ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 40

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
W0001
อมร เจือตี๋
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
2
W0002
นิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
3
W0003
ประณต ผาสุกชีวิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
4
W0004
พรรณทิภา รัตนวงศา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
5
W0005
บุญชญา จารุพันธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
6
W0006
ญาณวุฒิ สุนทรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
7
W0007
นิพัทธุ์ อินทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
8
W0008
สายพิณ วิไลรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
9
W0009
อนุชา วิปุลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
10
W0010
สุชีพ เพชรวงษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
11
W0011
กฤษฎา คงหนู
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
12
W0012
ธัญรัศม์ โกมลเจริญศรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
13
W0013
จันทร์จิรา รัตนอุบล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
14
W0014
เจนจิรา วิศพันธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
15
W0015
ออมทรัพย์ ศรีทวี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
16
W0016
กนกวรรณ จินดามณี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
17
W0017
นิภาพร ไฝขาว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
18
W0018
ธนวัฒน์ ปัญญวรรณศิริ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
19
W0019
กฤตภ์ แต้ศิริสุข
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
20
W0020
สุภาพร นุ่นมัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
21
W0021
กุลภัช แต้ศิริสุข
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
22
W0022
นายนิวัตต์ เรืองณรงค์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
23
W0023
คิสตอน ปาทาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
24
W0024
อัตพล เทพสง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
25
W0025
ศุภโชค ชินพงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
26
W0026
ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
27
W0027
อนงค์ แก้วครีวรรณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
28
W0028
ราเชนทร์ ชูเสือหึง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
29
W0029
กานต์ธิดา บุญมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
30
W0030
ภูริชญา คงศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
31
W0031
ธนกฤต จันทร์ช่วง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
32
W0032
อนุชา ชีช้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
33
W0033
เยาวภา หนูทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
34
W0034
สมศักดิ์ นาคเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
35
W0035
กนกพล เมืองรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
36
W0036
ไฟซอล หมานอีน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
37
W0037
อานนท์ หลงหัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
38
W0038
ภานุวัฒน์ หนูนคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
39
W0039
พีรศักดิ์ ชูส่งแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
40
W0040
พีรพงษ์ ขุนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
41
W0041
วัชรินทร์ บุญช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
42
W0042
สุนิสา จุลนวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
43
W0043
กิติศักดิ์ วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
44
W0044
สุวิพล มหศักดิสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
45
W0045
ธราธร เอกจิตต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
46
W0046
กุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
47
W0047
ภักดี โตแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
48
W0048
จักรภัทร ทองมี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อนุมัติ
49
W0049
นพฤทธิ จันกลิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
50
W0050
เสถียร จันทร์ปลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
51
W0051
จักรรวี แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รออนุมัติ
52
W0052
ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
53
W0053
เดือนฉาย ไชยบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
54
W0054
อรรถวุฒิ จันแทน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
55
W0055
วิทยา บุญสุข
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
56
W0056
เอกนรินทร์ สร้อยศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
57
W0057
กฤต พัฒนพานิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
58
W0058
เกษรินทร์ ต๊ะนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รออนุมัติ
59
W0059
บุรพร ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
60
W0060
วรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
61
W0061
สุวรรณ โชติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
62
W0062
ไชยอุดร ษรเดช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
63
W0063
สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
64
W0064
อาจารี นาโค
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
65
W0065
พลชัย บินหมูด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
66
W0066
เสริมศักดิ์ รัตนอุบล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
67
W0067
วิเชียร ขุนเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
68
W0068
วสันต์ สุวรรณ์เนตร
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
69
W0069
ชัฏ ตระกูลสินทอง
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
70
W0070
ปิยะ บุญราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
71
W0071
วรวัช วาสนปรีชา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุมัติ
72
W0072
ณัฐรดา เลขาพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
73
W0073
เอกชัย ศิริพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
74
W0074
สมศักดิ์ จีวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
75
W0075
ณัฐพล แสนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
76
W0076
ฐาปกรณ์ เสียงวังเวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
77
W0077
ทิพวัลย์ แสนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
78
W0078
สกรณ์ บุษบง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
79
W0079
วราวุธ จอสูงเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
80
W0080
สมพร กระออมแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
81
W0081
ชลัท รังสิมาเทวัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
82
W0082
ธนกฤต ทะนวนรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
83
W0083
ทิวากร เหล่าลือชา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
รออนุมัติ
84
W0084
ทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
85
W0085
ณปภัช วรรณตรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
86
W0086
คมสัน เลาห์กมล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
87
W0087
สงกรานต์ มุณีแนม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
88
W0088
นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
89
W0089
อภินันท์ ภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
90
W0090
สันติ พิมพ์สว่าง
มหาวิทยาลัยธนบุรี
อนุมัติ
91
W0091
นายสมบัติ สว่างวงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
92
W0092
อภินันท์ ชูหนู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
93
W0093
เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
94
W0094
พรเทพ จันทร์เพ็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
95
W0095
นภา มิ่งนัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
96
W0096
สายสุนีย์ คำวรรณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
97
W0097
ชลัช แย้มชื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
98
W0098
นพดล ทองชื่นตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
99
W0099
พณิชยาพร นวลคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
100
W0100
พิเชฐ ลือโฮ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
101
W0101
ทัศนัย อ้ายพุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
102
W0102
พิชิตชัย บุญแสน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
103
W0103
สันติ โสภาประดิษฐ์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อนุมัติ
104
W0104
ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รออนุมัติ
105
W0105
วิชิต สวัสดิ์จาด
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
106
W0106
จักรกฤษ อาจแก้ว
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
107
W0107
พจีจินต์ อาวรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
108
W0108
จักรพงษ์ ดีจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
109
W0109
พงศ์พันธ์ สุวรรณเตมีย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
110
W0110
ประสาร โปร่งธุระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
111
W0111
สันติชัย วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
112
W0112
ปฐมพงศ์ จันพิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
113
W0113
ศิริศักดิ์ บัวชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
114
W0114
สมบัติ เทียบแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
115
W0115
ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
116
W0116
นพชัย ทิพย์ไกรลาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
117
W0117
กาญจนา โมธินา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
118
W0118
พัชรัตน์ มีมะโน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
119
W0119
อาณัติ รัตนถิรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
120
W0120
กิตติ เปรมพรวิพุธ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุมัติ
121
W0121
เกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุมัติ
122
W0122
สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
มหาวิทยาลัยเกริก
อนุมัติ
123
W0123
พิจิตรา จอมศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
124
W0124
ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
125
W0125
ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รออนุมัติ
126
W0126
อดิศักดิ์ ภิญญาคง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รออนุมัติ
127
W0127
กัญญา ทรัพย์พล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
128
W0128
ทวีรัตน์ นวลช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
129
W0129
ธนาศิลป์ ทองสมจิตต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
130
W0130
นิษฐา ไตรเดชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
131
W0131
อัจฉรา บริรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
132
W0132
สังเวียน ก้อนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
133
W0133
จันทรัตน์ กิ่งแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รออนุมัติ
134
W0134
ณัฐพงศ์ เครือหงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
135
W0135
ศักดิ์นรินทร์ ช่างเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รออนุมัติ
136
W0136
สุวัฒน์ กล้วยทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
137
W0137
วาฤทธิ์ นวลนาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
138
W0138
นภจร พรบุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
139
W0139
ดุสิตธร เงินพรัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รออนุมัติ
140
W0140
ภูวดล บัวบางพลู
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
141
W0141
สุจารี โรจน์รุ่ง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
142
W0142
ชุติภัณฑ์ แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
143
W0143
อนุรักษ์ ออมสิน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
144
W0144
สุดารักษ์ ฉลาดธัญญกิจ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
145
W0145
คลอเคลีย วจนะวิชากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
146
W0146
ปริญญา น้อยดอนไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
147
W0147
นิธิ ลอยชูศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
148
W0148
อัจจิมา ปุ่นสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
149
W0149
วิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
150
W0150
อิสริช พงษ์ธนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
151
W0151
วรนนท์ ธิติมาพงศ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
152
W0152
กฤษา ปรึกษากร
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
153
W0153
ยุทธพงษ์ ผลจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
154
W0154
กีรติ อินทฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
155
W0155
ศิริลักษณ์ หวังชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
156
W0156
มนตรี กาไสย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนุมัติ
157
W0157
ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนุมัติ
158
W0158
ปฐมพงษ์ สุดเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนุมัติ
159
W0159
สุริยา คชฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนุมัติ
160
W0160
ประกรณ์ อินทพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
161
W0161
ยงยุธ สุจิโต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
162
W0162
ยุพดี ดวงพิทักษ์พงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
163
W0163
เขมจิรา อุทธศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อนุมัติ
164
W0164
ศุภวรรณ สายวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รออนุมัติ
165
W0165
ทนัศมน กาญจนภักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
166
W0166
เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
167
W0167
ธีรพงษ์ จันเปรียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
168
W0168
ภูวนาถ วิสุทธากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
169
W0169
บุญสม สามสีสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
170
W0170
วงเดือน ตั้งภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
171
W0171
พนิดา ชมญาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
172
W0172
ยุทธนา อาจทวีกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อนุมัติ
173
W0173
ปพิชญา นิเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
174
W0174
พิมพ์แพร ดีอาษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
175
W0175
ธนิวรรณ ทองคำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
176
W0176
คมเดช บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
177
W0177
นพดล ลิ่มปรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
178
W0178
พงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
179
W0179
สุธิสา แจ่มสุข
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
180
W0180
สุกฤษฎิ์ สุวรรณทัต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
181
W0181
สุรินทร์ จันทร์ปุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
182
W0182
พิทักษ์ พลคชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
183
W0183
เชาวลิต เศรษฐสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
184
W0184
คณิน อั๋นประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
185
W0185
วิภาส วิกรมสกุลวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
186
W0186
เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
187
W0187
มิตรประชา ดาชาพิมพ์
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
188
W0188
ศิริศักดิ์ เอื้อสามาลย์
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
189
W0189
วิยะดา พลชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
190
W0190
สุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
อนุมัติ
191
W0191
ฉวีวรรณ ขวัญชุม
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
อนุมัติ
192
W0192
เอกรวี ครุฑางคะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
193
W0193
ศิรินทิพย์ ห่วงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
194
W0194
รพินทร์ ตันประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อนุมัติ
195
W0195
เสาวรส สัทธาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อนุมัติ
196
W0196
จันทิมา คุ้มครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อนุมัติ
197
W0197
ธนวรรณ มั่นอ่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อนุมัติ
198
W0198
สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
199
W0199
วิชิต คำพิภาค
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
200
W0200
ทัศนีย์ หนองกก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
201
W0201
อลิสา อรุณธนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อนุมัติ
202
W0202
สุกัญญา ศรีจิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
203
W0203
ทรงชัย ธรรมาภิมุขกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
204
W0204
ศศิมุกด์ โชคชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
205
W0205
อาวุธ โสเพ็ง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
206
W0206
วรุฒ บุญประยงค์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
207
W0207
ณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
208
W0208
สมเกียรติ เพ็ชรมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
209
W0209
สุภาษิต เติมกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
210
W0210
โกสิน สนั่นนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
211
W0211
พนิดา จารย์อุปการะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
212
W0212
บุญญา วาสี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
213
W0213
โกสินทร์ มีชูสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
214
W0214
นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
215
W0215
พันธ์ทิพย์ เลิศบุรุษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
216
W0216
ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
217
W0217
รัตนากร พุฒิเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
218
W0218
สมนึก หลิมศิโรรัตน์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
219
W0219
ฐิติมา ผ่องใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
220
W0220
สิริพงศ์ ประจันตะเสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
221
W0221
คันธชล บุญเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
222
W0222
พิษณุกร จิตจำนงค์
มหาวิทยาลัยพะเยา
รออนุมัติ
223
W0223
รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
224
W0224
ทรงยศ ภู่เนียม
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
225
W0225
ศุภกร กิตติอาภรณ์พล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
226
W0226
Suthon Supawong
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
227
W0227
ชูติมา รัตนจิตเกษม
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
อนุมัติ
228
W0228
ถาวร หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
229
W0229
ธนกฤต อุบลวัฒน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
230
W0230
ชนกฤต มิตรสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
231
W0231
ภาสกร วรอาจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
232
W0232
สุทิน เกษตรรัตนชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
อนุมัติ
233
W0233
วรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รออนุมัติ
234
W0234
บัญชา ศรีสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
235
W0235
สมภพ มุสิกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
236
W0236
นายราเชน ปิ่นสกุล
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
237
W0237
อัญทิกา นาคกรด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
238
W0238
เทวัญ ทาเกิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
239
W0239
มนต์ชัย สุริยามาตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
240
W0240
เจริญชัย พันธ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
241
W0241
วีรวัฒน์ สอนเนียม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
242
W0242
ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
243
W0243
สมภาร ปอสูงเนิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
244
W0244
เอนกวิทย์ พลรบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
245
W0245
วัชรพงษ์ ชาญสมิง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุมัติ
246
W0246
อภิวัฒน์ ปัทถาพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รออนุมัติ
247
W0247
อภิรดี อำนรรฆมณี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุมัติ
248
W0248
พงศธร อันตะริกานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
249
W0249
ธิติพงศ์ กิจรัตนะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รออนุมัติ
250
W0250
พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
251
W0251
ธนเทพ จันทเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
252
W0252
สายัณ อินชะนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
253
W0253
อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
254
W0254
ธนา จันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
255
W0255
ชาญวิทย์ ดวงบุผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
256
W0256
อาภรณ์ ใจกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
257
W0257
สนธยา​ เมืองโต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
258
W0258
อิศรา วิชัยยุทธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
259
W0259
กฤษดา สุวรรณการณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
260
W0260
นายอนุกุล บุตรพรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อนุมัติ
261
W0261
ศศิประภา รังษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รออนุมัติ
262
W0262
ปรัชญา ทั่งจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
263
W0263
นพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
264
W0264
ดร.อริญชัย หามณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อนุมัติ
265
W0265
ธนบดี ศรีวารีรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
266
W0266
พรชัย นพประโคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
267
W0267
อนันตา โพธิ์รัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
268
W0268
ธรรมพร เลื่อนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
269
W0269
วรรณกิต ทับขันต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อนุมัติ
270
W0270
สายสวาท ธนะภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
271
W0271
สุนทราภรณ์ เนินแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
272
W0272
วฤนดา เผ่าศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
273
W0273
วิมล แสวงวงศ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
274
W0274
กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
275
W0275
นิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
276
W0276
อนุชาติ บุญมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
277
W0277
มหาราช ทศศะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
278
W0278
ธงชัย กลิ่นหรั่น
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
279
W0279
ภคิน รัตนอุดม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
280
W0280
สุริยา ลุนจันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
281
W0281
เอกภพ สุจันทร์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
282
W0282
วาทินี น้อยเคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
283
W0283
สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
284
W0284
ชลดา บุญมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อนุมัติ
285
W0285
วิภาวี มีภูเวียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
286
W0286
ธนพงศ์ ภักดีเจริญ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
287
W0287
วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
288
W0288
ยุทธชัย สุนทรวิภาต
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
289
W0289
บุษยา ประทุมยศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
290
W0290
สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
291
W0291
เสกสรร ไชยจิตต์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
292
W0292
ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
293
W0293
นราธิป วงษ์ปัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รออนุมัติ
294
W0294
พิษณุ โฉมนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
295
W0295
สุดารัตน์ ศรีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
296
W0296
วัชรีวรรณ อินทรสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
297
W0297
ณัฐศักดิ์ อินทรสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
298
W0298
จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
299
W0299
กนกวรรณ ประทีปวรกาญจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
300
W0300
วาสนา อวนประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
301
W0301
กัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติ
302
W0302
ศณัณภา จั่นประดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
303
W0303
ไพบูลย์​ คำเสียง​
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อนุมัติ
304
W0304
ประกาศิต ซอันเทียะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รออนุมัติ
305
W0305
สมสุข นาคะพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
306
W0306
กฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
307
W0307
สมส่วน วานิกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
308
W0308
สมศักดิ์ ปุกคำดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
309
W0309
เตชิษฐ นาคะพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
310
W0310
สุธิตา สุนทรศารทุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
311
W0311
อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
312
W0312
อินทร์แปลง สิงห์พรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
313
W0313
นะรัตร์ คงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
314
W0314
พีระ สำเภาเงิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
315
W0315
นุชษรา ติเยาว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
316
W0316
ปิยะพร มูลทองชุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
317
W0317
ศรีสุภา นาคธน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
318
W0318
มยุรี รัตนเสริมพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
319
W0319
สรายุทธ์ พานเทียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
320
W0320
ธงชัย ไสวงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
321
W0321
ประสิทธิ์ อ่วมเนียม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
322
W0322
อัญชลี เขื่อนขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
323
W0323
ราตรี คงขุนทด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
324
W0324
ธนัญญา สุขอุดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
325
W0325
สงวน ชื่นชมกลิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
326
W0326
เพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
327
W0327
โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
328
W0328
รัฐวิภาค อู่ทองมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
329
W0329
วุฒิพงศ์ คงสิบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
330
W0330
ธัชชัย เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
331
W0331
กนก แย้มเพียร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
332
W0332
ภัทรา กิจงาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
รออนุมัติ
333
W0333
วีระยุทธ คุณรัตนสิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
อนุมัติ
334
W0334
วิชริณี สวัสดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รออนุมัติ
335
W0335
ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
336
W0336
ณพรรธนนท์ ทองปาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รออนุมัติ
337
W0337
สุรางคณา ลอยนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รออนุมัติ
338
W0338
ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
339
W0339
อุทัย คูหาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
340
W0340
ฤทธิพล ดวงศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
341
W0341
ไชยพล กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
342
W0342
สิริวัฒนา น้อยดอนไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
343
W0343
ชัชวาล มณีรัตน์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
344
W0344
พิริยะ เยาวปาณี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
อนุมัติ
345
W0345
ประเสริฐ ลือโขง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
346
W0346
ภรัญยู ใจบำรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
347
W0347
ธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
348
W0348
ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
349
W0349
ดวงทิพย์ รับพรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
350
W0350
ศุภขวัญ งามยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
351
W0351
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
352
W0352
ศักดิ์ชัย อินจู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
353
W0353
พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
354
W0354
กนก มีกุญชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
355
W0355
อนุรักษ์ นันตา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
356
W0356
ตระกูลศิลป์ ตั้งรัตนประเสริฐ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
357
W0357
กิตติพงศ์ ส่งศิริ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
358
W0358
ปริชณ์ สุริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อนุมัติ
359
W0359
โสภิน วัฒนเมธาวี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
360
W0360
กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
361
W0361
เกรียงศักดิ์ เตมีย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
362
W0362
ฤทัยรัตน์ สมหวัง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
363
W0363
อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
364
W0364
พรชัย ยอดเศรณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
365
W0365
กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
366
W0366
สวิชญา ศรีไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
367
W0367
กิตติวัฒน์ ขัณฑ์ชลา
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
รออนุมัติ
368
W0368
ธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
369
W0369
สรรเสริญ ผาวันดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
370
W0370
สายชล จันผกา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
371
W0371
สุพัตรา โฉมงาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
372
W0372
อนุสรณ์ วงค์แปง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
373
W0373
พัชรา วงค์ตาผา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
374
W0374
จักรพันธุ์ เพ็ชร์พยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
375
W0375
แสงสรรค์ ตินารักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
376
W0376
จิราพัฒน์ วัฒนสิริเจริญกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
377
W0377
เชวงศักดิ์ คงเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
378
W0378
ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
379
W0379
สายสุนี โพธิ์ตุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
380
W0380
อธิพงศ์ สุริยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รออนุมัติ
381
W0381
นิฏฐิตา เชิดชู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
382
W0382
ขนิษฐา แซ่ลิ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
383
W0383
วีระศักดิ์ ชื่นตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติ
384
W0384
ภัทรดร จั้นวันดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รออนุมัติ
385
W0385
สุรศักดิ์ ธนูทอง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
386
W0386
ณัฐพล อัศววายุโยธิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
387
W0387
ปุณณรัตน์ สาสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
388
W0388
พรพันธ์ ชื่นใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
389
W0389
กรรณิการ์ แสงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
390
W0390
สิริศร มิตรานนท์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
391
W0391
สุชิน เขียวเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
392
W0392
เชษฐลักาณ์ กลินมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รออนุมัติ
393
W0393
ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
394
W0394
อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
395
W0395
สันทนา กูลรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
396
W0396
นวพล ศิริเคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
397
W0397
บุรินทร์ นรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
398
W0398
รักชาติ บุตรเต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
399
W0399
จันทร์เพ็ญ แสวงสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
400
W0400
เมตตา คงคากูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
401
W0401
จรัสศรี ยิ้มยวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
402
W0402
ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
403
W0403
ทรงวุฒิ อินทจักร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อนุมัติ
404
W0404
ศิริมาตย์ อินทร์ตามา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
405
W0405
เบญจพล อินทร์ตามา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
406
W0406
พรศักดิ์ เวชเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
407
W0407
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
408
W0408
พิไลพร วงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
409
W0409
วิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
410
W0410
พรศักดิ์ แสนศรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
411
W0411
นพดล โชติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
412
W0412
จิราวรรณ กล่องแก้ว
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
413
W0413
มณีรัตน์ มั่นยืน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
414
W0414
ชนากานต์ ปิ่นวิเศษ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
415
W0415
จิตติมา ระวังภัย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
416
W0416
อนุวัฒน์ สุวรรณละออง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
417
W0417
กมลพร ขุมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
418
W0418
คณะศร กิจสาระภักดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
419
W0419
นายจักรินทร์ ล้วนศิริ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
420
W0420
ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รออนุมัติ
421
W0421
ธีระ วงค์ไชยชาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
422
W0422
ดลวิชิต จันทร์นาม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อนุมัติ
423
W0423
สุทธิพงษ์ คนตรง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อนุมัติ
424
W0424
กรวิทย์ ผุยมาตย์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
425
W0425
สุจิตราภรณ์ รัตนรมย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
426
W0426
กมลวรรณ เจนทวีทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
427
W0427
อรรณพ อรังศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
428
W0428
อัครชัย ใจตรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
429
W0429
ธนาวุฒิ นิลมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
430
W0430
โยธิน หนูแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
431
W0431
ปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
432
W0432
ศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
433
W0433
อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
อนุมัติ
434
W0434
ณฤชล บิสอิสมาแอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
อนุมัติ
435
W0435
กฤตวัฏ บุญชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
รออนุมัติ
436
W0436
สมพร เรืองอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
437
W0437
แสงจันทร์ เรืองอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
438
W0438
สุนิษา คิดใจเดียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
439
W0439
ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รออนุมัติ
440
W0440
ฉลอง วิริยะธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
441
W0441
รุ่งทิพย์ แซ่แต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
442
W0442
ธีรพล สืบชมภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
443
W0443
นิภาส บั้นบูรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รออนุมัติ
444
W0444
ประมูล สุขสกาวผ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
445
W0445
อภิรดี พุดเผือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติ
446
W0446
ณัฏฐกรณ์ สัทธาธรรมรักษ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รออนุมัติ
447
W0447
สุรินทร์ อุ่นแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รออนุมัติ
448
W0448
ภาณุพงศ์ คำรื่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
449
W0449
ดำรงค์ สุขเกิด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
450
W0450
วัชรชัย คงศิริวัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุมัติ
451
W0451
อภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รออนุมัติ
452
W0452
ชัยมงคล แก้วสี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
453
W0453
วรรณภัสร์ ปราบพาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
454
W0454
ทวีศักดิ์ คงตุก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อนุมัติ
455
W0455
เกสรา เพชรกระจ่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
456
W0456
เชี่ยวชาญ ยางศิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
457
W0457
ศรัญญู ด้วงไผ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
458
W0458
บดินทร์ ศิริเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
459
W0459
มรรควิน แสนนาใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
460
W0460
ทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
461
W0461
ปรัชญา สุทธิประภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
462
W0462
วิฑูร สนธิปักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
463
W0463
ถิรภัทร มีสำราญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
464
W0464
วิศรุต ขวัญคุ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รออนุมัติ
465
W0465
ณัฐรดี อนุพงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รออนุมัติ
466
W0466
ราตรี คำโมง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
467
W0467
บุญชัย รุ้งวิริยะวงศ์
วิทยาลัยทองสุข
รออนุมัติ
468
W0468
อธิพงษ์ ิคิดดี
วิทยาลัยทองสุข
รออนุมัติ
469
W0469
ปริญญา แวล ฮีล
วิทยาลัยทองสุข
รออนุมัติ
470
W0470
ศรายุทธ ธเนศสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุมัติ
471
W0471
โอภาส หมื่นแสน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
472
W0472
ภาคภูมิ​ เฉลิมวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
473
W0473
ณภัทร บัวกลิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
474
W0474
ยุทธกร อิโน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
475
W0475
ปรีชา แก้วมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
476
W0476
อนุสรณ์ บรรเทิง
มหาวิทยาลัยราชธานี
อนุมัติ
477
W0477
ภีรติ กระแจะจันทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
478
W0478
ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อนุมัติ
479
W0479
ไพศาล พุมดวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
480
W0480
พิสุทธิ์ ธิแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
481
W0481
เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
482
W0482
สมใจ วงศ์บุญรอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
483
W0483
จิรภา เขียวหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
484
W0484
เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
485
W0485
ปณิธาร บัวเผื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
486
W0486
ศุภวิทย์ วรรณภิละ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
487
W0487
เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
488
W0488
สุพจน์ บัวเลิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
489
W0489
สรพงศ์ ทินกร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
490
W0490
จีรกาญจน์ เต็มพรสิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
491
W0491
มัทธนา ก้อนสันทัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
492
W0492
ฉริยะ อัควรรณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
493
W0493
กันตพงศ์ พุ่มอยู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
494
W0494
วิบูลย์ พฤกษ์ยินดี
มหาวิทยาลัยเกริก
อนุมัติ
495
W0495
ประไพศรี เหล่าทองมีสกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
496
W0496
ณัฐธิดา บุตรพรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
497
W0497
ศิริญญา อ่อนอัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
498
W0498
ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
มหาวิทยาลัยพะเยา
รออนุมัติ
499
W0499
ปริญญ์ บุญกนิษฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
500
W0500
ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
501
W0501
นิติ วิทยาวิโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
502
W0502
นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
503
W0503
ปองพล นิลพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
504
W0504
วิเชษฐ์ พลายมาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
505
W0505
วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
506
W0506
ณิชกุล กิจชัยปกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
507
W0507
วีระพงษ์ พุทธกาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
508
W0508
นิพนธ์ คำแตง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
509
W0509
ธนพิทักษ์ ชวนชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
510
W0510
ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
511
W0511
อาภรณ์ เวียงสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
512
W0512
บุญเรือน พฤกษ์ศศิธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
513
W0513
สุวุฒิ ตุ้มทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
514
W0514
พงษ์พันธ์ ประพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
515
W0515
ศราวุฒิ เกิดถาวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
516
W0516
จันตพงษ์ บุตรลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุมัติ
517
W0517
เสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
518
W0518
สุพันธ์ คำละมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
519
W0519
สปัน เอี่ยมสิงห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
520
W0520
สุวิชา เทศมาสา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
521
W0521
วรพจน์ คงอรุณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
522
W0522
พนมพร สาคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
523
W0523
ศิรินันท์ ปิ่นทองคำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
524
W0524
มยุรี รุนสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
525
W0525
มาโนช อุทรส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
526
W0526
สถาพร อยู่สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุมัติ
527
W0527
เยาวเรศ จันทะคัต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รออนุมัติ
528
W0528
ลัทธวรรณ แพงเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
529
W0529
รัตนา กองยอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
530
W0530
สุนันทนี ศรีแดงฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
531
W0531
ปรีชา พูลรอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
อนุมัติ
532
W0532
สุปกิจ ศรีเผือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
อนุมัติ
533
W0533
ประยูรศักดิ์ เทียนศิริ
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
อนุมัติ
534
W0534
รัชนีวรรณ สังวรดี
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
อนุมัติ
535
W0535
เนาวรัตน์ สอิด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
536
W0536
สุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
ติดราชการ
537
W0537
วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อนุมัติ
538
W0538
บำรุง ช่วยฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
539
W0539
จุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
540
W0540
สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
541
W0541
พงศ์พีระ ทองแบบ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
542
W0542
วันวิสา ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
ติดราชการ
543
W0543
ณภัสวรรณ ประกอบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อนุมัติ
544
W0544
ปาณิสรา หาดขุนทด
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รออนุมัติ
545
W0545
ภัครพล อาจอาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อนุมัติ
546
W0546
มนตรี โนนพะยอม
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
547
W0547
ธนศักดิ์​ ท่าโพธิ์​
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ
548
W0548
จำรูญ จันทร์กุญชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
549
W0549
กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
550
W0550
ชัชวาลย์ ลาภเกิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุมัติ
551
W0551
สุพรรษา ผาจวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อนุมัติ
552
W0552
เชฐ ศรีแย้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
553
W0553
วัชรินทร์ สิทธิตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
รออนุมัติ
554
W0554
สนธยา แย้มเดช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุมัติ
555
W0555
สุรินทร์ ศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
รออนุมัติ
556
W0556
อิสรีย์ ขาวทวีรัชต์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
557
W0557
โสภณ วิริยะรัตนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
558
W0558
สุรพล ชุ่มกลิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
559
W0559
อนงค์ หลอดแก้ว
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
560
W0560
พิสิษฐ์ สุขใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
อนุมัติ
561
W0561
ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
562
W0562
สุภพงษ์ สุขชาวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
563
W0563
สุนทร ชูเส้นผม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
564
W0564
อุเทน แสนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
565
W0565
กุลเชษฐ บุญมาดวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
รออนุมัติ
566
W0566
จิระดา แช่มพวงงาม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
567
W0567
ชนินทร เฉลิมสุข
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อนุมัติ
568
W0568
มนตรี กาญจนะเดชะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
569
W0569
กาญจนา แสนสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดยอด)
อนุมัติ
570
W0570
จิราภรณ์ นิคมทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
571
W0571
มานิตย์ พ่วงบางโพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
572
W0572
อาพร สุนทรวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
573
W0573
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
574
W0574
นาวิน คงรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
575
W0575
พรทิวัตต์ โสดา
วิทยาลัยดุสิตธานี
รออนุมัติ
576
W0576
นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
577
W0577
พิชิต พวงภาคีศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
578
W0578
วสันต์ สุขสุทธิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
579
W0579
ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
580
W0580
ศิรินภา กองวัสกุลณี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
581
W0581
ตวงสิทธิ์ สนขำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
582
W0582
ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
583
W0583
จิตรภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
584
W0584
สัญญา เศรษฐพิทยากุล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
585
W0585
วิฑูรย์ เย็นเจริญ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
586
W0586
สมนึก แสงเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
587
W0587
จักรินทร์ นพรุจนธาดา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
588
W0588
ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
589
W0589
สุทธินันท์ ชื่นชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
590
W0590
ขนิษฐา ภมรพิพิธ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
591
W0591
เรวัตตะ กิจจานุลักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
592
W0592
วาสนา สันติธีรากุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
593
W0593
ศรัญยา ไชยวงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
594
W0594
ปิยวดี นิลสนธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
595
W0595
สุจิรา อัมรักเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
596
W0596
ลัคน์พงศ์ อยู่ฉิม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
597
W0597
ภัทราภรณ์ แสงปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
598
W0598
รักชาติ รอดพ้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
599
W0599
มงคล อุตะมะแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
600
W0600
สุพรชัย บารมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
601
W0601
ศุกร์ภานาถ สติยานุช​
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
602
W0602
เดชาธร จะริรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
603
W0603
เอก พุทธนิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
604
W0604
ยุทธนาวี ขอสุข
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
605
W0605
ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
606
W0606
ธารีณี พฤกษ์พนาเวศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
607
W0607
กนิฐา แสงกระจ่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
608
W0608
พีระพล สงสาป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
609
W0609
สมพร พูลพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รออนุมัติ
610
W0610
ขนิษฐา นามี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุมัติ
611
W0611
กฤษฎา นาคปลัด
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
612
W0612
ปิยดา ปัญญาศรี
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
613
W0613
นิรันดร เลิศวีรพล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
614
W0614
ฉันท์ชนิต เกตุน้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
615
W0615
พระมหาประสพสุข สุขล้วน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
616
W0616
สุเทพ ยนต์พิมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
617
W0617
วัลลี พุทโสม
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
อนุมัติ
618
W0618
ธนทรัพย์ อนารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนุมัติ
619
W0619
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อนุมัติ
620
W0620
ทักษิณา วิไลลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รออนุมัติ
621
W0621
ณัฐชัย พิสุทธิวงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
622
W0622
พาสนา เอกอุดมพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
รออนุมัติ
623
W0623
ชัยรัตน์ กาญจนอารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
624
W0624
ณัฐเศรษฐ์ ศักดิ์ศุภนรา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
625
W0625
ภิญโญ เกิดแก้ว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
626
W0626
ระวิวร ฮงมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
627
W0627
ทองเลียน บัวจูม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อนุมัติ
628
W0628
อำนาจ โกวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
629
W0629
ปฐมพงศ์ แผ้วสาสน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
630
W0630
สิรภัทร อุ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
631
W0631
ศิรินภา แสงสุขสว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
632
W0632
สันติ เซี่ยงวงษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
633
W0633
ยุวเรศ สร้อยสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
634
W0634
สุเมธ เรืองเดช
มหาวิทยาลัยพะเยา
รออนุมัติ
635
W0635
พันธิการ์ วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
636
W0636
ไพโรจน์ เสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
637
W0637
ติกาหลัง สุขกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
638
W0638
มาลินี คำเครือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
639
W0639
พัชรินทร์ บุญสมธป
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
640
W0640
สมพงษ์พินิจ สุวรรณชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
อนุมัติ
641
W0641
จีรศักดิ์ สายนาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
642
W0642
อรรณพชัย วรรณเลิศยศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
643
W0643
มาลีวัลย์ นิโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
644
W0644
เมธวดี กรองโพธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
645
W0645
จิรวัฒน์ ไร่เหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
646
W0646
ชัยสิทธิ์ สงเคราะห์สุข
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
647
W0647
ทองสุก คำตะพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
648
W0648
กสิมา คิ้วเจริญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
649
W0649
วัชรินทร์ ทองมี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
650
W0650
วิเศษ เกตุดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
651
W0651
ปนัดดา วงศ์โสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
652
W0652
ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
653
W0653
วีระพันธ์ ชมภูแดง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุมัติ
654
W0654
ดวงใจ คำทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
655
W0655
วิศรุตม์ แสงจง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รออนุมัติ
656
W0656
อุดมศักดิ์ ภู่พิมล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
657
W0657
อภิรักษ์ อุ่นดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
658
W0658
ณ ภัทร ช่วงชุณห์ส่อง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รออนุมัติ
659
W0659
ออมสิน พรมแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
660
W0660
ภควัฒน์ ติณสิริสุข
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รออนุมัติ
661
W0661
ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
662
W0662
ยุภา คำตะพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
663
W0663
ประดับศรี เนตรนี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุมัติ
664
W0664
รักขณาวรรณ์ ชูทอง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุมัติ
665
W0665
ฤทธิ์ณรงค์ พรมยา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รออนุมัติ
666
W0666
ดวงจันทร์ สีหาราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
667
W0667
วีรยุทธ เจิญเรืองกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
668
W0668
ปริญญา ปราบพาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
669
W0669
อานนท์ บัวศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
670
W0670
กมลเทพ เซี้ยนอุ้ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
671
W0671
ขวัญชัย บุญทองเถิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
672
W0672
จิ่ม ยืนนาน
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
673
W0673
พิทักษ์ ทองเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
674
W0674
วิเชียร วชิรเสรีชัย
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
675
W0675
นิรุตต์ จรเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
676
W0676
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
อนุมัติ
677
W0677
พรศักดิ์ จบเจนภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
678
W0678
ชนัญชิดา เลิศจะบก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อนุมัติ
679
W0679
ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
680
W0680
ชัยนรินทร์ ศรีเมืองช้าง
มหาวิทยาลัยรังสิต
อนุมัติ
681
W0681
ธัญญวีร์ รสมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
682
W0682
สุภัทร มหากิตติคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
683
W0683
คุณากร วงษ์รวยดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
684
W0684
สุภาพร อ่อนนวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
685
W0685
เอกชัย นิมมานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
686
W0686
เจษฎา แก่นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
687
W0687
พิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
688
W0688
จักรกริช รัตนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
689
W0689
สุขสันต์ พรมบุญเรือง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
690
W0690
สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุมัติ
691
W0691
ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
692
W0692
กิตติศักดิ์ ตรีกิจกุล
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
693
W0693
ทิพวรรณ สุขรวย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
694
W0694
ภูมินทร์ ฮงมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
695
W0695
ชมพูนุช สราวุเดชา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
696
W0696
เสรี คำเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
697
W0697
ธันทิวา ภักดีภัทรากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
698
W0698
ณัฐพงษ์ มังกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
699
W0699
ปณิตา บุญมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
700
W0700
สุรศักดิ์ จุลคณานุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
701
W0701
นาฏยา แขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
702
W0702
พีระยุทธ เมตปรีชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
703
W0703
ธนิดา มะห์โมดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
704
W0704
ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
705
W0705
จักริน สุขสวัสดิ์ชน
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
706
W0706
ปฏิคม ทองจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
707
W0707
มงคลรัตน์ ไชยเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุมัติ
708
W0708
ไพรสนธ์ นันตาวงศ์​
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
709
W0709
อรณัชชา นันทจักร์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
710
W0710
เกียรติศักดิ์ สีสมุทร
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
711
W0711
สิริอร วงษ์ทวี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
712
W0712
จันทนา หมื่นพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รออนุมัติ
713
W0713
บุษกร อำไพพัสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
714
W0714
ไชย มีหนองหว้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อนุมัติ
715
W0715
ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
716
W0716
พันทิพา อมรฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
717
W0717
ยอดรัก สายสิญจน์
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
718
W0718
คัทลียา ฤกษ์พิไชย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อนุมัติ
719
W0719
สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อนุมัติ
720
W0720
สุกิจ วินัยธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
721
W0721
นพพงศ์ พงศ์หิรัญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุมัติ
722
W0722
ธงชัย สัจจญาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
723
W0723
ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
724
W0724
พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
725
W0725
พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
726
W0726
ไพรัช บุญรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
727
W0727
บรรเจิด ทองบวบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
728
W0728
สุรเดช เหมือนเสมอใจ
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
อนุมัติ
729
W0729
เกษกนก บุญประสิทธิ์
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
อนุมัติ
730
W0730
วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
731
W0731
ปิยนันท์ เสนะโห
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
732
W0732
ณิชาดา แซ่ลื
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อนุมัติ
733
W0733
พรชิตา อุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
734
W0734
แสงสุรีย์ คะลีล้วน
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
735
W0735
อนุวัฒน์ โชโต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
736
W0736
สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
737
W0737
ขัตติยะ สมดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
738
W0738
อภิเชษฐ์ ยาใจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
739
W0739
อติรุจ มิกี้
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
740
W0740
ธนภรณ์ เพชรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
741
W0741
ประกิจ อินทรักษ์
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
อนุมัติ
742
W0742
นุชจรี สมสกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
743
W0743
อนัญญา เกษแก้ว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
744
W0744
ดนุชา บัวพินธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
745
W0745
เอกราช วงค์กระโซ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
746
W0746
จยุตย์ พูลเพิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รออนุมัติ
747
W0747
วโรชา ชัยชนะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
748
W0748
ทรงกลด พัฒนโชติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
749
W0749
จิตรนันท์ ศรีเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
750
W0750
ศิริเรือง พัฒน์ช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
751
W0751
พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
752
W0752
จุฑามาศ พาดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
753
W0753
ธนาชัย บูรณะวัฒนากูล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
754
W0754
นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
755
W0755
มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
756
W0756
พงศธร นรังษี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
757
W0757
เจตนันต์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
758
W0758
กิตติพงษ์ สุวรรณราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
759
W0759
ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
760
W0760
นิดา กลั่นบุศย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
761
W0761
พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
762
W0762
กรมวุฒิ นงนุช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
763
W0763
กาญจนา สุกปลั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
764
W0764
นภัสสร เปียปั่น
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รออนุมัติ
765
W0765
เอกชัย เนาวนิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
766
W0766
กชชพัศ บัวลอย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
767
W0767
วนิดา ขันธเนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
อนุมัติ
768
W0768
ผกาแก้ว บุญวาส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
อนุมัติ
769
W0769
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
770
W0770
กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
771
W0771
พรรษนนท์ ไตรสมบัติ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
772
W0772
ณัฐพงศ์ สนองคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รออนุมัติ
773
W0773
จตุพร อารมณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
774
W0774
ณัฐพงศ์ อุตส่าห์ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
775
W0775
สรายุทธ กูลเกื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
776
W0776
พิเชษฐ ทองพริก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
777
W0777
ณัฏฐณิชา สำอางจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
778
W0778
นุชจรี บุญเกต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
779
W0779
จารุเนตร สิทธยางกูร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
780
W0780
ประดิษฐ์ นิสัยกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
781
W0781
พิทักษ์ แสนกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
782
W0782
กาญจณศิริ อันภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อนุมัติ
783
W0783
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รออนุมัติ
784
W0784
จักรี สวัสดิมงคล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
785
W0785
วิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อนุมัติ
786
W0786
วุฒิชัย เกตุพรม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อนุมัติ
787
W0787
อดุลย์ ยิ้มงาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
788
W0788
ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
789
W0789
อวยพร ชูแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
790
W0790
สุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
791
W0791
ปราชญา เจิมอุทัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
792
W0792
ธารา จันทร์อนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
793
W0793
ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รออนุมัติ
794
W0794
นิติ โชติแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
795
W0795
ศุภกานต์ ปะอินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
796
W0796
ตติยา องค์ศิริพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
797
W0797
วิชัย พัวรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อนุมัติ
798
W0798
สำเริง คำมีวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
799
W0799
วีระชาติ มัตติทานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อนุมัติ
800
W0800
ภัทรภัฏ ไหวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
801
W0801
อุทัย ภูมิประมาณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
802
W0802
สุเมธ แก้วสุพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
803
W0803
บุญโต นาดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
804
W0804
เกรียงศักดิ์ ปินใจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
805
W0805
วทานีย์ เมฆหมอก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
806
W0806
ปรีชญา บุสจะ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
807
W0807
นิสันติ ศิลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
808
W0808
กนกวรรณ กิตตินิยม
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
809
W0809
อดินันท์ สุวรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
810
W0810
ณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รออนุมัติ
811
W0811
นัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
812
W0812
พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภ ภูมิพฤกษ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
813
W0813
เศรษฐวัฒน์ คำภาษี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
814
W0814
วุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รออนุมัติ
815
W0815
ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
816
W0816
สมัคร อยู่ลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
817
W0817
วีรพงศ์ พิชัยเสนาณรงค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
818
W0818
วัชรา ทองวิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อนุมัติ
819
W0819
ธนกฤษ จันทร์แสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รออนุมัติ
820
W0820
อโณทัย อรุณเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
821
W0821
สุดารัตน์ เทียนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
822
W0822
สมชัย แก้วศิริรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
823
W0823
อภิญญา หนูมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รออนุมัติ
824
W0824
สมพร พึ่งสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
825
W0825
สุวิศาล ทับแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
826
W0826
ปิยพนธ์ ปั้นนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
827
W0827
อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
828
W0828
งามเพ็ญ ยาวงษ์
หอสมุดแห่งชาติ
อนุมัติ
829
W0829
อัมพิกา นันทิกาญจนะ
หอสมุดแห่งชาติ
อนุมัติ
830
W0830
วิชิน คำสุข
หอสมุดแห่งชาติ
อนุมัติ
831
W0831
ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล
หอสมุดแห่งชาติ
อนุมัติ
832
W0832
พัสกร อุ่นกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
833
W0833
ณัฐกฤตา ศักดิ์เรืองฤทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
834
W0834
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์ธนเสถียร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
835
W0835
วัชรพงษ์ จันทร์ฎาโสภากุล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
836
W0836
พรพจน์ ศกุนะสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
837
W0837
สุวารี จงเจริญรัตนคีรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
838
W0838
นนท์ธวัช แสวงหา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
839
W0839
ศรัณย์ ธีรโพธิพันธ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
840
W0840
ชนิตา ตั้งชิงชัย
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
841
W0841
ธนันชัย คำเกตุ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
842
W0842
วราวรรณ นาวา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
843
W0843
ขวัญนรี กล้าปราบโจร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
844
W0844
จักรพงศ์ รินทะวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ
845
W0845
เบญจวรรณ ชีวยะพันธ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
846
W0846
ทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รออนุมัติ
847
W0847
มนตรี วงษ์รีย์
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
อนุมัติ
848
W0848
มยุรี ชนะสกุลนิยม
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
849
W0849
สยาม ไพรสนธิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
850
W0850
อารีย์ มหานิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
851
W0851
เบญจวรรณ งามขำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
852
W0852
สาธิต ลาภวุฒิรัตน์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อนุมัติ
853
W0853
พลรบ สวัสดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
รออนุมัติ
854
W0854
สุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
855
W0855
วราลักษณ์ ชิวปรีชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
856
W0856
สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
857
W0857
วัชรินทร์ วรินทักษะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
858
W0858
มุกนิษฐ์ชา นิ่มเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
859
W0859
ฤทธิชัย จันทร์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
860
W0860
อำนาจ ทองขาว
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
รออนุมัติ
861
W0861
ศศลักษณ์ ทองขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
862
W0862
ไพบูลย์ คำสา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
863
W0863
คงศักดิ์ นาคทิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
864
W0864
กษิดิศ ประมวลกมล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
865
W0865
นพดล เพ็ญประชุม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติ
866
W0866
ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
867
W0867
นพดล ชาติรังสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รออนุมัติ
868
W0868
มณฑกานต์ ทุมมาวัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
869
W0869
ชลภัสส์ มีสมวัฒน์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อนุมัติ
870
W0870
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
871
W0871
สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
872
W0872
อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
873
W0873
ตุลย์ ไตรยสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
874
W0874
ศศิธร แก้วมั่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
875
W0875
วิโชค มณีสงค์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
รออนุมัติ
876
W0876
วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
877
W0877
ปฏิวัติ แก้วรากมุข
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
878
W0878
จะเล บุญทวี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
879
W0879
สาวิตรี จงสุวัฒน์ชัย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อนุมัติ
880
W0880
จิระพงศ์ สิทธิเลิศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
881
W0881
เทิดพงศ์ อุ่นเมือง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
882
W0882
วสันต์ กากแก้ว
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
883
W0883
พระเจริญ ปญญาวชิโร นิ่มแสง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
884
W0884
สนิท สิทธิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รออนุมัติ
885
W0885
สาโรช ปุริสังคหะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
886
W0886
ทัศนี สุทธิวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
887
W0887
อำนาจ แก้วภูผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
888
W0888
สายชน คงคะพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
889
W0889
กสิพงษ์ กสิพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
890
W0890
ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
891
W0891
มานิช โชติช่วง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
892
W0892
อรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
893
W0893
พัชราภรณ์ ต่อดอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
894
W0894
รสสุคนธ์ คำสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
895
W0895
ยุพิน กิจที่พึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
896
W0896
ธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
897
W0897
อัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
898
W0898
ชลธิชา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
899
W0899
อำพล เกิดชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุมัติ
900
W0900
ปัจจัย พวงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
901
W0901
ศิวนาถ นันทพิชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
902
w0902
รศ. ทศพร กมลภิวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
903
w0903
อรรณพ นิพิทเมธาวี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
904
w0904
ปริญัติ ลิมปิทีปราการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA)
อนุมัติ
905
w0905
ฉลอง แซ่ซ่ำ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุมัติ

 

จำนวนอนุมัติแล้ว 622 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 905 คน

ติดราชการ 2 คน

ไม่อนุมัติ 0 คน

หมายเหตุ :
ประกาศเรื่อง การไม่อนุมัติให้เข้าร่วมงาน


กรณีมหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดให้มีการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40"
คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ไม่อนุมัติเข้าร่วมงาน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน