หนังสือเชิญอธิการบดี

อธิการบดี – มหาวิทยาลัยของรัฐ

อธิการบดี – มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อธิการบดี – มหาวิทยาลัยเอกชน

อธิการบดี – มหาวิทยาลัยอื่น ๆ