุมแคล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุมัติ
344
W0344
พรจรัส สุทธินันท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
345
W0345
จิระดา แข่มพวงงาม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
346
W0346
ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
347
W0347
จำเริญ รอดเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
348
W0348
ธารีณี พฤกษ์พนาเวศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
349
W0349
บุษกร อำไพพัสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
350
W0350
ช่อบุญ จิรานุภาพ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
351
W0351
เฉลิมชัย แก้วสีมรกต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
352
W0352
ภาณุพงศ์ พนมวัน
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
353
W0353
อดินันท์ ตรงมะตัง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
354
W0354
อรยา ปรีชาพานิช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
355
W0355
สุวิทย์ เตยแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รออนุมัติ
356
W0356
ทิพสุดา คิดเลิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุมัติ
357
W0357
ธีรบุญ เดชอุดม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุมัติ
358
W0358
อิทธิกร ช่างสากล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รออนุมัติ
359
W0359
จำนรรจา พลอยมุกดา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุมัติ
360
W0360
สุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
361
W0361
เศรษฐวัฒน์ คำภาษี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
362
W0362
อนุยันต์ จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
363
W0363
วิจิตรา พรหมจรรย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
364
W0364
นิธิ ลอยชูศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
365
W0365
ปัญธรณัฎฐ์ เมืองคงภัทรกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
366
W0366
วิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
367
W0367
สุภาพร อ่อนนวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
368
W0368
สุนีรัตน์ ศรีโสภา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
369
W0369
นิธิพร วรรณโสภณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
370
W0370
มันตราภรณ์ อ่อซ้าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
371
W0371
ศศลักษณ์ ทองขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
372
W0372
กลอยใจ ครุฑจ้อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
373
W0373
รุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
374
W0374
ชัชฎา หนูสาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
375
W0375
วนิดา กิจบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
376
W0376
พิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
377
W0377
สรรพโชค สิงหสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
378
W0378
อภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
379
W0379
ณัฐพล อัศววายุโยธิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
380
W0380
พรพันธ์ ชื่นใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
381
W0381
อารยา ศรีบัวบาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
382
W0382
อุใบ หมัดหมุด
วิทยาลัยชุมชนสตูล
อนุมัติ
383
W0383
ชวิศ แก้วรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
384
W0384
ทวีรัตน์ นวลช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
385
W0385
ธราธร เอกจิตต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
386
W0386
คุณากร วงษ์รวยดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
387
W0387
อภิรักษ์ ใจซื่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
388
W0388
ธนบดี ศรีวารีรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
389
W0389
วาทินี น้อยเคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
390
W0390
ปรัชญา ทั่งจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
391
W0391
อำนาจ ช้างเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
392
W0392
รุจิราวดี ธรรมแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
393
W0393
ณัฐ ตั้งจิตนบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
394
W0394
กรกฎ จำเนียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
395
W0395
รวิ เลาหสุรโยธิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
396
W0396
ธัชชา สาม​พิมพ์​
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
397
W0397
วิโรจน์ วิรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
398
W0398
ซุลกีฟลี นาแว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
399
W0399
ซุลกิฟลี ยิงทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
400
W0400
วินัย แคสนั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
401
W0401
อัสลัม เลิศอริยะพงษ์กุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
402
W0402
วันชนะ พรหมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
403
W0403
วิชชุกร ด่านเดชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
404
W0404
อานนท์ เหมือนกู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
405
W0405
อับดุลการิม เจ๊ะดาโอ๊ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
406
W0406
ธราดล กิจบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
407
W0407
ญาณภัทร ซองทอง
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
408
W0408
พิพัธน์ เรืองแสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
409
W0409
แสงสุรีย์ คะลีล้วน
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
410
W0410
เด่นพงษ์ สุดภักดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
411
W0411
ดวงธิดา รักษาแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
412
W0412
ศรินญา พงษ์ประพนธ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
413
W0413
ลัดดาวรรณ รักแจ้ง
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
414
W0414
บุญนิภา เกี้ยวม่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
415
W0415
จักรกริช รัตนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
416
W0416
วีระชัย แสงฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
417
W0417
วชิรศักดิ์ โภคากรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
418
W0418
ศุภชาติ ภู่มะณี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
419
W0419
ปฐมพงศ์ เวชโพธิ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
420
W0420
ทิพารัตน์ วงศ์ประคอง
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
421
W0421
ณิชกุล กิจชัยปกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
422
W0422
กิตติศักดิ์ ตนสาลี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
423
W0423
กนกศิลป์ สุรนารถ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
424
W0424
เกณิกา แจ้งพรมมา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
425
W0425
สุริยา นิภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
426
W0426
ประไพศรี เหล่าทองมีสกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
427
W0427
ตะวัน ทองพุก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รออนุมัติ
428
W0428
เปรมฤดี นุ่นสังข์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
429
W0429
พัชรพงษ์ เอกสินิทธ์กุล
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
430
W0430
ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
431
W0431
ณัฐรดา เลขาพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
432
W0432
ญาปกา สัมพันธมาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
433
W0433
เจตนันต์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
434
W0434
สรพงศ์ ทินกร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
435
W0435
อนุพงศ์ ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
436
W0436
คณิต ธุระ
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
437
W0437
สุริยา หนูหมาด
วิทยาลัยชุมชนยะลา
อนุมัติ
438
W0438
อาทิตย์ ดือราโซ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
439
W0439
จิรัญดร เทพทวี
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
440
W0440
จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
441
W0441
ณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
442
W0442
จันทนา อ่อนดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
443
W0443
นิภาพร ทองคำชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
444
W0444
จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
445
W0445
สนธยา เมืองโต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
446
W0446
จักรี ถาวรบรรจบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
447
W0447
อำนาจ สุคนเขตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
448
W0448
ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
449
W0449
อุโฆษ แปลงประสพโชค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
450
W0450
พงษ์พันธ์ ประพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
451
W0451
พีระพงศ์ สำราญราษฎร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
452
W0452
จีรภา มานพศิลป์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
453
W0453
ทศพล อวดห้าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
454
W0454
ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
455
W0455
สาธิต ขวัญชุม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
456
W0456
ตระกูล ศรีวิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
457
W0457
สิตา ทัพมงคล
วิทยาลัยนครราชสีมา
อนุมัติ
458
W0458
ศิริกาญจนา พิลาบุตร
วิทยาลัยนครราชสีมา
อนุมัติ
459
W0459
มลธิรา โพธิ์น้อย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุมัติ
460
W0460
วุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รออนุมัติ
461
W0461
อัซมัน ดรอแม
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
462
W0462
สุภาพร ทองจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
463
W0463
ภัทราวุธ โคพิชัย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
464
W0464
อนุชา พวงผกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนุมัติ
465
W0465
ซำซูเด็ง มามุ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อนุมัติ
466
W0466
สาธิยา บือซา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อนุมัติ
467
W0467
ทัศนีย์ เกิดมุสิก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
468
W0468
อมร เจือตี๋
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
469
W0469
ฉัตรชัย พจน์เพริศ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อนุมัติ
470
W0470
นโรดม กิตติเดชานุภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
471
W0471
สาทาริ มะเซ็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
472
W0472
ทวีวุฒิ นากอหม๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
473
W0473
นิรูซดุดดีน มะเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
474
W0474
นทพล กาญจนาภรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
475
W0475
ธีรสิทธิ์ พิชญังกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รออนุมัติ
476
W0476
ศิรกัญจน์ประภา ทองอำไพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อนุมัติ
477
W0477
ณัฐนนท์ น่วมทะวงษ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
478
W0478
วรรณพัชร โคสันเทียะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อนุมัติ
479
W0479
แวแอเซาะ หะยีสอเฮาะ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อนุมัติ
480
W0480
สุวิทย์ ศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อนุมัติ
481
W0481
ธันวรัตน์ เข็มวิชัย
สถาบันการพลศึกษา
อนุมัติ
482
W0482
ธนัชพร ฆ้องทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อนุมัติ
483
W0483
ธารพรรษ สัตยารักษ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
484
W0484
อมรรัตน์ สงวนศรี
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
485
W0485
จีราภา พิมพ์ศรีกล่ำ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
486
W0486
นิกร ยาพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อนุมัติ
487
W0487
อโณทัย อรุณเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
488
W0488
พีรชัย อินทรคำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
489
W0489
ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
490
W0490
นิเซ็ง จินาแว
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อนุมัติ
491
W0491
ณัฏฐ์พิชา ศรีรัตนะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อนุมัติ
492
W0492
ซาบือรี สะมะนอ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
อนุมัติ
493
W0493
ฉัตรวราห์ พัฒโน
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
494
W0494
นิติ วิทยาวิโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
495
W0495
ปองพล นิลพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
496
W0496
ชัยยันณ์ ดำแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
497
W0497
ภานุวัตร อุทัยบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
498
W0498
เจษฎา วาเจ๊ะ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
499
W0499
พวงพยอม แก้วพิลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
500
W0500
สราญจิต ศรีเมืองช่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
501
W0501
กิตติยา มั่งคั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
502
W0502
มนตรี กาไสย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รออนุมัติ
503
W0503
สุริยา คชฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รออนุมัติ
504
W0504
อรวรรณ คชฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รออนุมัติ
505
W0505
ไพรัตน์ พวงผกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนุมัติ
506
W0506
ธนิภัสสร คงจุ้ย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
507
W0507
กวีพร บุญญาวานิชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
508
W0508
ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
509
W0509
กฤษณ์ ทองขุนดำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
510
W0510
ณัฐกร สรรพบพิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
511
W0511
อุทัย คูหาพงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
512
W0512
มูฮำมัดอิฟฟัต ปาทาน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
513
W0513
ชัชวาล นาคพันธุ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
514
W0514
รักชาติ เหมะสิขัณฑกะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อนุมัติ
515
W0515
ศักรินทร์ กลีบแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
516
W0516
ศรัณย์ เพียงจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
517
W0517
ปฐมพงษ์ สุดเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รออนุมัติ
518
W0518
ชรินรัตน์ สีเสมอ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
519
W0519
วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
520
W0520
พรรณเพ็ญ มีชำนาญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
521
W0521
ดลเหลาะ ริดโต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
522
W0522
พิมพ์วัศยา ศิริโสม
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อนุมัติ
523
W0523
ชุมพล เสมาขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
524
W0524
อดิศักดิ์ ภิญญาคง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รออนุมัติ
525
W0525
พีรศักดิ์ ชูส่งแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
526
W0526
ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
527
W0527
ตรัยวุฒิ บาลสดชื่น
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
528
W0528
สยาม จันทาพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
529
W0529
สุธี ทองเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
530
W0530
ศรีสุดา สง่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
531
W0531
วรุชฌา จันจำปา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย
รออนุมัติ
532
W0532
ปิติพล ไผทวุฒิกานต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
533
W0533
ดวงใจ ทวยพวก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
534
W0534
โชคนุสิทธิ์ วาสิกศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
535
W0535
ธีระ พรหมช่วย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
536
W0536
อานนท์ หลงหัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย
รออนุมัติ
537
W0537
ไฟซอล หมานอีน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย
รออนุมัติ
538
W0538
จันทิมา ใบสันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย
รออนุมัติ
539
W0539
ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
540
W0540
อำนาจ ทองขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
541
W0541
วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
542
W0542
บุณยสิทธิ์ นิมชวรีย์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รออนุมัติ
543
W0543
ทวีชัย เสริมสว่าง
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
544
W0544
ภาณุกร ภูริปัญญานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
545
W0545
ซุลฟีฟี มิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
546
W0546
สุทธิษาพรรณ ปาเกสาแม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
547
W0547
นลินี อินทมะโน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
548
W0548
เทวฤทธิ์ โต๊ะหลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
549
W0549
ราชันย์ ชูถึง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
550
W0550
วันวิสา จิตต์ธุรารักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
551
W0551
อัฟฟาน โซะเลาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
552
W0552
Phaosee Wangmad
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
553
W0553
บูคอรี อีแต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
554
W0554
มูฮำหมัดรีดวล ยูโซะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
555
W0555
หมัดอารีฟ บีฮิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
556
W0556
ภูธิป กินจิบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
557
W0557
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
558
W0558
ณภัทร แก้วภิบาล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
559
W0559
ทศพร กมลภิวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
560
W0560
อาจารี นาโค
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
561
W0561
ณัฐพล แสนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
562
W0562
สุกนกานต์ ืสันติสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
563
W0563
ชาญชัย บุญคุ้ม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
564
W0564
ปิยะบุตร ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
565
W0565
ภีรติ กระแจะจันทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
566
W0566
กันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
567
W0567
ญาณพัฒน์ ชูชื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
568
W0568
ภูริพล สุวลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
569
W0569
วราวุธ จอสูงเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
570
W0570
สุพรรณี หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
571
W0571
ถิรนันท์ ดำรงค์สอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
572
W0572
ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
573
W0573
พัฒนะ วรรณวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
574
W0574
พิทา จารุพูนผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รออนุมัติ
575
W0575
พงศธร นรังษี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ

 

จำนวนอนุมัติแล้ว 421 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 575 คน

ติดราชการ 2 คน

ไม่อนุมัติ 0 คน

หมายเหตุ :
ประกาศเรื่อง การไม่อนุมัติให้เข้าร่วมงาน


กรณีมหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดให้มีการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42"
คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ไม่อนุมัติเข้าร่วมงาน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน