ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 41

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
W0001
ณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
2
W0002
สมเกียรติ เพ็ชรมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
3
W0003
ณภัสวรรณ ประกอบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
4
W0004
วินัย ปุริเกษม
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
5
W0005
ภักดี โตแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รออนุมัติ
6
W0006
ธราธร เอกจิตต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
7
W0007
สุเมธ บุญยืด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
8
W0008
กิตติภูมิ มีรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รออนุมัติ
9
W0009
นนทกฤศ จิตต์บรรจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
10
W0010
อดุลย์ ยิ้มงาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รออนุมัติ
11
W0011
พัชรพงศ์ บุตรอำภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
12
W0012
วาฤทธิ์ นวลนาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
13
W0013
ทวีวัฒน์ มูลจัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
14
W0014
เอกธนัช เหลืองศิริวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
15
W0015
วณัช พาดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
16
W0016
อาทิตย์ วงษ์พระลับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รออนุมัติ
17
W0017
สัญญา ม่วงมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รออนุมัติ
18
W0018
สุกนกานต์ สันติสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
19
W0019
มัณฑิตา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
รออนุมัติ
20
W0020
ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รออนุมัติ
21
W0021
ภานุวัฒน์ หนูนคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
22
W0022
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
23
W0023
ทิพวัลย์ แสนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รออนุมัติ
24
W0024
จุฑามาศ รอดสีเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
25
W0025
สกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
26
W0026
เชาวลิต เศรษฐสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
27
W0027
สุอัยดา บือแน
วิทยาลัยอิสลามยะลา
รออนุมัติ
28
W0028
คอเหล็ด หะยีสาอิ
วิทยาลัยอิสลามยะลา
รออนุมัติ
29
W0029
อมร เจือตี๋
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
30
W0030
ไชยพล กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
31
W0031
สังวาลย์ ตุกพิมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
32
W0032
บุรินทร์ นรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
33
W0033
ภูมินทร์ สุมาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
34
W0034
วสันต์ นาคเสนีย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
35
W0035
วิชิต คำพิภาค
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รออนุมัติ
36
W0036
อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
37
W0037
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
38
W0038
มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รออนุมัติ
39
W0039
ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
40
W0040
วิกรม สุนทรารักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
41
W0041
เมตตา คงคากูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
42
W0042
นาวิน คงรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
43
W0043
วิศรุตม์ แสงจง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รออนุมัติ
44
W0044
เอกวัตร โคช่วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
45
W0045
กุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
46
W0046
อติรุจ มิกี้
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
47
W0047
นันทวัฒน์ นกจันทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
48
W0048
เสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
49
W0049
ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รออนุมัติ
50
W0050
ธนพิทักษ์ ชวนชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
51
W0051
วีระพงษ์ พุทธกาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
52
W0052
กิตติภูมิ คำศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รออนุมัติ
53
W0053
ชลธิศ โพธิประภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
54
W0054
อุทัย ภูมิประมาณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
55
W0055
ณัฐชัย อนันตกาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
56
W0056
คณภัทร พวงจินดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
57
W0057
สุชิน เขียวเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
58
W0058
สัมฤทธิ์ มัสฉะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
59
W0059
ปรัชญา ทั่งจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
60
W0060
ประณต ผาสุกชีวิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
61
W0061
นิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
62
W0062
สมพร พึ่งสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
63
W0063
สุชีพ เพชรวงษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
64
W0064
นภารัตน์ ชูไพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
65
W0065
ธารีรัตน์ เพ็ชรชำนาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
66
W0066
ซุลกีฟลี นาแว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
67
W0067
อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
68
W0068
อาภรณ์ เวียงสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
69
W0069
จิรัญดร เทพทวี
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รออนุมัติ
70
W0070
นายอรรถวุฒิ จันแทน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
71
W0071
อ.ตวงสิทธิ์ สนขำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
72
W0072
นพดล สายคติกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
73
W0073
มูฮามะ มะสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
74
W0074
ธีระยุทธ์ หมันหลี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
75
W0075
สุพรรษา ผาจวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
76
W0076
นิภาส บั้นบูรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รออนุมัติ
77
W0077
กรรณิกา บุญเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
78
W0078
สำนวน หิรัญวงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
79
W0079
เชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
80
W0080
ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
81
W0081
อภิรักษ์ ธิตินฤมิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
82
W0082
พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
83
W0083
อโณทัย อรุณเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
84
W0084
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
85
W0085
ธนะฉัตร เอกฉัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
86
W0086
นุชจรี เกตุสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
87
W0087
นิศานาถ แก้ววินัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
88
W0088
วราวุธ จอสูงเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รออนุมัติ
89
W0089
เกษมณี โคตรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
90
W0090
ไพศาล พุมดวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
91
W0091
สืบยศ สินบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รออนุมัติ
92
W0092
วิทธวัช เจริญศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
93
W0093
เจนจิรา อนันตกาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
94
W0094
เชฐ ศรีแย้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
95
W0095
สุพจน์ แสนปันเจียง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รออนุมัติ
96
W0096
อนุวัฒน์ สุวรรณละออง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
97
W0097
เนาวรัตน์ สอิด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
98
W0098
สุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
99
W0099
สารัช ดีงาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
100
W0100
โสภณ นิ่มวาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
101
W0101
พงศธร นรังษี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
102
W0102
สุนิษา คิดใจเดียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
103
W0103
ปฐมพงษ์ ฉับพลัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
104
W0104
แสงจันทร์ เรืองอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
105
W0105
สมพร เรืองอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
106
W0106
โสภี แก้วชะฎา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
107
W0107
อวยพร ชูแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
108
W0108
นพดล ชาติรังสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รออนุมัติ
109
W0109
นูรฮูดา มายิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
110
W0110
มัลลิกา รัตพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
111
W0111
ศิวพร นาคอุดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
112
W0112
ส. ศิริชัย นาคอุดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
113
W0113
กุลวดี คตชนะเลขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
114
W0114
สันติชัย วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
115
W0115
เอกภพ บุญเพ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
116
W0116
ศุภโชค ชินพงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
117
W0117
มณีรัตน์ มั่นยืน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
118
W0118
ณัชภัส​ ธีระเรืองไชยศรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
119
W0119
อังคณา จัตตามาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
120
W0120
นุชนาตร ภาชนะศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
121
W0121
เฟาซาน มาปะ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
122
W0122
นัฏพันธุ์ นันทวาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
123
W0123
วินัย คำสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
124
W0124
ปัฐมกานต์ ระเบ็ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
125
W0125
ภาณุมาศ นิคมคาย
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
126
W0126
เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
127
W0127
กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
128
W0128
โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
129
W0129
สกรณ์ บุษบง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รออนุมัติ
130
W0130
เกรียงวุธ นีละคุปต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
131
W0131
พัชลดา เนตรสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
132
W0132
ณิชกุล กิจชัยปกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
133
W0133
วิโรจน์ อภินันท์ธนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
134
W0134
ภัครพล อาจอาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
135
W0135
นพฤทธิ จันกลิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รออนุมัติ
136
W0136
สิทธิรัตน์ หงอประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
137
W0137
ศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
138
W0138
เมชิน ทองน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
139
W0139
บุญญา วาสี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
140
W0140
นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
141
W0141
นิวัฒน์ เจริญรัตนเดชะกูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
142
W0142
อุทัย คูหาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
143
W0143
ศิรธันย์ งามขำ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
144
W0144
ไพโรจน์ เสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
145
W0145
ทัศนัย อ้ายพุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
146
W0146
พิเชฐ ลือโฮ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
147
W0147
นพดล ทองชื่นตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
148
W0148
พณิชยาพร นวลคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
149
W0149
ชลัช แย้มชื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
150
W0150
สายสุนีย์ คำวรรณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
151
W0151
นิภาพร พ่วงบางโพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
152
W0152
พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
153
W0153
ทรงยศ ภู่เนียม
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
154
W0154
นิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
155
W0155
ประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
156
W0156
วลัญช์ชัย ปราณธัญธนดิษย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
157
W0157
ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
158
W0158
ณริทธิ์ชา ภาคไพรศรี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
159
W0159
วิโชค มณีสงค์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
รออนุมัติ
160
W0160
คมเดช บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
161
W0161
ปวีณา นาดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
162
W0162
สุธน สุภาวงศ์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
163
W0163
สรายุทธ กูลเกื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
164
W0164
อรุณ แดงประดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
165
W0165
กิตติศักดิ์ ไชยคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
166
W0166
ชัยวัฒน์ ปฐมพรสุริยะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
167
W0167
มงคล รอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
168
W0168
กฤษา ปรึกษากร
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
169
W0169
วรนนท์ ธิติมาพงศ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
170
W0170
สอนศรี ลักษณาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
171
W0171
เพชรรัตน์ มะหะหมัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
172
W0172
พลศักดิ์ อรัณยกานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
173
W0173
ประสาร โปร่งธุระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
174
W0174
ภาสกร วรอาจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
175
W0175
ดุลชาติ ศิริวัลลภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อนุมัติ
176
W0176
ภานุวัตร อุทัยบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
177
W0177
ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
178
W0178
อดิศร ศิริคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
179
W0179
วาสนา ด้วงเหมือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
180
W0180
ทิพวรรณ จำปาเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
181
W0181
สุกานดา เจริญวันชัยกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
182
W0182
นวพร กำลังเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
183
W0183
พิเชษฐ ทองพริก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
184
W0184
สมัคร อยู่ลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
185
W0185
ศศิธร คงหนู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
186
W0186
สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
187
W0187
ศรินญา พงษ์ประพนธ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
188
W0188
ยุทธนาวี ขอสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
189
W0189
ชนิสรา นุ่มน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รออนุมัติ
190
W0190
รวิวรรณ นาพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
191
W0191
สุชาติ โค้นลิ้น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
192
W0192
มงคล ตนัยโชติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
193
W0193
พงศกร ศิริคำน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รออนุมัติ
194
W0194
ปิยะนุช พลเยี่ยม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
195
W0195
จิราภรณ์ ไทยโกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
196
W0196
มนตรา เอมห้อง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รออนุมัติ
197
W0197
ชนัญชิดา ม่วงทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รออนุมัติ
198
W0198
ณัฏฐกันย์ เจริญวัฒธนากุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
199
W0199
จักรพงษ์ ดีจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
200
W0200
โกวิท สดแสงจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
201
W0201
อัษฎายุทธ์ แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
202
W0202
นิพัทธุ์ อินทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
203
W0203
อภิเชษฐ์ ยาใจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
204
W0204
อกณิษฐ์ สุทธนู
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รออนุมัติ
205
W0205
วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รออนุมัติ
206
W0206
ธนกฤต ทะนวนรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รออนุมัติ
207
W0207
อาบอำไพ รัตนภาณุ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
208
W0208
พรรษ ภูชำนิ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
209
W0209
นายสมบัติ สว่างวงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
210
W0210
อดิศักดิ์ เเสงส่องฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
211
W0211
ไอลดา เมืองนามา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
212
W0212
บูรณา มาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
213
W0213
พัชรินทร์ บัวเย็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รออนุมัติ
214
W0214
ปวิช ผลงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
215
W0215
สุรินทร์ ผลงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
216
W0216
จักรพรรดิ์ นิลพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
217
W0217
ธุวนัน เสน่ห์จันทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
218
W0218
ฉวีวรรณ ขวัญชุม
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
รออนุมัติ
219
W0219
นพดล อ่ำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
220
W0220
สุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
รออนุมัติ
221
W0221
ภูริพัศ เหมือนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รออนุมัติ
222
W0222
ณรงค์ พันธุ์คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
223
W0223
ภูวดล บัวบางพลู
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รออนุมัติ
224
W0224
สุดารัตน์ เทียนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
225
W0225
ภาคิน วิริยะโอฬาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
226
W0226
คณะศร กิจสาระภักดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
227
W0227
ฉลอง วิริยะธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
228
W0228
สุนันทา ธรรมกิจวัฒน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
229
W0229
อภิเษก หงษ์วิทยากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
230
W0230
นรินทร พวงระย้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
231
W0231
ปัญญา ธีระเสถียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
232
W0232
ยุพดี ฉิมอ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
233
W0233
สิทธิชัย แสงดี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รออนุมัติ
234
W0234
รักชาติ รอดพ้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
235
W0235
ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
236
W0236
ขวัญชัย บุญทองเถิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
237
W0237
อภิรักษ์ อุ่นดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
238
W0238
อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
239
W0239
ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
240
W0240
นายภูวนาถ วิสุทธากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
241
W0241
ลัคน์พงศ์ อยู่ฉิม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
242
W0242
จิรภา เขียวหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
243
W0243
เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
244
W0244
ปวีณา ทองเป๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
245
W0245
นภาพันธ์ ศรีปราชญ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
246
W0246
พรสวรรค์ ชัยมีแรง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
247
W0247
พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
248
W0248
อดิศร เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
249
W0249
ออมสิน พรมแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
250
W0250
อภินันท์ ชูหนู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
251
W0251
หนึ่งฤทัย บุญมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
252
W0252
ณัฐยา สุโนพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
253
W0253
พิชัย วิมลไชยพร
มหาวิทยาลัยพายัพ
รออนุมัติ
254
W0254
พิศาล คงเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
255
W0255
เอกรวี ครุฑางคะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
256
W0256
วีระยุทธ อ่อนทา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
257
W0257
สุรไกร เจือจันทึก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
258
W0258
นพดล ลิ่มปรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
259
W0259
อิทธิพล รัศมีโรจน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
260
W0260
สุเทพ ยนต์พิมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
261
W0261
จีรกาญจน์ เต็มพรสิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รออนุมัติ
262
W0262
ปราณี ชื่นอารฒณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
263
W0263
กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
264
W0264
ศรัณย์พงศ์ ปาระลี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
265
W0265
ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
266
W0266
มงคล ทะกอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
267
W0267
จักรี สาวงษ์นาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
268
W0268
ศรุติ อัศวเรืองสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
269
W0269
มนตรี เพ็งพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
270
W0270
อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
271
W0271
นโรดม กิตติเดชานุภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
272
W0272
ธนกฤต อุตระธิยางค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
273
W0273
ณัฐวุฒิ จันทร์จำนงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
274
W0274
ยุภา คำตะพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
275
W0275
พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
276
W0276
ชัยวุฒิ เลิศวรรณสิริวรรณ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
รออนุมัติ
277
W0277
สายชล จันผกา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
278
W0278
สุพัตรา โฉมงาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
279
W0279
วัชรพงศ์ แก้วพิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
280
W0280
ธนบดี ศรีวารีรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
281
W0281
วาทินี น้อยเคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
282
W0282
ขวัญชัย แก่นไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
283
W0283
เพ็ญศักดิ์ ปานนิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
284
W0284
ธงชัย กองแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รออนุมัติ
285
W0285
กิติศักดิ์ วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
286
W0286
สุวิชา เทศมาสา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
287
W0287
น่อตะปือ จันทร์อุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
288
W0288
สุทิน เกษตรรัตนชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
289
W0289
สงกรานต์ มุณีแนม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
290
W0290
พนมพร สาคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
291
W0291
กัญญานัฐษ์ จำใบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
292
W0292
สุรินทร์ จันทร์ปุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
293
W0293
เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
294
W0294
วชิรานนท์ วงศ์พรมมา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
295
W0295
ประเสริฐ ลือโขง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
296
W0296
ปิสรานนฑ์ อิสระรัตน์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
297
W0297
ปรัชญา สุทธิประภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
298
W0298
ธีระ วงค์ไชยชาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
299
W0299
อนุชาติ บุญมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
300
W0300
ประกาย นาดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
301
W0301
สำเริง คำมีวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
302
W0302
อนุสรณ์ วงค์แปง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
303
W0303
ธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
304
W0304
สุจิตรา ดีดาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
305
W0305
ศศิธร ศรีกงพาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
306
W0306
ธีระยุทธ สมบูรณ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
307
W0307
นภัสสร เปียปั่น
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รออนุมัติ
308
W0308
นภจร พรบุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
309
W0309
ละอองดาว เพชรแก้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รออนุมัติ
310
W0310
ภาณุเดช ทิพย์อักษร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
311
W0311
อรรถพล วิเวก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
312
W0312
อนุพงศ์ ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
313
W0313
ประเสริฐ เทพภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
314
W0314
อาจารี จรานุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
315
W0315
ศิรินันท์ ปิ่นทองคำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
316
W0316
ชัยวัฒน์ แดงจันทึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
317
W0317
พลากร ชาญสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
318
W0318
นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
319
W0319
คะชา ชาญศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รออนุมัติ
320
W0320
วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รออนุมัติ
321
W0321
รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
322
W0322
พิชิต พวงภาคีศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
323
W0323
สายัณ อินชะนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
324
W0324
นรารักษ์ บุตรชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
325
W0325
วีรวัณณ์ ธีระเรืองไชยศรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
326
W0326
ธนวัฒน์​ ศรีโพธิ์​ชัย
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
327
W0327
นุกุล โคนาบาล
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
328
W0328
เฉลิมชัย แก้วสีมรกต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
329
W0329
สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
330
W0330
กสมล ชนะสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
331
W0331
สราวุธ แผลงศร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
332
W0332
วณิพร ยี่กะแพทย์
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
รออนุมัติ
333
W0333
พีรพงษ์ ขุนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
334
W0334
จรรจิรา ชูศรี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
335
W0335
ธนิษฐา แสงแพร้ว
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
336
W0336
ก้องกิดากร บุญ​ช่วย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
337
W0337
ประกิจ อินทรักษ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
338
W0338
ว่าที่ร้อยตรีศรัญญู ด้วงไผ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
339
W0339
จีราภา พิมพ์ศรีกล่ำ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รออนุมัติ
340
W0340
วชิระ พิมพา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
341
W0341
ลักขณา อินทร์บึง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รออนุมัติ

 

จำนวนอนุมัติแล้ว 41 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 341 คน

ติดราชการ 0 คน

ไม่อนุมัติ 0 คน

หมายเหตุ :
ประกาศเรื่อง การไม่อนุมัติให้เข้าร่วมงาน


กรณีมหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดให้มีการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41"
คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ไม่อนุมัติเข้าร่วมงาน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน