logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”
ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)

Download โครงการฯ

 

Download หนังสือเชิญ

อธิการบดี – มหาวิทยาลัยรัฐบาล

เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสิทธุ์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อธิการบดี – มหาวิทยาลัยราชภัฏ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อธิการบดี – มหาวิทยาลัยเอกชน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยตาปี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรียน อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย
เรียน อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรียน อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เรียน อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี เรียน อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข
เรียน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เรียน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
เรียน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เรียน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรียน อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เรียน อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
เรียน อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรียน อธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
เรียน อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ เรียน อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
เรียน อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล เรียน อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม
เรียน อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง เรียน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
เรียน อธิการบดีสถาบันกันตนา เรียน อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรียน อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ เรียน อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์
เรียน อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เรียน อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี
เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

อธิการบดี – มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

รองอธิการบดี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา (สำนักงานอธิการบดี)
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผู้อำนวยการ อื่นๆ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา เรียน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
เรียน ผู้บัญชาการโรงเรียนนนายร้อยตำรวจ เรียน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
เรียน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เรียน ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต
เรียน ผู้กำกับการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรียน ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเลย
เรียน ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรียน ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียน หัวหน้าภาควิชาการอำนวยการ บก.วก.รร.นรต. กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
เรียน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย เรียน หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศน์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ เรียน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการ – สำนักวิทยบริการ สถาบันวิทยบริการ สำนักหอสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เรียน ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน ผู้อำนวยการห้องสมุด สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียน ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียน ผู้อำนวยการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียน ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เรียน หัวหน้างานห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรียน หัวหน้างานกลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรียน คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียน คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรียน คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียน คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณบดี คณะ-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เรียน คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรียน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรียน คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน คณบดีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
เรียน คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียน คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียน คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คณบดี คณะครุศาสตร์ – คณะศึกษาศาสตร์

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียน คณบดีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรียน คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรียน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เรียน หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรียน ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรียน รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณบดี คณะครุศาสตร์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรียน คณบดีวิทยาลัยการฝึกครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชน

เรียน ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนตราด
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนตาก เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนพังงา
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนแพร่
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยโสธร เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนระนอง เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสตูล เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
เรียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี – มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรียน ผู้อำนวยการสำนนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยาลัยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณบดี คณะแพทยศาสตร์

เรียน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรียน คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรียน คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เรียน คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียน คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรียน คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก
เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เรียน ผู้อำนวยการรพศ.ชลบุรี
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ายาง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตาล
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เรียน ผู้อำนวยการรพศ.สกลนคร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เรียน ผู้อำนวยการโรงบาลสุราษฎร์ธานี
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ เรียน ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

รองอธิการบดี-มหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา