สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562


CIO Meeting

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว
จะจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวข้างต้น
ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชุมหารือเรื่องมาตรฐานการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษา
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุม e-mail: wunca-sec@uni.net.th

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 13 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 02-232-4000 ต่อ 2002

email: wunca-sec@uni.net.th


Social

UniNet Thailand

WUNCA

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รายละเอียดเพิ่มเติม