หนังสือเชิญผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ – สำนักวิทยบริการ สถาบันวิทยบริการ สำนักหอสมุด ศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการ- สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ผู้อำนวยการ – วิทยาลัยชุมชน

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี – มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้อำนวยการ – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผู้อำนวยการ – โรงพยาบาล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการ อื่น ๆ