สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม CIO

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
ตำแหน่ง
1
CIO-0001
ปริญญา น้อยดอนไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
2
CIO-0002
เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
3
CIO-0003
สายพิณ วิไลรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและ....
4
CIO-0004
นิพัทธุ์ อินทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
5
CIO-0005
ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
6
CIO-0006
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
7
CIO-0007
อัครเดช วัชรภูพงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
8
CIO-0008
สมชัย แก้วศิริรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
9
CIO-0009
ภูริวัตร คัมภัรภาพพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการ สวส.
10
CIO-0010
เดือนฉาย ไชยบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการ
11
CIO-0011
ไชยพล กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม
12
CIO-0012
สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองอธิการบดี
13
CIO-0013
สุพจน์ เธียรวุฒิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chief Transformation Officer
14
CIO-0014
พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ MIS
15
CIO-0015
ปรีชา พังสุบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
16
CIO-0016
ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองผู้อำนวยการสำนัก
17
CIO-0017
ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
18
CIO-0018
เปรมฤดี นุ่นสังข์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
19
CIO-0019
อุทัย คูหาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20
CIO-0020
สุพรรณ สุดสนธิ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รองอธิการบดี
21
CIO-0021
มงคล ทะกอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยอธิการบดี
22
CIO-0022
สุรีวรรณ แจ้งจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รองอธิการบดี
23
CIO-0023
ชาตรี นิลน้ำเพชร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์
24
CIO-0024
เอกชัย เนาวนิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
25
CIO-0025
กชกร เจตินัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยอธิการบดี
26
CIO-0026
เสกสรร ไชยจิตต์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
27
CIO-0027
วรัญญา ปุณณวัฒน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
28
CIO-0028
วีระพันธ์ ชมภูแดง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
29
CIO-0029
นิฏฐิตา เชิดชู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
30
CIO-0030
ไชย มีหนองหว้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองอธิการบดี
31
CIO-0031
ศิวนาถ นันทพิชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ
32
CIO-0034
นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รองผู้อำนวยการ
33
CIO-0035
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
34
CIO-0036
สุขสันติ์ หอพิบุลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
35
CIO-0037
ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองผู้อำนวยการ
36
CIO-0038
นายอภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโ
37
CIO-0039
วิชัย พัวรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
38
CIO-0040
แอนนา พายุพัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
39
CIO-0041
อำนาจ ทองขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ