หนังสือเชิญรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

รองอธิการบดี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รองอธิการบดี – มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี – มหาวิทยาลัย