แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2548 โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัตินี้มีผลทำ ให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็น 1ใน 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการศึกษาระดับปริญญา และบัณฑิตศึกษาโดยจัดเป็น 7 คณะ  4 วิทยาลัย ได้แก่ * คณะวิศวกรรมศาสตร์ * คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี * คณะบริหารธุรกิจ * คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว * คณะศิลปศาสตร์ * คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี * วิทยาลัยเพาะช่าง * วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ * วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ * วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มีพื้นที่จัดการศึกษารวม 4 พื้นที่ ได้แก่

                                           

         ศาลายา                                                        บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 

      วิทยาลัยเพาะช่าง                                                          วิทยาเขตวังไกลกังวล

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

ปรัชญา

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมุ่งสู่สังคมการประกอบการ

วิสัยทัศน์

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The leading University of Entrepreneur)”

    https://www.rmutr.ac.th                      https://www.facebook.com/PR.RMUTR.SALAYA/