สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม CIO

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
ตำแหน่ง
1
CIO-0001
พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
2
CIO-0002
กิติศักดิ์ เกิดโต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
3
CIO-0003
คมเดช บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
4
CIO-0004
ภาสกร วรอาจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รองอธิการบดี
5
CIO-0005
เอนก มหาสมุทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
6
CIO-0006
จำนรรจา พลอยมุกดา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
7
CIO-0007
ธีรบุญ เดชอุดม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
8
CIO-0008
สนธยา แย้มเดช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง
9
CIO-0009
ธันยมัย กลุ่นเขียว
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะทำงานกำหนดนโยบายข้อมูลบุคคล
10
CIO-0010
นพดล อ่ำดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
11
CIO-0011
อดิศักดิ์ เเสงส่องฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้อำนวยการการสำนักวิทยบริการฯ
12
CIO-0012
ปวิช ผลงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองอธิการบดี
13
CIO-0013
สุรินทร์ ผลงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
14
CIO-0014
สุดารัตน์ เทียนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ
15
CIO-0015
สนิท หฤหรรษวาสิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
16
CIO-0016
วีระพันธ์ ชมภูแดง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
17
CIO-0017
นายสมพล สุขเจริญพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการ
18
CIO-0018
มารุต รื่นรวย
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
19
CIO-0019
นิพัทธุ์ อินทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
20
CIO-0020
ชัยวุฒิ เลิศวรรณสิริวรรณ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
21
CIO-0021
ธัญเทพ สิทธิเสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
22
CIO-0022
ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
23
CIO-0023
กิติศักดิ์ วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
24
CIO-0024
วัชระ การุณยวนิช
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รองผู้อำนวยการ
25
CIO-0025
ประเสริฐ ลือโขง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
26
CIO-0026
จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองอธิการบดี
27
CIO-0027
มนชิดา ภูมิพยัคฆ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยอธิการบดี
28
CIO-0028
อนุชาติ บุญมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
29
CIO-0029
อธิพงศ์ สุริยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
30
CIO-0030
เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
มหาวิทยาลัยรังสิต
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
31
CIO-0031
บงกช เจนจรัสสกุล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Director of Information and Digital
32
CIO-0032
เพียรศักดิ์ ภักดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษ
33
CIO-0033
กสมล ชนะสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองผู้อำนวยการ
34
CIO-0034
ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
35
CIO-0035
เชฐ ศรีแย้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
36
CIO-0036
นิติ วิทยาวิโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการ
37
CIO-0037
วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
38
CIO-0038
อภิเษก หงษ์วิทยากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
39
CIO-0039
ปองพล นิลพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รองผู้อำนวยการ
40
CIO-0040
ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลฝ่ายพัฒนาองค์กร
41
CIO-0041
ไชยพล กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้อำนวยการ
42
CIO-0042
ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
43
CIO-0043
เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
44
CIO-0044
สมยศ จีนโก๊ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
45
CIO-0045
โสภัชย์ ชวาลกุล
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
46
CIO-0046
ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
47
CIO-0047
ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขต
48
CIO-0048
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
49
CIO-0049
เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
50
CIO-0050
สุวัฒน์ กล้วยทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
51
CIO-0051
นิพิฐ สง่ามั่งคั่ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
52
CIO-0052
สุภาพ เกิดแสง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
53
CIO-0053
เสรี ชะนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน
54
CIO-0054
สุระชัย หัวไผ่
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
55
CIO-0055
อนุวัฒน์ เอี่ยมแสน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผู้อำนวยการ
56
CIO-0056
สุรชัย โชติรัตนอมรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิขาการสารสนเทศ
57
CIO-0057
เปรมฤดี นุ่นสังข์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
58
CIO-0058
ชัยรัตน์ กาญขนอารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองผู้อำนวยการ
59
CIO-0059
เพ็ญนภา อาเทศ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
60
CIO-0060
นพดล ชาติรังสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
61
CIO-0061
วุฒิชัย อินทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รองผู้อำนวยการ
62
CIO-0062
อภิชาต ติรประเสริฐสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สา
63
CIO-0063
วิทวัส พันธุมจินดา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
64
CIO-0064
สุวรรณี กาญจนภูสิต
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
65
CIO-0065
ศรันย์ นาคถนอม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
66
CIO-0066
นโรดม กิตติเดชานุภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
67
CIO-0067
จันทิมา วรรณโชติ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รองผู้อำนวยการ
68
CIO-0068
ธนากร ประสมทอง
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
69
CIO-0069
กิตติกร หาญตระกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
70
CIO-0070
สันติ หวังนิพพานโต
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
71
CIO-0071
จริยา ลิ้มจีระจรัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
72
CIO-0072
อำนาจ โกวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา