คณะผู้จัดงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์