ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียน Workshop

หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

 

 

ท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop
กรุณากรอกรหัสเข้าร่วมงาน
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  อรรถพร แขสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยบูรพา  W0328 อนุมัติแล้ว
 2  เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  มหาวิทยาลัยบูรพา  W0493 อนุมัติแล้ว
 3  วนิดา กิจบรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0096 อนุมัติแล้ว
 4  ธราดล กิจบรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0097 อนุมัติแล้ว
 5  คุณากร วงษ์รวยดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0099 อนุมัติแล้ว
 6  ธัญญวีร์ รสมัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0093 อนุมัติแล้ว
 7  อภิเชษฐ์ ยาใจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  W0202 อนุมัติแล้ว
 8  เฉลิมเกียรติ ดีสม  มหาวิทยาลัยบูรพา  W0030 อนุมัติแล้ว
 9  สุภาพร อ่อนนวน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0098 อนุมัติแล้ว
 10  มานิต จิตต์ประไพย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0501 อนุมัติแล้ว