Download เอกสารประกอบการบรรยายและWorkshop


9 กุมภาพันธ์ 2566


  • 1)เอกสารการบรรยาย

  • 2)เอกสารการบรรยาย

ห้อง ห้องประชุมหอเปรมดนตรี ห้อง C103 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง C105 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง C107 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
Digital Transformation Network อบรม สกมช. (กลุ่มปิด) IT Application for Education
09.00 - 10.00 น.

Digital Transformation
โดย
รศ.สินชัย กมลภิวงศ์
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
รศ.ดร.วรา วราวิทย์
(สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา)
รศ.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ผศ.วัจนันท์ มัตติทานนท์
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

รายงานข้อมูลการให้บริการและเสนอวิธีตรวจสอบการให้บริการ
ของ eduroam ประเทศไทย
โดย

นายประกาย นาดี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

อบรม เรื่อง
"การบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ"
โดย
พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์
(สกมช)
เรือโท ธีรพล หนองหว้า
(สกมช)

 
10.00 - 11.00 น.

การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ส่วนบุคคลบนเครือข่ายองค์กร กรณีศึกษา ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย
นายศุภวิทย์ วรรณภิละ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

11.00 - 12.00 น.

ะบบต้นแบบการใช้งาน e-signature ผ่านการตรวจสอบลายเซ็นต์ดิจิทัลภายใต้สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย Thailand University Consortium Root CA (TUC)
โดย
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
นายวุฒิพงศ์ คงสิบ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

 

 
13.00 - 14.00 น.

Wireless Ad Hoc Federated Learning – A Fully Distributed Cooperative Machine Learning
Assoc.Prof. Hideya Ochiai
(The University of Tokyo)

อบรม เรื่อง
"ระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium"

โดย. ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


 

AI ChatGPT กับการเฝ้าระวัง
บทความทางการศึกษา"
โดย.
ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

14.00 - 15.00 น.

อภิปราย เรื่อง Demystifying Modern Application Development in the university
โดย.
รศ.วรา วราวิทย์
นายเต็มภูมิ ชัยวัฒนายน
นายจิรายุส นิ่มแสง
(คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

'Knowledge Contributor Platform”
แบ่งปัน สร้างสรรค์ สังคมความรู้ทางวิชาการ
โดย
นางสาวพรพันธ์ ชื่นใจ
นางสาวอารยา ศรีบัวบาน
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)


15.00 - 16.00 น.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบชื่อโดเมน
โดย นายชยา ลิมจิตติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

 

16.00 - 17.00 น.    ห้อง ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้อง IT) อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
Telemedicine Librarian Technical & Management
09.00 - 10.00 น.

อภิปราย เรื่อง NDI: Network Device Interface เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนและการแพทย์
โดย
นายพิศุทธิ์ บุญทรง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายเนติธรณ์ วิพุธวิภาพร (มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายธนาชัย นุ่มพรม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายกนก แย้มเพียร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของการให้บริการ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(Efficiency analysis of Energy Utilization Index (EUI)
of information services for learning in Academic Library)
โดย นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.00 - 11.00 น.

เทคโนโลยีการส่งสัญญาณวีดีโอผ่าน Network (IP-based)
เพื่อการสนับสนุนการแพทยทางไกล Network video transmission technology (IP-based) for Telemedicine
โดย นายพงศักดิ์ วิเศษสมวงศ (บริษัทเอส ดับบลิว เอส)
นายวีรพล มนัสอารีนาท (มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายรัตนธ์พงค์ ใสแก้ว (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
นายธนาชัย นุ่มพรม(มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายทิพย์ ปานนุกูล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

11.00 - 12.00 น.
13.00 - 14.00 น.

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการดูแลสุขภาพ
โดย
นายจักรพันธ์ สุขเจริญ
(สภากาชาดไทย)
นายเกรียงศักดิ์ พลทอง
( มหาวิทยาลัยนเรศวร ) (Online)
นายไพลศาล พุมดวง
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
นายราชิ ปาลือชา
(สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (Online)

การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน ด้วยระบบ CMUDC
(Chiang Mai University Digital Collections)
โดย
จามจุรี จิโนสวัสดิ์
นางสาวจุฑามาศ บัวเงา
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

14.00 - 15.00 น.  

CMU Library : the way to zero contact services
โดย
นางสาวชัณษา สีแดง
นางสาวญากันต์ณัฐ เย็นสถิตย์
นายปิยะบุตร ปัญญาดี
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

15.00 - 16.00 น.  

e-Learning: การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
PSU-MOOC รายวิชานวัตกรรมการจัดการ
สู่ the ACU-OKER Platform นานาชาติ
โดย.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทุมทิพย์ ทองเจริญ
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)