mua logo

 

สกอ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC) เป็นหนึ่งในห้าองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหน้าที่ในการดูแล และรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
uninet logo

 

Uninet

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย "UniNet"
pkru logo

 

PKRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม