การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 38

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562

 

อธิการบดี - มหาวิทยาลัยรัฐบาล


อธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


อธิการบดี - มหาวิทยาลัยเอกชน


อธิการบดี - มหาวิทยาลัยอื่น ๆ


รองอธิการบดี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


ผู้อำนวยการ อื่นๆ


ผู้อำนวยการ - สำนักวิทยบริการ สถาบันวิทยบริการ สำนักหอสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


คณบดี คณะวิทยาศาสตร์


คณบดี คณะ-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


คณบดี คณะครุศาสตร์ – คณะศึกษาศาสตร์


ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน


คณบดี คณะครุศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ


ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชน


คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - มหาวิทยาลัยราชภัฏ


ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี - มหาวิทยาลัยราชภัฏ


ผู้อำนวยการ สำนักวิทยาลัยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


คณบดี คณะแพทยศาสตร์ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล


รองอธิการบดี-มหาวิทยาลัย