สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม CIO

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
ตำแหน่ง
1
CIO-0001
ปริญญา น้อยดอนไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
2
CIO-0002
เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
3
CIO-0003
สายพิณ วิไลรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและ....
4
CIO-0004
นิพัทธุ์ อินทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
5
CIO-0005
ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
6
CIO-0006
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
7
CIO-0007
อัครเดช วัชรภูพงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
8
CIO-0008
สมชัย แก้วศิริรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
9
CIO-0009
ภูริวัตร คัมภัรภาพพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการ สวส.
10
CIO-0010
เดือนฉาย ไชยบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการ
11
CIO-0011
ไชยพล กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม
12
CIO-0012
สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองอธิการบดี
13
CIO-0013
สุพจน์ เธียรวุฒิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chief Transformation Officer
14
CIO-0014
พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ MIS
15
CIO-0015
ปรีชา พังสุบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
16
CIO-0016
ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองผู้อำนวยการสำนัก
17
CIO-0017
ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
18
CIO-0018
เปรมฤดี นุ่นสังข์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
19
CIO-0019
อุทัย คูหาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20
CIO-0020
สุพรรณ สุดสนธิ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รองอธิการบดี