ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียน Workshop

หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

 

 

ท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop
กรุณากรอกรหัสเข้าร่วมงาน
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  ศรุติ อัศวเรืองสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  W0301 อนุมัติแล้ว
 2  วรพงศ์ มาลัยวงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  W0305 อนุมัติแล้ว
 3  อัจฉริยา อักษรอินทร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  W0527 อนุมัติแล้ว
 4  เกศนี บุญญานันต์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  W0529 อนุมัติแล้ว
 5  อานันท์ เจริญ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  W0219 อนุมัติแล้ว
 6  นาถตยา ขุนทอง  โรงเรียนนายเรืออากาศ  W0142 อนุมัติแล้ว