โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 39

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
W0001
ชัยรัตน์ กาญจนอารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
2
W0002
วิชชุกร ด่านเดชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
3
W0003
สงกรานต์ มุณีแนม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
4
W0004
ประณต ผาสุกชีวิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
5
W0005
นิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
6
W0006
เสริมศักดิ์ รัตนอุบล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
7
W0007
สุชีพ เพชรวงษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
8
W0008
เจนจิรา วิศพันธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
9
W0009
พรรณทิภา รัตนวงศา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
10
W0010
สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
11
W0011
บุญชญา จารุพันธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
12
W0012
ญาณวุฒิ สุนทรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
13
W0013
กฤษฎา คงหนู
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
14
W0014
สุวรรณ โชติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
15
W0015
พลชัย บินหมูด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
16
W0016
วชิรศักดิ์ โภคากรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
17
W0017
ศุภโชค ชินพงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
18
W0018
นิพัทธุ์ อินทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
19
W0019
วรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
20
W0020
วิเชียร ขุนเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
21
W0021
ไชยอุดร ษรเดช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
22
W0022
เสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รออนุมัติ
23
W0023
อัตพล เทพสง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
24
W0024
อุทัย คูหาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
25
W0025
วุฒิพร เรืองเนียม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
26
W0026
อภิยศ เหรียญวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
27
W0027
จรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
28
W0028
วัชรีย์พร คุณสนอง
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
29
W0029
นิตยา ปานเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
30
W0030
เฉลิมเกียรติ ดีสม
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
31
W0031
อุฬาริน เฉยศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
32
W0032
เกษมาพร ตัญบุญยกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
33
W0033
กิติศักดิ์ วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
34
W0034
ภานุวัฒน์ หนูนคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
35
W0035
พีรศักดิ์ ชูส่งแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
36
W0036
อานนท์ หลงหัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
37
W0037
วัชรินทร์ บุญช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
38
W0038
สุนิสา จุลนวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
39
W0039
พีรพงษ์ ขุนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
40
W0040
ไฟซอล หมานอีน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
41
W0041
สหภูมิ สุจิโต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
42
W0042
พรชัย นพประโคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
43
W0043
ปิวัฒน์ ล่ำวัฒนพร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
44
W0044
อนุชา วิปุลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
45
W0045
สุกาญจนา ทิพยเนตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
46
W0046
วรจิตติ์ ปิยะภาณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
47
W0047
อภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
48
W0048
พรพันธ์ ชื่นใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
49
W0049
ธนาธิป โคกระบิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
50
W0050
ไพศาล พุมดวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
51
W0051
สรรเสริญ ผาวันดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
52
W0052
จักรกฤษ อาจแก้ว
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
53
W0053
ประสาร โปร่งธุระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
54
W0054
เยาวภา หนูทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
55
W0055
พงศ์พันธ์ สุวรรณเตมีย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
56
W0056
ปรีชา ศรีมนัสรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
57
W0057
อนุสรณ์ วงค์แปง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
58
W0058
ประภาส สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
59
W0059
วิโชค มณีสงค์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
รออนุมัติ
60
W0060
สุพิศ ทองซัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
61
W0061
ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
62
W0062
ธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
63
W0063
คันธชล บุญเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
64
W0064
สิริพงศ์ ประจันตะเสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
65
W0065
เบญจรัตน์ สิทธิเม่ง
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
รออนุมัติ
66
W0066
มนทกานต์ บุญทูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
67
W0067
อนุชา ชีช้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
68
W0068
สุภัสรีญา บัวเกตุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รออนุมัติ
69
W0069
อนัญญา วัฒนประทีป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดยอด)
รออนุมัติ

 

จำนวนอนุมัติแล้ว 0 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 69 คน

ติดราชการ 0 คน

ไม่อนุมัติ 0 คน

หมายเหตุ :
ประกาศเรื่อง การไม่อนุมัติให้เข้าร่วมงาน


กรณีมหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดให้มีการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"
คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ไม่อนุมัติเข้าร่วมงาน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน