สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ถึงวันที่ 25 ม.ค. 66


CIO Meeting

ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA)” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว
จะจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุม e-mail: wunca-sec@uni.net.th

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 02-232-4000 ต่อ 20023
email: wunca-sec@uni.net.th


Social

UniNet Thailand

WUNCA

สถานที่จัดงาน

สอบถามข้อมูล

เว็บไซต์ URL : https://wunca.uni.net.th/wunca42

สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร: 074-317600 ต่อ 4100

 

รายละเอียดเพิ่มเติม