ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 41

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
W0001
ณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
2
W0002
สมเกียรติ เพ็ชรมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
3
W0003
ณภัสวรรณ ประกอบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
4
W0004
วินัย ปุริเกษม
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
5
W0005
ภักดี โตแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
6
W0006
ธราธร เอกจิตต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
7
W0007
สุเมธ บุญยืด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
8
W0008
กิตติภูมิ มีรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
9
W0009
นนทกฤศ จิตต์บรรจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
10
W0010
อดุลย์ ยิ้มงาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
11
W0011
พัชรพงศ์ บุตรอำภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
12
W0012
วาฤทธิ์ นวลนาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
13
W0013
ทวีวัฒน์ มูลจัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
14
W0014
เอกธนัช เหลืองศิริวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
15
W0015
วณัช พาดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
16
W0016
อาทิตย์ วงษ์พระลับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รออนุมัติ
17
W0017
สัญญา ม่วงมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รออนุมัติ
18
W0018
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
19
W0019
มัณฑิตา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
อนุมัติ
20
W0020
ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
21
W0021
ภานุวัฒน์ หนูนคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
22
W0022
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
23
W0023
ทิพวัลย์ แสนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รออนุมัติ
24
W0024
จุฑามาศ รอดสีเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
25
W0025
สกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
26
W0026
เชาวลิต เศรษฐสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
27
W0027
สุอัยดา บือแน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รออนุมัติ
28
W0028
คอเหล็ด หะยีสาอิ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รออนุมัติ
29
W0029
อมร เจือตี๋
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
30
W0030
ไชยพล กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
31
W0031
สังวาลย์ ตุกพิมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
32
W0032
บุรินทร์ นรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
33
W0033
ภูมินทร์ สุมาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
34
W0034
วสันต์ นาคเสนีย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
35
W0035
วิชิต คำพิภาค
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รออนุมัติ
36
W0036
อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
37
W0037
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
38
W0038
มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รออนุมัติ
39
W0039
ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
40
W0040
วิกรม สุนทรารักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
41
W0041
เมตตา คงคากูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
42
W0042
นาวิน คงรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
43
W0043
วิศรุตม์ แสงจง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
44
W0044
เอกวัตร โคช่วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
45
W0045
กุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
46
W0046
อติรุจ มิกี้
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
47
W0047
นันทวัฒน์ นกจันทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
48
W0048
เสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
49
W0049
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
50
W0050
ธนพิทักษ์ ชวนชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
51
W0051
วีระพงษ์ พุทธกาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
52
W0052
กิตติภูมิ คำศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
53
W0053
ชลธิศ โพธิประภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
54
W0054
อุทัย ภูมิประมาณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
55
W0055
ณัฐชัย อนันตกาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
56
W0056
คณภัทร พวงจินดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
57
W0057
สุชิน เขียวเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
58
W0058
สัมฤทธิ์ มัสฉะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
59
W0059
ปรัชญา ทั่งจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
60
W0060
ประณต ผาสุกชีวิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
61
W0061
นิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
62
W0062
สมพร พึ่งสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
63
W0063
สุชีพ เพชรวงษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
64
W0064
นภารัตน์ ชูไพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
65
W0065
ธารีรัตน์ เพ็ชรชำนาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
66
W0066
ซุลกีฟลี นาแว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
67
W0067
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
68
W0068
อาภรณ์ เวียงสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
69
W0069
จิรัญดร เทพทวี
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
70
W0070
นายอรรถวุฒิ จันแทน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
71
W0071
อ.ตวงสิทธิ์ สนขำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
72
W0072
นพดล สายคติกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
73
W0073
มูฮามะ มะสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
74
W0074
ธีระยุทธ์ หมันหลี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
75
W0075
สุพรรษา ผาจวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
76
W0076
นิภาส บั้นบูรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รออนุมัติ
77
W0077
กรรณิกา บุญเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
78
W0078
สำนวน หิรัญวงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
79
W0079
เชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
80
W0080
ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
81
W0081
อภิรักษ์ ธิตินฤมิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
82
W0082
พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
83
W0083
อโณทัย อรุณเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
84
W0084
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
85
W0085
ธนะฉัตร เอกฉัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
86
W0086
นุชจรี เกตุสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
87
W0087
นิศานาถ แก้ววินัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
88
W0088
วราวุธ จอสูงเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รออนุมัติ
89
W0089
เกษมณี โคตรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
90
W0090
ไพศาล พุมดวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
91
W0091
สืบยศ สินบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
92
W0092
วิทธวัช เจริญศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
93
W0093
เจนจิรา อนันตกาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
94
W0094
เชฐ ศรีแย้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
95
W0095
สุพจน์ แสนปันเจียง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รออนุมัติ
96
W0096
อนุวัฒน์ สุวรรณละออง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
97
W0097
เนาวรัตน์ สอิด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
98
W0098
สุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
99
W0099
สารัช ดีงาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
100
W0100
โสภณ นิ่มวาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
101
W0101
พงศธร นรังษี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
102
W0102
สุนิษา คิดใจเดียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
103
W0103
ปฐมพงษ์ ฉับพลัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
104
W0104
แสงจันทร์ เรืองอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
105
W0105
สมพร เรืองอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
106
W0106
โสภี แก้วชะฎา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
107
W0107
อวยพร ชูแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
108
W0108
นพดล ชาติรังสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
109
W0109
นูรฮูดา มายิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
110
W0110
มัลลิกา รัตพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
111
W0111
ศิวพร นาคอุดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
112
W0112
ส. ศิริชัย นาคอุดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
113
W0113
กุลวดี คตชนะเลขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
114
W0114
สันติชัย วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
115
W0115
เอกภพ บุญเพ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
116
W0116
ศุภโชค ชินพงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
117
W0117
มณีรัตน์ มั่นยืน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
118
W0118
ณัชภัส​ ธีระเรืองไชยศรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
119
W0119
อังคณา จัตตามาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
120
W0120
นุชนาตร ภาชนะศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
121
W0121
เฟาซาน มาปะ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
122
W0122
นัฏพันธุ์ นันทวาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
123
W0123
วินัย คำสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
124
W0124
ปัฐมกานต์ ระเบ็ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
125
W0125
ภาณุมาศ นิคมคาย
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
126
W0126
เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
127
W0127
กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
128
W0128
โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
129
W0129
สกรณ์ บุษบง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รออนุมัติ
130
W0130
เกรียงวุธ นีละคุปต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
131
W0131
พัชลดา เนตรสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
132
W0132
ณิชกุล กิจชัยปกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
133
W0133
วิโรจน์ อภินันท์ธนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
134
W0134
ภัครพล อาจอาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
135
W0135
นพฤทธิ จันกลิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รออนุมัติ
136
W0136
สิทธิรัตน์ หงอประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
137
W0137
ศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
138
W0138
เมชิน ทองน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
139
W0139
บุญญา วาสี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
140
W0140
นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
141
W0141
นิวัฒน์ เจริญรัตนเดชะกูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
142
W0142
อุทัย คูหาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
143
W0143
ศิรธันย์ งามขำ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
144
W0144
ไพโรจน์ เสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
145
W0145
ทัศนัย อ้ายพุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
146
W0146
พิเชฐ ลือโฮ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
147
W0147
นพดล ทองชื่นตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
148
W0148
พณิชยาพร นวลคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
149
W0149
ชลัช แย้มชื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
150
W0150
สายสุนีย์ คำวรรณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
151
W0151
นิภาพร พ่วงบางโพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
152
W0152
พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
153
W0153
ทรงยศ ภู่เนียม
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
154
W0154
นิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
155
W0155
ประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
156
W0156
วลัญช์ชัย ปราณธัญธนดิษย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
157
W0157
ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
158
W0158
ณริทธิ์ชา ภาคไพรศรี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
159
W0159
วิโชค มณีสงค์
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
รออนุมัติ
160
W0160
คมเดช บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
161
W0161
ปวีณา นาดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
162
W0162
สุธน สุภาวงศ์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
163
W0163
สรายุทธ กูลเกื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
164
W0164
อรุณ แดงประดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
165
W0165
กิตติศักดิ์ ไชยคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
166
W0166
ชัยวัฒน์ ปฐมพรสุริยะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
167
W0167
มงคล รอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
168
W0168
กฤษา ปรึกษากร
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
169
W0169
วรนนท์ ธิติมาพงศ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
170
W0170
สอนศรี ลักษณาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
171
W0171
เพชรรัตน์ มะหะหมัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
172
W0172
พลศักดิ์ อรัณยกานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
173
W0173
ประสาร โปร่งธุระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
174
W0174
ภาสกร วรอาจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
175
W0175
ดุลชาติ ศิริวัลลภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อนุมัติ
176
W0176
ภานุวัตร อุทัยบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
177
W0177
ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
178
W0178
อดิศร ศิริคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
179
W0179
วาสนา ด้วงเหมือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
180
W0180
ทิพวรรณ จำปาเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
181
W0181
สุกานดา เจริญวันชัยกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
182
W0182
นวพร กำลังเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
183
W0183
พิเชษฐ ทองพริก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
184
W0184
สมัคร อยู่ลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
185
W0185
ศศิธร คงหนู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
186
W0186
สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
187
W0187
ศรินญา พงษ์ประพนธ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
188
W0188
ยุทธนาวี ขอสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
189
W0189
ชนิสรา นุ่มน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
190
W0190
รวิวรรณ นาพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
191
W0191
สุชาติ โค้นลิ้น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
192
W0192
มงคล ตนัยโชติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
193
W0193
พงศกร ศิริคำน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
194
W0194
ปิยะนุช พลเยี่ยม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
195
W0195
จิราภรณ์ ไทยโกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
196
W0196
มนตรา เอมห้อง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
197
W0197
ชนัญชิดา ม่วงทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
198
W0198
ณัฏฐกันย์ เจริญวัฒธนากุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
199
W0199
จักรพงษ์ ดีจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
200
W0200
โกวิท สดแสงจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
201
W0201
อัษฎายุทธ์ แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
202
W0202
นิพัทธุ์ อินทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
203
W0203
อภิเชษฐ์ ยาใจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
204
W0204
อกณิษฐ์ สุทธนู
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
205
W0205
วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รออนุมัติ
206
W0206
ธนกฤต ทะนวนรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รออนุมัติ
207
W0207
อาบอำไพ รัตนภาณุ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
208
W0208
พรรษ ภูชำนิ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
209
W0209
นายสมบัติ สว่างวงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
210
W0210
อดิศักดิ์ เเสงส่องฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
211
W0211
ไอลดา เมืองนามา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
212
W0212
บูรณา มาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
213
W0213
พัชรินทร์ บัวเย็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
214
W0214
ปวิช ผลงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
215
W0215
สุรินทร์ ผลงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
216
W0216
จักรพรรดิ์ นิลพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
217
W0217
ธุวนัน เสน่ห์จันทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
218
W0218
ฉวีวรรณ ขวัญชุม
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
อนุมัติ
219
W0219
นพดล อ่ำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
220
W0220
สุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
อนุมัติ
221
W0221
ภูริพัศ เหมือนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
222
W0222
ณรงค์ พันธุ์คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
223
W0223
ภูวดล บัวบางพลู
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
224
W0224
สุดารัตน์ เทียนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
225
W0225
ภาคิน วิริยะโอฬาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
226
W0226
คณะศร กิจสาระภักดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
227
W0227
ฉลอง วิริยะธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
228
W0228
สุนันทา ธรรมกิจวัฒน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
229
W0229
อภิเษก หงษ์วิทยากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
230
W0230
นรินทร พวงระย้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
231
W0231
ปัญญา ธีระเสถียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
232
W0232
ยุพดี ฉิมอ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
233
W0233
สิทธิชัย แสงดี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
234
W0234
รักชาติ รอดพ้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
235
W0235
ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
236
W0236
ขวัญชัย บุญทองเถิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
237
W0237
อภิรักษ์ อุ่นดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
238
W0238
อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
239
W0239
ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
240
W0240
นายภูวนาถ วิสุทธากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
241
W0241
ลัคน์พงศ์ อยู่ฉิม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
242
W0242
จิรภา เขียวหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
243
W0243
เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
244
W0244
ปวีณา ทองเป๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
245
W0245
นภาพันธ์ ศรีปราชญ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
246
W0246
พรสวรรค์ ชัยมีแรง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
247
W0247
พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
248
W0248
อดิศร เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
249
W0249
ออมสิน พรมแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
250
W0250
อภินันท์ ชูหนู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
251
W0251
หนึ่งฤทัย บุญมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
252
W0252
ณัฐยา สุโนพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
253
W0253
พิชัย วิมลไชยพร
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
254
W0254
พิศาล คงเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
255
W0255
เอกรวี ครุฑางคะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
256
W0256
วีระยุทธ อ่อนทา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
257
W0257
สุรไกร เจือจันทึก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
258
W0258
นพดล ลิ่มปรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
259
W0259
อิทธิพล รัศมีโรจน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
260
W0260
สุเทพ ยนต์พิมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
261
W0261
จีรกาญจน์ เต็มพรสิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
262
W0262
ปราณี ชื่นอารฒณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
263
W0263
กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
264
W0264
ศรัณย์พงศ์ ปาระลี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
265
W0265
ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
266
W0266
มงคล ทะกอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
267
W0267
จักรี สาวงษ์นาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
268
W0268
ศรุติ อัศวเรืองสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
269
W0269
มนตรี เพ็งพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
270
W0270
อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
271
W0271
นโรดม กิตติเดชานุภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
272
W0272
ธนกฤต อุตระธิยางค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
273
W0273
ณัฐวุฒิ จันทร์จำนงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
274
W0274
ยุภา คำตะพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
275
W0275
พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
276
W0276
ชัยวุฒิ เลิศวรรณสิริวรรณ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
รออนุมัติ
277
W0277
สายชล จันผกา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
278
W0278
สุพัตรา โฉมงาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
279
W0279
วัชรพงศ์ แก้วพิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
280
W0280
ธนบดี ศรีวารีรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
281
W0281
วาทินี น้อยเคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
282
W0282
ขวัญชัย แก่นไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
283
W0283
เพ็ญศักดิ์ ปานนิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
284
W0284
ธงชัย กองแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รออนุมัติ
285
W0285
กิติศักดิ์ วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
286
W0286
สุวิชา เทศมาสา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
287
W0287
น่อตะปือ จันทร์อุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
288
W0288
สุทิน เกษตรรัตนชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
289
W0289
สงกรานต์ มุณีแนม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
290
W0290
พนมพร สาคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
291
W0291
กัญญานัฐษ์ จำใบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
292
W0292
สุรินทร์ จันทร์ปุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
293
W0293
เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
294
W0294
วชิรานนท์ วงศ์พรมมา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
295
W0295
ประเสริฐ ลือโขง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
296
W0296
ปิสรานนฑ์ อิสระรัตน์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
297
W0297
ปรัชญา สุทธิประภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
298
W0298
ธีระ วงค์ไชยชาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
299
W0299
อนุชาติ บุญมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
300
W0300
ประกาย นาดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
301
W0301
สำเริง คำมีวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
302
W0302
อนุสรณ์ วงค์แปง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
303
W0303
ธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
304
W0304
สุจิตรา ดีดาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
305
W0305
ศศิธร ศรีกงพาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
306
W0306
ธีระยุทธ สมบูรณ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
307
W0307
นภัสสร เปียปั่น
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
308
W0308
นภจร พรบุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
309
W0309
ละอองดาว เพชรแก้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รออนุมัติ
310
W0310
ภาณุเดช ทิพย์อักษร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
311
W0311
อรรถพล วิเวก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
312
W0312
อนุพงศ์ ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
313
W0313
ประเสริฐ เทพภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
314
W0314
อาจารี จรานุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
315
W0315
ศิรินันท์ ปิ่นทองคำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
316
W0316
ชัยวัฒน์ แดงจันทึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
317
W0317
พลากร ชาญสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
318
W0318
นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
319
W0319
คะชา ชาญศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รออนุมัติ
320
W0320
วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รออนุมัติ
321
W0321
รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
322
W0322
พิชิต พวงภาคีศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
323
W0323
สายัณ อินชะนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
324
W0324
นรารักษ์ บุตรชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
325
W0325
วีรวัณณ์ ธีระเรืองไชยศรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
326
W0326
ธนวัฒน์​ ศรีโพธิ์​ชัย
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
327
W0327
นุกุล โคนาบาล
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
328
W0328
เฉลิมชัย แก้วสีมรกต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
329
W0329
สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
330
W0330
กสมล ชนะสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
331
W0331
สราวุธ แผลงศร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
332
W0332
วณิพร ยี่กะแพทย์
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
อนุมัติ
333
W0333
พีรพงษ์ ขุนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
334
W0334
จรรจิรา ชูศรี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
335
W0335
ธนิษฐา แสงแพร้ว
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
336
W0336
ก้องกิดากร บุญ​ช่วย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
337
W0337
ประกิจ อินทรักษ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
338
W0338
ว่าที่ร้อยตรีศรัญญู ด้วงไผ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
339
W0339
จีราภา พิมพ์ศรีกล่ำ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
340
W0340
วชิระ พิมพา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
341
W0341
ลักขณา อินทร์บึง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
342
W0342
พงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
343
W0343
ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
344
W0344
พลวัต พฤกษ์มณี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
345
W0345
นิติ วิทยาวิโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
346
W0346
ตะวัน ช่วยชูเครือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รออนุมัติ
347
W0347
ศิวกร แสนคราม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
348
W0348
จตุรพิธ เกราะแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
349
W0349
ปองพล นิลพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
350
W0350
นายพีรพงศ์ โชคจักรเพชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
351
W0351
ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
352
W0352
ปณิตา บุญมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
353
W0353
พีระยุทธ เมตปรีชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
354
W0354
สุรศักดิ์ จุลคณานุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
355
W0355
ธราธร พรมสะอาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
356
W0356
ศิริรัตน์ บุญทอย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
357
W0357
ศิวพันธ์ คงยืน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
358
W0358
จารุเนตร สิทธยางกูร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
359
W0359
สุรเดช เพชรานนท์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
360
W0360
วีระชัย บุญขำ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุมัติ
361
W0361
ชัยบูรณ์ บุญคล่อง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ
362
W0362
เดชา กาญวงษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ
363
W0363
ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
364
W0364
อมรรัตน์ สงวนศรี
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
365
W0365
วรรณวรางค์ ศุทธชัย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
366
W0366
วรินทร์ ไทยรักษ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
367
W0367
จักรี ถาวรบรรจบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
368
W0368
พีรศักดิ์ ชูส่งแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
369
W0369
ธนิต เพ็ชรฉกรรจ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ
370
W0370
ไพศาล ตู้ประกาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
371
W0371
ศรัณย์ ธีรโพธิพันธ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
372
W0372
สรนันท์ กั้นเกษ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
373
W0373
ภาธร นิลอาธิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รออนุมัติ
374
W0374
สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
375
W0375
ประเสริ สุทธิประภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
376
W0376
ธีรพันธ์ มูละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รออนุมัติ
377
W0377
ปุณณรัตน์ สาสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
378
W0378
ธนาธิป โคกระบิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
379
W0379
อารยา ศรีบัวบาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
380
W0380
กรรณิการ์ แสงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
381
W0381
ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
382
W0382
ฟ้า วิไลขำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
383
W0383
อริศรา สุขพนัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รออนุมัติ
384
W0384
กิตติยา ภังคานนท์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
385
W0385
นฤเทพ แก้วศิริ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
386
W0386
เกรียงสิทธิ์ ดลประสิทธิ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
387
W0387
สุวิชา ชัยวรรณธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
388
W0388
เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
389
W0389
สายฝน เสกขุนทด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
390
W0390
ณ ภัทร ช่วงชุณห์ส่อง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
391
W0391
บุญโต นาดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
392
W0392
พรภัสสร อ่อนเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
393
W0393
สิทธิเสฏฐ์ รักซ้อน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
394
W0394
สิทธิพรรธน์ รักซ้อน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
395
W0395
ภควัฒน์ ติณสิริสุข
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
396
W0396
ณัฐพล สินธุมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
397
W0397
ชัยสิทธิ์ สงเคราะห์สุข
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
398
W0398
จิรวัฒน์ ไร่เหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
399
W0399
นพปฎล สอนอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
400
W0400
ทศพร ดีเทศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
401
W0401
วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
402
W0402
จิรัฐิติ์พร กิจประเสริฐ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
403
W0403
รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
404
W0404
ภาสกร แช่มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
405
W0406
พัชรีย์ วรประทีป
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
406
W0407
นุรรุสดี แวกะจิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
407
W0408
มณิวรรณ์ รับสิน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
408
W0409
ธนวิชญ์ คุ้มภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
409
W0410
ณัฐฐา อยู่สำราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
410
W0411
ทศพร กมลภิวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
411
W0412
สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
412
W0413
กรวิชญ์ ชัยกังวาฬ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
413
W0414
ใหม่ เดชอุดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
414
W0415
ภาคิน ตัณฑ์รงค์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
415
W0416
สิริรัตน์ พงษ์สงวน
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
416
W0417
พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
417
W0418
ณัฐพล มารุตะพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
418
W0419
คงศักดิ์ นาคทิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
419
W0420
สมนึก หลิมศิโรรัตน์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
420
W0421
จุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
421
W0422
จักรพงศ์ นาทวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
422
W0423
พรชัย ยอดเศรณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
423
W0424
จิรายุ รุจิธารณวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
424
W0425
ปิยะบุตร สมสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
425
W0426
ปิยะพงษ์ พรหมบุตร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รออนุมัติ
426
W0427
ภูวดิท ภควัตเปรมเดช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
427
W0428
วิศวะ สื่อสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
428
W0429
วัฒนา​ อารักษ์​คุณากร​
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
429
W0430
สังสรรค์ แก้วหน่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
430
W0431
สาโรช ปุริสังคหะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
431
W0432
พัชราภรณ์ ต่อดอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
432
W0433
นภารัตน์ จำเนียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
433
W0434
อรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
434
W0435
อำนาจ แก้วภูผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
435
W0436
ยุพิน กิจที่พึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
436
W0437
เมตตา สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
437
W0438
ณเรศณ์ จิตรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
438
W0439
อุษณีย์ สดศรีประเวศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
439
W0440
สุธิสา แจ่มสุข
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
440
W0441
สกนธ์รัตน์ ชัยศรีรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
441
W0442
สุกฤษฎิ์ สุวรรณทัต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รออนุมัติ
442
W0443
นิธิ ลอยชูศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
443
W0444
วิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
444
W0445
เจษฎา สุขสมพืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
445
W0446
ปริญญา น้อยดอนไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
446
W0447
รุจิราวดี ธรรมแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
447
W0448
สุชารัตน์ จันทาพูนธยาน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
448
W0449
สมยศ จีนโก๊ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
449
W0450
ชัชวาลย์ ถาวรสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
450
W0451
จิระดา แช่มพวงงาม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
451
W0452
บุษกร อำไพพัสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
452
W0453
กฤษฎา พูลยรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
453
W0454
อนาวิล พงศบริพัตร
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
454
W0455
นพณัฐ กงสะเด็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
455
W0456
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
456
W0457
วิชชากร คูหาทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
457
W0458
กมลชนก มาแสงตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
458
W0459
พรรณเพ็ญ มีชำนาญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
459
W0460
นายสุวิพล มหศักดิสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
460
W0461
ศิริพร จุ้ยหมื่นไวย
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
461
W0462
กันยา อนุกูลธนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
462
W0463
ภัทราพร วงษ์น้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
463
W0464
ธนเทพ จันทเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
464
W0465
กรกต ศิริพัฒน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
465
W0466
สุวิศาล ทับแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
466
W0467
ชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
467
W0468
กษิดิศ ประมวลกมล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
468
W0469
วราฤทธิ์ หงษ์กำเนิด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
469
W0470
นิพิฐ สง่ามั่งคั่ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
470
W0471
อภิรักษ์ ตั้งวรากร
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
471
W0472
สุธาสินี มิถุนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
472
W0473
คมสัน สายัณห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
473
W0474
สมโภชน์ ละม้ายวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
474
W0475
มานิต โชติช่วง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
475
W0476
เฉลิมเกียรติ ดีสม
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
476
W0477
ณชนก เรืองสอาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
อนุมัติ
477
W0478
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
อนุมัติ
478
W0479
อุดมสิทธิ์ ตั้งตระกูลไพศาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติ
479
W0480
รัตนา กองยอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
480
W0481
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
481
W0482
บุรินท์ สุภีวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
482
W0483
วิรัตน์ เติมแต้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
อนุมัติ
483
W0484
ศักดิ์นรินทร์ ช่องเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
อนุมัติ
484
W0485
ส้มลิ้ม ครุฑวิลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
อนุมัติ
485
W0486
สายพิณ เข็มปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
อนุมัติ
486
W0487
อิทธิพล วรรณวงศ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
487
W0488
จัดการ หาญบาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
488
W0489
โกสินทร์ มีชูสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
489
W0490
ภัทรภัฏ ไหวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
490
W0491
โกสิน สนั่นนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
491
W0492
จำรัส มหานาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
492
W0493
เดชาธร จะริรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
493
W0494
โชติพงศ์ กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อนุมัติ
494
W0495
ชัชวาล อินทร์พามา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
495
W0496
เสรี ชะนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
496
W0497
อรวรา ใสคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
497
W0498
จิตรดา หมั่นขีด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
498
W0499
ภัทราภรณ์ แสงปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
499
W0500
ดลพัฒน์ วัชราสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
อนุมัติ
500
W0501
สุทธินันท์ ชื่นชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
501
W0502
พรรณปพร บุพศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
502
W0503
นริศรา ไม้เรียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อนุมัติ
503
W0504
ญานิกา บุตรดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
504
W0505
สุจิรา อัมรักเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
505
W0506
วาสนา สันติธีรากุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
506
W0507
นภพรรณ รุ่งทองคำกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
507
W0508
สุริยา นิภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
508
W0509
สุระชัย หัวไผ่
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รออนุมัติ
509
W0510
ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
510
W0511
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
511
W0512
สุทัศน์ เขียวนิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
512
W0513
ณัฐเศรษฐ์ ศักดิ์ศุภนรา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
513
W0514
เอกชัย เนาวนิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
514
W0515
อนุวัฒน์ เอี่ยมแสน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รออนุมัติ
515
W0516
โสธร จันทร์ประมูล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รออนุมัติ
516
W0517
พงศ์วิษณุ หูทิพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
517
W0518
สุภาษิต เติมกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
518
W0519
สุรดา ปฐวีวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
519
W0520
นัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
520
W0521
สมกมล ดลบันดาลโชค
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รออนุมัติ
521
W0522
ชาญณรงค์ อันไกรษร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
อนุมัติ
522
W0523
ธนกฤต เสริมชัยรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
อนุมัติ
523
W0524
สุรชัย โชติรัตนอมรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
524
W0525
จักรินทร์ ล้วนศิริ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
525
W0526
ณัฐพล ธนเชวงสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
526
W0527
รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
527
W0528
อภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
528
W0529
วสันต์ สุขสุทธิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
529
W0530
ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
530
W0531
เนตร โพธิ์เขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
531
W0532
จักรวาฬ ไชยพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
532
W0533
กนกศิลป์ สุรนารถ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
533
W0534
กิตติศักดิ์ ตนสาลี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
534
W0535
สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
535
W0536
กีรติ อินทฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
536
W0537
วุฒิชัย อินทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
537
W0538
ปิยะธิดา ชอบใช้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
538
W0539
สกุลชาย สารมาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
539
W0540
อำนาจ สุคนเขตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
540
W0541
ไพบูลย์ คำสา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
541
W0542
นายสุรชัย อุดมมั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
อนุมัติ
542
W0543
เพ็ญนภา อาเทศ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
543
W0544
ฤทธิ์ณรงค์ พรมยา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
544
W0545
สาดิศย์ เสถียรไพศาล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
545
W0546
คมกริช อ่อนประสงค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อนุมัติ
546
W0547
สุขศิริ สมสืบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
547
W0548
เพ็ญผกา กล่ำเสือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
548
W0549
เวธกา บุณยะฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อนุมัติ
549
W0550
วิภาวี คุ้มภัยเพื่อน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อนุมัติ
550
W0551
จักริน สุขสวัสดิ์ชน
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
551
W0552
อรรถพร ณะรังษี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
552
W0553
อภิชาต ติรประเสริฐสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
553
W0554
กสิมา คิ้วเจริญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
554
W0555
กัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
555
W0556
สุวรรณี กาญจนภูสิต
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
556
W0557
วทิตา ฤทธิโชค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
557
W0558
ปริญญา แสนสวะ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
558
W0559
นัสมี สาและ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
559
W0560
เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อนุมัติ
560
W0561
รสสุคนธ์ ทับพร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อนุมัติ
561
W0562
ณรงค์ รามัญจิต
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
562
W0563
กุลนิดา คล้ายมณี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
563
W0564
วิมลสิริ ตั้งมั่น
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
564
W0565
ธนกฤต อุบลวัฒน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
565
W0566
เตชิษฐ นาคะพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
566
W0567
จารุวรรณ เพชรรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
567
W0568
ธนศักดิ์ สง่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
568
W0569
นัฐกฤษ วงษ์จำปา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
569
W0570
อนุยันต์ จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
570
W0571
นพศร ไชยรัตน์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
571
W0572
กันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รออนุมัติ
572
W0573
เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
573
W0574
จักรภัทร ทองมี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อนุมัติ
574
W0575
ภาสกร อินสำอางค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
575
W0576
ปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
576
W0577
เจียมจิต บวชไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
577
W0578
นารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
578
W0579
ภีรติ กระแจะจันทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รออนุมัติ
579
W0580
วรุฒ บุญประยงค์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
580
W0581
สนิท สิทธิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รออนุมัติ
581
W0582
สุธิษา เชญขาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
582
W0583
ธนากร ประสมทอง
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
583
W0584
เอกพจน์ คงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
584
W0585
พิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
585
W0586
พิษณุ ศรีธงชัย
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
586
W0587
สันติ หวังนิพพานโต
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
587
W0588
ขยัน จันทรสถาพร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
588
W0589
กิตติกร หาญตระกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อนุมัติ
589
W0590
จริยา ลิ้มจีระจรัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ

 

จำนวนอนุมัติแล้ว 400 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 589 คน

ติดราชการ 0 คน

ไม่อนุมัติ 0 คน

หมายเหตุ :
ประกาศเรื่อง การไม่อนุมัติให้เข้าร่วมงาน


กรณีมหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดให้มีการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41"
คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ไม่อนุมัติเข้าร่วมงาน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน