สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

 

 


ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
3 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยมหิดล
10 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยพะเยา
15 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
28 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยนครพนม
29 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
31 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
32 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
33 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
34 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
35 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
36 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
37 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
38 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
40 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
41 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
42 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
43 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
44 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
45 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
46 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
48 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
49 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
51 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
52 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
53 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
54 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
55 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
56 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
57 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
58 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
59 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
60 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
61 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
62 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
63 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
64 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
65 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
66 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
67 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
68 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
69 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
70 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
71 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
73 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
74 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
75 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
76 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
77 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ