สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ถึงวันที่ 15 ก.ค. 65


CIO Meeting

ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 41 (41st WUNCA)” ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว
จะจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมหารือเรื่องมาตรฐานการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษา
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุม e-mail: wunca-sec@uni.net.th

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 13 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 02-232-4000 ต่อ 2002

email: wunca-sec@uni.net.th


Social

UniNet Thailand

WUNCA

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม