Download เอกสารประกอบการบรรยายและWorkshop


4 สิงหาคม 2565


  • 1)เอกสารการบรรยาย

  • 2)เอกสารการบรรยาย

ห้อง ห้อง BA403 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ
Network @ 41st WUNCA  Management @ 41st WUNCA
09.00 - 10.00 น.

NocUpdate
โดย นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค (สบทศ.)

Digital Transformation
โดย 1. รศ.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
2. รศ.สินชัย กมลภิวงศ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
3. ผศ.มารอง ผดุงสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
4. ผศ.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
5. ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
6. นายก้องเกียรติ  หิรัญเกิด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)

10.00 - 11.00 น.

สถานะภาพการรับบริการ UniNet
โดย ผศ.อิฐอารัญ ปิติมล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

11.00 - 12.00 น.

รายงานสถานะภาพการใช้บริการ Eduroam
โดย นายประกาย นาดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

Digital IDs & Digital Signatures ภายใต้ Thai University Consortium
โดย นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

13.00 - 14.00 น.

Named Data Networking: Concepts and Try-outs
โดย 1. ผศ.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2. ผศ.ธงชัย เจือจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
3. นายอรรถพล สุวรรณษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4. นายปิยวัจน์ ค้าสบาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

Private Cloud Adoption Container
โดย 1. รศ.วรา วราวิทย์ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา)
2. นายชวนาท นิพัทธมานนท์ (Territory Manager)

14.00 - 15.00 น.

Collaborations with UniNet Communities
โดย 1. พลอากาศตรีอมร ชมเชย
(สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ : สกมช.)
2. รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3. รศ.วรา วราวิทย์ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา)

15.00 - 16.00 น.

การนำมาตรฐาน ISO29110 มาใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โดย 1. นางสาวรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
2. นางสาวศศิธร คงหนู
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ห้อง ห้อง BA404 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ห้อง RWS103 ชั้น 1 อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ
Services @ 41st WUNCA Telemedicine @ 41st WUNCA
09.00 - 10.00 น.

เวลา 09.00 - 12.00 น.
(รับเฉพาะผู้บริหารสำนักหอสมุด/ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/สำนักวิทยบริการ ฯ และผู้ได้รับมอบหมาย)
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย : ThaiLIS
โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ (สป.อว.)

อภิปราย เรื่อง Teleconference from past to present
โดย 1. นายแพทย์วิชช ธรรมปัญญา (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) (Online)
2. นายสงกรานต์ ปัญญา (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์)
3. นายราขิ ปาลือชา (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
4. นายอรรถพร ถาน้อย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (Online)

10.00 - 11.00 น.

อภิปราย เรื่อง เทคโนโลยีการสลับภาพและเสียง เพื่อการศึกษาและการประชุม ONLINE ทุกรูปแบบ
โดย 1. นายธนาชัย นุ่มพรม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. นายธีรพงษ์ พวงจำปา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (Online)
3. นายกนก แย้มเพียร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (Online)
4. นายเกรียงศักดิ์ พลทอง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
5. นายพิศุทธิ์ บุญทรง (มหาวิทยาลัยมหิดล) (Online)
6. นายจักรพันธ์ สุขเจริญ (สภากาชาดไทย)

11.00 - 12.00 น.
13.00 - 14.00 น.  

อภิปราย เรื่อง Smart OR นวัตกรรมส่งเสริมระบบ “การแพทย์ทางไกล” อย่างง่ายในโรงพยาบาล Implementing Innovative Solutions to Support Telemedicine During COVID-19
โดย 1. นายพงษ์ศักดิ์ วิเศษสมวงศ์ (บริษัทเอส ดับบลิว เอส (ประเทศไทย))
2.. นายวีรพล มนัสอารีนาท (มหาวิทยาลัยมหิดล)
3. นายประเทือง นาคสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)