Download เอกสารประกอบการบรรยายและWorkshop


8 กุมภาพันธ์ 2566


  • 1)เอกสารการบรรยาย

  • 2)เอกสารการบรรยาย

อาคารเปรมดนตรี
09.30 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน"
โดย รองศาสตราจารย์ ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ)
10.30 - 12.00น อภิปรายเรื่อง การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย นางสาวขนิษฐ์ ผาทอง (ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) (Online)
นายสุมิทธิ์ เกศวพิทักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
รศ.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินการอภิปราย : รศ.วรา วราวิทย์ (คณบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา)
ห้อง อาคารเปรมดนตรี อาคาร 18 ห้อง 18427
Management CIO Meeting
13.00 - 14.00 น.

UniNet พบมหาวิทยาลัย
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

 
14.00 - 15.00 น.

Security101: เทคโนโลยีไม่สำคัญ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอก พิเศษ พันธุดิศ ทองอุปการ
(โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)

บรรยาย เรื่อง
"การประสานงานรับมือภัยคุกคามสมาชิกเครือข่าย UniNet และ สกมช."
โดย พลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ (สกมช)
นาวาเอกหญิง ศิริเนตร รักษ์วงศ์ (สกมช)
(รับเฉพาะ CIO สถาบันอุดมศึกษา และผู้ได้รับมอบหมาย)
15.00 - 16.00 น.

การนํามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO27001 มาใช้
กรณีศึกษา : CMU Data Center
โดย นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

บรรยาย เรื่อง
"การประสานงานรับมือภัยคุกคามสมาชิกเครือข่าย UniNet และ สกมช."
โดย พลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ (สกมช)
นาวาเอกหญิง ศิริเนตร รักษ์วงศ์ (สกมช)
(รับเฉพาะ CIO สถาบันอุดมศึกษา และผู้ได้รับมอบหมาย)
16.00 - 17.00 น.

Educational Innovations Become Sustainable
โดย Sarah Jane Yee

ห้อง ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้อง IT)  
Telemedicine  
13.00 - 14.00 น.

อภิปราย เรื่อง Cyber Security for Health
โดย นายอรรถพร ถาน้อย
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (Online)
นายพิสุทธิ์ บุญทรง
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายพิพัฒน์พงษ์ ชุนประวัติ
(สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด) (Online)
นพ.อนันต์ กนกศิลป์
(สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (Online)

 
14.00 - 15.00 น.

อภิปราย เรื่อง ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อการให้บริการ
ทางการแพทย์ในสังคมเมือง
โดย นายราชิ ปาลือชา (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (Online)
นายวีรพล มนัสอารีนาท (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รศ.พญ. สว่างจิต สุรอมรกูล (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) (Online)
นายรัตนธ์พงค์ ใสแก้ว (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

อภิปราย: A Multipurpose Classroom Capture System
by Design: Hybrid/Virtual Live Stream Production and Management.
โดย. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
ดร.บรรพต สร้อยศรี
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
ผศ.ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)


15.00 - 16.00 น.

อภิปราย เรื่อง ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อการให้บริการ
ทางการแพทย์ในสังคมเมือง
โดย นายราชิ ปาลือชา (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (Online)
นายวีรพล มนัสอารีนาท (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รศ.พญ. สว่างจิต สุรอมรกูล (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) (Online)
นายรัตนธ์พงค์ ใสแก้ว (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)