สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม CIO

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
ตำแหน่ง
1
CIO-0001
ชาย รังสิยากูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการ
2
CIO-0002
สุธน สุภาวงต์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
ผู้อำนวยการ
3
CIO-0003
จักรพงศ์ นาทิวัชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการ
4
CIO-0004
ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการ
5
CIO-0005
อมร เจือตี๋
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์
6
CIO-0006
นิติ วิทยาวิโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการ
7
CIO-0007
ปองพล นิลพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8
CIO-0008
อำนาจ โกวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลฯ
9
CIO-0009
สายชล ชุดเจือจีน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน
10
CIO-0010
นพดล ชาติรังสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
11
CIO-0011
สุภาพ เกิดแสง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อำนวยการ
12
CIO-0012
มาหะมะ เซะบากอ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
13
CIO-0013
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รองอธิการบดี
14
CIO-0014
ณรงค์ พันธุ์คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการ
15
CIO-0015
พิศาล คงเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รองผู้อำนวยการ
16
CIO-0016
รัตนโชติ เทียนมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
17
CIO-0017
ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
18
CIO-0018
รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองอธิการบดี
19
CIO-0019
อาจารย์ ดร. อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
20
CIO-0020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
21
CIO-0021
ปริญญา น้อยดอนไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
22
CIO-0022
จิรัฏฐ์ คุซิตา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
23
CIO-0023
เชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รองผู้อำนวยการ
24
CIO-0024
ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขต
25
CIO-0026
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้อำนวยการ
26
CIO-0028
ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รองประธานกรรมการบริหาร
27
CIO-0030
อกณิษฐ์ สุทธนู
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยผูู้อำนวยการ
28
CIO-0031
อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้อำนวยการ
29
CIO-0032
สุดารัตน์ เทียนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
30
CIO-0033
คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
รองอธิการบดี
31
CIO-0034
ชัยรัตน์ กาญจนอารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
32
CIO-0035
กิติศักดิ์ วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
33
CIO-0036
ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
34
CIO-0037
ประเสริฐ ลือโขง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
35
CIO-0038
บงกช เจนจรัสสกุล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและ
36
CIO-0039
เอนก มหาสมุทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
37
CIO-0040
อิทธิกร ช่างสากล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
38
CIO-0041
ทิพสุดา คิดเลิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
39
CIO-0042
ธีรบุญ เดชอุดม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
40
CIO-0043
จำนรรจา พลอยมุกดา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
41
CIO-0044
บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
42
CIO-0045
วรนุช ศรีพลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
43
CIO-0046
ถาวร จันทโชติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
44
CIO-0047
ปฐมพงศ์ เวชโพธิ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
Head of IT
45
CIO-0048
ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองผู้อำนวยการ
46
CIO-0049
ไชยพล กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้อำนวยการ
47
CIO-0050
ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
48
CIO-0051
มลธิรา โพธิ์น้อย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารทั่วไป)
49
CIO-0052
ศิริกาญจนา พิลาบุตร
วิทยาลัยนครราชสีมา
ผู้ช่วยอธิการบดี
50
CIO-0053
นโรดม กิตติเดชานุภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโ
51
CIO-0054
นิรูซดุดดีน มะเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
52
CIO-0055
คมเดช บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ
53
CIO-0056
นิกร ยาพรม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ
54
CIO-0057
เจษฎา วาเจ๊ะ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
55
CIO-0058
วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
56
CIO-0059
ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รองอธิการบดี
57
CIO-0060
ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทั
58
CIO-0061
วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทั
59
CIO-0062
ชุมพล เสมาขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อธิการบดี
60
CIO-0063
พิทา จารุพูนผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ