ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 39

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
W0001
ชัยรัตน์ กาญจนอารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
2
W0002
วิชชุกร ด่านเดชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
3
W0003
สงกรานต์ มุณีแนม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
4
W0004
ประณต ผาสุกชีวิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
5
W0005
นิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
6
W0006
เสริมศักดิ์ รัตนอุบล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
7
W0007
สุชีพ เพชรวงษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
8
W0008
เจนจิรา วิศพันธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
9
W0009
พรรณทิภา รัตนวงศา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
10
W0010
สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
11
W0011
บุญชญา จารุพันธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
12
W0012
ญาณวุฒิ สุนทรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
13
W0013
กฤษฎา คงหนู
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
14
W0014
สุวรรณ โชติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
15
W0015
พลชัย บินหมูด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
16
W0016
วชิรศักดิ์ โภคากรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
17
W0017
ศุภโชค ชินพงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
18
W0018
นิพัทธุ์ อินทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
19
W0019
วรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
20
W0020
วิเชียร ขุนเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
21
W0021
ไชยอุดร ษรเดช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
22
W0022
เสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
23
W0023
อัตพล เทพสง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
24
W0024
อุทัย คูหาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
25
W0025
วุฒิพร เรืองเนียม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
26
W0026
อภิยศ เหรียญวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
27
W0027
จรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
28
W0028
วัชรีย์พร คุณสนอง
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
29
W0029
นิตยา ปานเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
30
W0030
เฉลิมเกียรติ ดีสม
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
31
W0031
อุฬาริน เฉยศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
32
W0032
เกษมาพร ตัญบุญยกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
33
W0033
กิติศักดิ์ วัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
34
W0034
ภานุวัฒน์ หนูนคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
35
W0035
พีรศักดิ์ ชูส่งแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
36
W0036
อานนท์ หลงหัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
37
W0037
วัชรินทร์ บุญช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
38
W0038
สุนิสา จุลนวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
39
W0039
พีรพงษ์ ขุนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
40
W0040
ไฟซอล หมานอีน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
41
W0041
สหภูมิ สุจิโต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รออนุมัติ
42
W0042
พรชัย นพประโคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
43
W0043
ปิวัฒน์ ล่ำวัฒนพร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
44
W0044
อนุชา วิปุลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
45
W0045
สุกาญจนา ทิพยเนตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
46
W0046
วรจิตติ์ ปิยะภาณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
47
W0047
อภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
48
W0048
พรพันธ์ ชื่นใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ติดราชการ
49
W0049
ธนาธิป โคกระบิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
50
W0050
ไพศาล พุมดวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
51
W0051
สรรเสริญ ผาวันดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
52
W0052
จักรกฤษ อาจแก้ว
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
53
W0053
ประสาร โปร่งธุระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
54
W0054
เยาวภา หนูทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
55
W0055
พงศ์พันธ์ สุวรรณเตมีย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รออนุมัติ
56
W0056
ปรีชา ศรีมนัสรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
57
W0057
อนุสรณ์ วงค์แปง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
58
W0058
ประภาส สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
59
W0059
วิโชค มณีสงค์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
รออนุมัติ
60
W0060
สุพิศ ทองซัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
61
W0061
ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
62
W0062
ธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
63
W0063
คันธชล บุญเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
64
W0064
สิริพงศ์ ประจันตะเสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
65
W0065
เบญจรัตน์ สิทธิเม่ง
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
รออนุมัติ
66
W0066
มนทกานต์ บุญทูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
67
W0067
อนุชา ชีช้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
68
W0068
สุภัสรีญา บัวเกตุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุมัติ
69
W0069
อนัญญา วัฒนประทีป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดยอด)
อนุมัติ
70
W0070
ทองมี ขวดพุทรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รออนุมัติ
71
W0071
พวงเพชร ฤทธิพรพันธู์
วิทยาลัยชุมชนพังงา
รออนุมัติ
72
W0072
ธนาชัย บูรณะวัฒนากูล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
73
W0073
นายนิวัตต์ เรืองณรงค์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
74
W0074
อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
75
W0075
พิจิตรา จอมศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
76
W0076
ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
77
W0077
นิภาส บั้นบูรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุมัติ
78
W0078
พิศุทธิ์ บุญทรง
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
79
W0079
พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
80
W0080
สุรเดช เพชรสนนท์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
81
W0081
พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
82
W0082
ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
83
W0083
สมเกียรติ เพ็ชรมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
84
W0084
สุภาษิต เติมกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
85
W0085
โกสินทร์ มีชูสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
86
W0086
จำรัส มหานาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
87
W0087
เดชาธร จะริรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
88
W0088
นัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
89
W0089
วรณัน เเสงงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
90
W0090
ณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
91
W0091
ดนัยณัฐ ซังเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
92
W0092
ปริญญา น้อยดอนไพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
93
W0093
ธัญญวีร์ รสมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
94
W0094
อรรถกร ทองคำชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
95
W0095
กิตติพงษ์ พุ่มพวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รออนุมัติ
96
W0096
วนิดา กิจบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
97
W0097
ธราดล กิจบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
98
W0098
สุภาพร อ่อนนวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
99
W0099
คุณากร วงษ์รวยดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
100
W0100
สรรพโชค สิงหสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
101
W0101
วิจิตรา พรหมจรรย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
102
W0102
ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
103
W0103
พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
104
W0104
ณธัชสร จุติสงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
105
W0105
รัฐพร กลิ่นมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
106
W0106
ธณัฐชา รัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
107
W0107
อนุวัฒน์ จันทสะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
108
W0108
เศณวี ฤกษ์มงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
109
W0109
ปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
110
W0110
เอกพล ปรีชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
111
W0111
พรพิมล วัชรกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
112
W0112
ณรงค์ ทองรักจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
113
W0113
ชัยยันณ์ ดำแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
114
W0114
วิทยา เทวรังษี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
115
W0115
พีระยุทธ เมตปรีชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
116
W0116
นาฏยา แขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
117
W0117
ระพีพรรณ บุญสิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
118
W0118
ศิรินภา หนูทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
119
W0119
ศิริรัตน์ บุญทอย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
120
W0120
จิรวรรณ หมื่นเทพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
121
W0121
สิรินทิพย์ สุรการพินิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
122
W0122
รุจิภาส ปันทโมรา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
123
W0123
ธนิดา มะห์โมดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
124
W0124
จารุเนตร สิทธยางกูร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
125
W0125
อุษณีย์ สดศรีประเวศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
126
W0126
ธัชตะวัน ชนะกูล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
127
W0127
พิษณุกร จิตจำนงค์
มหาวิทยาลัยพะเยา
รออนุมัติ
128
W0128
อดุล ศรีภักดี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
129
W0129
สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รออนุมัติ
130
W0130
ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รออนุมัติ
131
W0131
ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
132
W0132
จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
133
W0133
กรกมล ซุ้นสุวรรณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
134
W0134
อาจารี นาโค
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
135
W0135
สุรศักดิ์ ธนูทอง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
136
W0136
ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รออนุมัติ
137
W0137
อารัล จันทร์เลื่อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
138
W0138
พีระ สำเภาเงิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ
139
W0139
ฐิมาพร เพชรแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
140
W0140
ประสงค์ สุขสม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รออนุมัติ
141
W0141
ชนินทร เฉลิมสุข
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อนุมัติ
142
W0142
นาถตยา ขุนทอง
โรงเรียนนายเรืออากาศ
อนุมัติ
143
W0143
กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
144
W0144
สุรดา ปฐวีวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
145
W0145
มงคล อุตะมะแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อนุมัติ
146
W0146
ธราธร เอกจิตต์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
147
W0147
เนติธรณ์ วิพุธวิภาพร
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
148
W0148
กลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
149
W0149
สฤษดิ์ ปานจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
150
W0150
สิริวัจนา แก้วผนึก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
151
W0151
ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
152
W0152
นภารัตน์ ชูเกิด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
153
W0153
สมชัย แก้วศิริรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
154
W0154
สุดารัตน์ เทียนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
155
W0155
เอกรวี ครุฑางคะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
156
W0156
จิระดา แช่มพวงงาม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
157
W0157
ศิรินทิพย์ ไชยถา
โรงเรียนนายเรืออากาศ
อนุมัติ
158
W0158
ขนิษฐา จิตรหลัง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
159
W0159
จริยา รัตนพันธุ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
160
W0160
รจนา หมาดหล้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
161
W0161
กฤษณา เสตพงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
162
W0162
ธวัชชัย ประดู่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
163
W0163
นิตยา ทองปะนะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
164
W0164
สรพงศ์ ทินกร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
165
W0165
นัสราห์ จำปากลาย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
166
W0166
พัชรินทร์ ภาวิกานนท์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
167
W0167
สุภินทรา นรสิงห์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุมัติ
168
W0168
รุจิรา เต็มราม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
169
W0169
อนุรักษ์ คงคิด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
170
W0170
ศิวนาถ นันทพิชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
171
W0171
อนงค์พร มูสิกัณฑ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
172
W0172
สุวัฒน์ เกิดมณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
173
W0173
ปกรณ์ ดิษฐกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
174
W0174
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
175
W0175
ประไพศรี เหล่าทองมีสกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
176
W0176
สุชฎา พรหมแก้ว
วิทยาลัยชุมชนสตูล
อนุมัติ
177
W0177
บุษกร ผึ้งภักดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
178
W0178
อภิรักษ์ ใจซื่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
179
W0179
นวพร ไชยเสน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
180
W0180
อรทัย ใจจาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
181
W0181
ณัฐรดา เลขาพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
182
W0182
ศรัณย์ เพียงจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
183
W0183
ปิยมาศ จิตตระ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
184
W0184
กาญจนา หฤหรรษพงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
185
W0185
พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
186
W0186
ยุทธนา เจริญรื่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
187
W0187
คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
188
W0188
สลิล บุญพราหมณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
189
W0189
ทินกร ปิยะพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
190
W0190
สันถัต สารักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
191
W0191
วศิน ภิรมย์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
192
W0192
จิรภา เขียวหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
193
W0193
วิริยา สมบูรณ์ผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
194
W0194
อัครวิชญ์ ผ่องสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
195
W0195
สายัณ อินชะนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
196
W0196
ธนเทพ จันทเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
197
W0197
ปิยธิดา ห่อประทุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
198
W0198
วสันต์ สุขสุทธิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
199
W0199
ชื่นณัสฐา เสนาะโสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
200
W0200
ธันฐภัทร์ ดวงจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
201
W0201
จารุพันธุ์ พรุเพ็ชรแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
202
W0202
อภิเชษฐ์ ยาใจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
203
W0203
อมราพร ชุมชนะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
204
W0204
จินตนา เทอดวงศ์วรกุล
โรงเรียนนายเรืออากาศ
รออนุมัติ
205
W0205
มนชิต จันทร์เปล่ง
โรงเรียนนายเรืออากาศ
อนุมัติ
206
W0206
ธีรพงษ์ พิเภก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติ
207
W0207
อุระพงค์ ทิมอ่อน
โรงเรียนนายเรืออากาศ
รออนุมัติ
208
W0208
สุจินต์ พุ่มพวง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติ
209
W0209
ประกิจพัฒน์ ทรัพย์เมฆ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
รออนุมัติ
210
W0210
กัญญาณัฐ อยู่สุข
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติ
211
W0211
สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุมัติ
212
W0212
ชลกานต์ กฤตบุญยายน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุมัติ
213
W0213
ศุธพัฒน์ สรรพจักร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุมัติ
214
W0214
ธนิต พุมดวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
215
W0215
ณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งเฟื่อง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
216
W0216
สุริยะ เมืองสุวรรณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
217
W0217
สุกิจ วินัยธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
218
W0218
อำนาจ นิ่มนวล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
219
W0219
อานันท์ เจริญ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
อนุมัติ
220
W0220
ณัฏฐ์ภัสสา แจ่มจันทร์
โรงเรียนนายเรืออากาศ
รออนุมัติ
221
W0221
จักรี ขาวคง
วิทยาลัยชุมชนระนอง
อนุมัติ
222
W0222
พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
223
W0223
สิทธิชัย แสงดี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
224
W0224
บุญเพ็ญ ชูทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
225
W0225
ออนอุไร แก้วอุดม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
226
W0226
ฤดียา พัฒนแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
227
W0227
เปรมฤดี นุ่นสังข์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
228
W0228
โกสินทร์ กาฬรัตน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
229
W0229
ธนภร เจริญธัญสกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
230
W0230
บุศรินทร์ นันทะเขต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
231
W0231
ฟารีดา เจะเอาะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
232
W0232
ชนันท์กรณ์ จันแดง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
233
W0233
อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
234
W0234
วรัญญู วรชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
235
W0235
สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
236
W0236
อัมพลิกา นุ่นสังข์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
237
W0237
ปิยะ คะหะปะนะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
238
W0238
ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
239
W0239
ปิยะนุช วรินทรธิวัฒน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
240
W0240
จารุวรรณ ลักษณจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
241
W0241
กนกวัลย์ ไกรนุกูล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
242
W0242
จักรรวี แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติ
243
W0243
สายพิณ วิไลรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
244
W0244
สุจิตรา เมฆหมอก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
245
W0245
จันทร์จิรา รัตนอุบล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
246
W0246
สมพิศ คำทองพะเนาว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติ
247
W0247
เกศิณี พรหมชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
248
W0248
สุะัญญา ด้วงอินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
249
W0249
สิทธิชัย พริตอังกูร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
250
W0250
สุภพ โก่งกระโทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติ
251
W0251
พนรัญชน์ จันทร์ปรุง
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
252
W0252
เชาวนันท์ ขุนดำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
253
W0253
พิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
254
W0254
ภานุพันธ์ จิตคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รออนุมัติ
255
W0255
ณัฐชา ศิลากุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
256
W0256
กอบสุข อรชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
257
W0257
นันทกาญจน์ บุญช่วย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
258
W0258
สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
259
W0259
บรรพต สร้อยศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
260
W0260
นรีรัตน์ สร้อยศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
261
W0261
วัชรินทร์ ทองมี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
262
W0262
ฐิตารีย์ สุทธิจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
263
W0263
พุทธิพร ธนธรรมเมธี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
264
W0264
พวงเพชร ราชพิบูลย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
265
W0265
ทัตพิชา ศิริรักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
266
W0266
ทรายขวัญ สุทธิพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
267
W0267
รชาญา ศิริกุลชัยกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
268
W0268
สลิลทิพย์ เหมะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
269
W0269
ธีรัช สายชู
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
270
W0270
อุหมาด หมัดอาด้ำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
271
W0271
นันทพร ขันธศุภหิรัญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
272
W0272
ไกรศร สายวารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
273
W0273
นุรุณ จำปากลาย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
274
W0274
พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
275
W0275
วันดี มีดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
276
W0276
กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
277
W0277
จงสุข คงเสน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
278
W0278
วรรณรัตน์ นาที
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
279
W0279
ฉมธร ชูช่วยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
280
W0280
อนงค์ แก้วครีวรรณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
281
W0281
สุภาพร นุ่นมัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
282
W0282
นายจักรินทร์ ล้วนศิริ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
283
W0283
วิศิษฏ์ เรืองพรหม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
284
W0284
นุสรา กิ่งรัตน์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
285
W0285
นฤมล วัฒนพงศกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
286
W0286
สัจจารีย์ ศิริชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
287
W0287
จักริน วีแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
288
W0288
สุภาภรณ์ ใจรังษี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
289
W0289
เจริญพร บัวแย้ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
290
W0290
มณีรัตน์ สะสมสงค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
291
W0291
สรรเสริญ เอียดกลับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
292
W0292
สุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
อนุมัติ
293
W0293
ฉวีวรรณ ขวัญชุม
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
อนุมัติ
294
W0294
นภา มิ่งนัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
295
W0295
ฉลอง วิริยะธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
296
W0296
เชาวลิต เศรษฐสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
297
W0297
ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
298
W0298
ศรินนา จำปากลาย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
299
W0299
คงศักดิ์ นาคทิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
300
W0300
นัฏพันธ์ นันทวาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
301
W0301
ศรุติ อัศวเรืองสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
302
W0302
โยธิน หนูแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
303
W0303
นิวัฒน์ เจริญรัตนเดชะกูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
304
W0304
สุทธิพงค์ ริโปนยอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติ
305
W0305
วรพงศ์ มาลัยวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
306
W0306
นพชัย ทิพย์ไกรลาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
307
W0307
ธนาวุฒิ นิลมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
308
W0308
ปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
309
W0309
ศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
310
W0310
ธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
อนุมัติ
311
W0311
กมร สุประภารพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
312
W0312
โสภา ไทยลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
313
W0313
บัวระภา กลยนีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
314
W0314
ภัสราภรณ์ แซ่หนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
315
W0315
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
316
W0316
ทรงวุธ สองพิมพ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
317
W0317
อาทิตย์ รักษ์วงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
318
W0318
ไพฑูร เทพภักดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
319
W0319
วรวัช วาสนปรีชา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รออนุมัติ
320
W0320
กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
321
W0321
เพชรดนัย ว่องไวรัตนกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
322
W0322
ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รออนุมัติ
323
W0323
วรงค์ บุญเชิดชู
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
324
W0324
จิรพงศ์ ชูเกื้อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
325
W0325
พิชญ์สิชา พงษ์พันแพงพงา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
ติดราชการ
326
W0326
ศุภกานต์ ช่วยชู
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
327
W0327
สิริศร มิตรานนท์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
328
W0328
อรรถพร แขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
329
W0329
ศิริมาตย์ อินทร์ตามา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
330
W0330
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
331
W0331
อมร เจือตี๋
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
332
W0332
ศักดิ์ชัย กันธะดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
333
W0333
ชาญณรงค์ บุตรแสงดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
334
W0334
ภานุพงศ์ ดวงจิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
335
W0335
สุชาวดี ไชยภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
336
W0336
วัชรพงษ์ สงวนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
337
W0337
ยุติ เฉลยสมัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
338
W0338
เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
339
W0339
อดินันท์ ตรงมะตัง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
340
W0340
ภักดี โตแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
341
W0341
จิตติมา ศังขมณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
342
W0342
มงคล ทะกอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
343
W0343
เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
344
W0344
สัณหณัฐ ส่องแสงรักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
345
W0345
บุษกร อำไพพัสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
346
W0346
อภิชาติ รักชอบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
347
W0347
อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
348
W0348
เจนจิรา พุมดวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
349
W0349
สุวภา วรรณเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
350
W0350
อมรรัตน์ สวัสดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
351
W0351
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
352
W0352
นุชจรี เกตุสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
353
W0353
อโณทัย อรุณเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
354
W0354
ภัททิยา ตรัยที่พึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
355
W0355
อนุสรา จันทร์ประภาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
356
W0356
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
357
W0357
ชัชวาล มณีรัตน์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
358
W0358
ชูติมา รัตนจิตเกษม
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
อนุมัติ
359
W0359
อเนก แก้วช่วง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
360
W0360
มงคล ตนัยโชติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
361
W0361
สุเมธ อัฐฐิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
362
W0362
ธัญเทพ สิทธิเสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
363
W0363
พิชามญชุ์ สินลาลับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติ
364
W0364
สุรีย์ นานาสมบัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
365
W0365
สาธิต ขวัญชุม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
366
W0366
อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
367
W0367
สมัคร อยู่ลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
368
W0368
พิเชษฐ ทองพริก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
369
W0369
พิทักษ์พงษ์ มีเนตรทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
370
W0370
สุกานดา เจริญวันชัยกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
371
W0371
วรนุช ใยประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
372
W0372
ปรีชา พังสุบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
373
W0373
ณิชชา ยิ่งนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
374
W0374
กรีฑา พลขันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
375
W0375
กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
376
W0376
วิชชุพล จริยะมาการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อนุมัติ
377
W0377
จริยา ธรรมธัญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
378
W0378
อรทัย บันลือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
379
W0379
นนทกฤศ จิตต์บรรจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
380
W0380
ณัฐภัทร แก้วบุญ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อนุมัติ
381
W0381
ธรณิศ หาญใจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
382
W0382
นัฏศักร แป้นเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติ
383
W0383
ขวัญชัย สังข์สิงห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
384
W0384
มัลลิกา โยวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
385
W0385
ชุติภัณฑ์ แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รออนุมัติ
386
W0386
วรารักษ์ ทองคำทวีผล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
387
W0387
กฤดากร พงษ์ประภาส
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
388
W0388
ศราวุธ ปัญญาใจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
389
W0389
เอกลักษณ์ โพธิศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
390
W0390
ธนาภรณ์ วงชัยชาญ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
391
W0391
นพกานต์ พินิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
392
W0392
สาธิต สุจริตา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รออนุมัติ
393
W0393
วินยไชย ใหม่โสภา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
394
W0394
สงกรานต์ ปินทรายมูล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุมัติ
395
W0395
สุรัตน์ บุญรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
396
W0396
กิตติพร ศรีเพ็ชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
397
W0397
รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
398
W0398
พนิดา หนูทวี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
399
W0399
ประสิทธิ์ หาญเสน่ห์ลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
400
W0400
สาคร ปรีดาศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
401
W0401
บุญฤทธิ์ พุ่มช้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
402
W0402
จุฑามาศ รอดสีเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
403
W0403
มณทิพย์ ธีรมหานนท์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
404
W0404
สมศักดิ์ ประทุมทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
405
W0405
นริสา บัวเชย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
406
W0406
บุษรา มีแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
407
W0407
ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
408
W0408
ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
409
W0409
มนิตา คงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
410
W0410
ประสิทธิ์ รัศมีพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
411
W0411
ธนกฤต แต้เจริญกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
412
W0412
สุนันทา ธรรมกิจวัฒน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
413
W0413
อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
414
W0414
ประกิจ อินทรักษ์
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
อนุมัติ
415
W0415
วชิระ พิมพา
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์
อนุมัติ
416
W0416
ปราโมทย์ เลาเก็ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
417
W0417
นางสาวเสาวรส ไชยโม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
418
W0418
สกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
419
W0419
รัตนภรณ์ คงแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
420
W0420
จีรภา มานพพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
421
W0421
ณัทธนกฤต พาณิชสถาพร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
422
W0422
จักรภัทร ทองมี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อนุมัติ
423
W0423
พิริยะ เยาวปาณี
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
อนุมัติ
424
W0424
พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
425
W0425
ไชยพล กลิ่นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
426
W0426
คุณกร บุญยิ้ม
วิทยาลัยชุมชนระนอง
อนุมัติ
427
W0427
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รออนุมัติ
428
W0428
เดือนฉาย ไชยบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
429
W0429
สุทธิรักษ์ จริตงาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
430
W0430
ไชย มีหนองหว้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อนุมัติ
431
W0431
พิชัย พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
432
W0432
ไกรสร แก้วอุดม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
433
W0433
ยงยุธ สุจิโต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
434
W0434
ปิยะพร มูลทองชุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
435
W0435
วิรัตน์ ฉิมสุด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
436
W0436
ทักษิณา วิไลลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อนุมัติ
437
W0437
ชัชวาล นาคพันธุ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
438
W0438
เมษา สินทบทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
439
W0439
กฤษา ปรึกษากร
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
440
W0440
วรนนท์ ธิติมาพงศ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
441
W0441
กศม ภังคานนท์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อนุมัติ
442
W0442
สุริยา หนูหมาด
วิทยาลัยชุมชนยะลา
อนุมัติ
443
W0443
ธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ
วิทยาลัยชุมชนยะลา
อนุมัติ
444
W0444
รณกร เรี่ยวแรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
445
W0445
มุข นาดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อนุมัติ
446
W0446
ภีรดา บัวบุตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อนุมัติ
447
W0447
บุรพร ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติ
448
W0448
วิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
449
W0449
นิธิ ลอยชูศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
450
W0450
ธนกฤต เจริญพานิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
451
W0451
สรายุทธ กูลเกื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
452
W0452
ชำนาญ อินทสโร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
453
W0453
พรศักดิ์ ศรีช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
454
W0454
สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
455
W0455
จีรศักดิ์ สายนาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
456
W0456
สุภาค ยิ้มอาจ
สำนักงานบริหารวิทยาลัยชุมชน
อนุมัติ
457
W0457
ทรงกลด พัฒนโชติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
458
W0458
ทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
459
W0459
สุภัทร มหากิตติคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
460
W0460
ศิณัฐตา แสงเพ็ง
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
461
W0461
สุรีย์พร สรประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
462
W0462
ทนัศมน กาญจนภักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อนุมัติ
463
W0463
คลอเคลีย วจนะวิชากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อนุมัติ
464
W0464
ณัฐพงศ์ เครือหงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
465
W0465
ปรารถนา คชินทร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
466
W0466
เอกมล ชาญสำโรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
467
W0467
กนกพล เมืองรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
468
W0468
ไตรเพชร พลดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
469
W0469
เพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
470
W0470
ประทุมพร วีระสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
471
W0471
ฐาวร ธนากิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
472
W0472
กำพล เฉลียวพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
473
W0473
ธนกร จีรภัทร์พงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
474
W0474
ธนกฤต วิชาศิลป์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อนุมัติ
475
W0475
ภัทราวรรณ วังบุญคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
476
W0476
เพียงใจ คงพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
477
W0477
Suthon Supawong
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
478
W0478
สุวิพล มหศักดิสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย
อนุมัติ
479
W0479
เสรี ชะนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
480
W0480
ธนกฤต จันทร์ช่วง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
481
W0481
กฤติยา รักสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
482
W0482
นันทนา เดชเกิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
483
W0483
สงกรานต์ วัยวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รออนุมัติ
484
W0484
ปิยะฉัตร จันทร์เสละ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รออนุมัติ
485
W0485
สุทิน เกษตรรัตนชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
อนุมัติ
486
W0486
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
487
W0487
ฤทธิ์ณรงค์ พรมยา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
488
W0488
เอกชัย เนาวนิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
อนุมัติ
489
W0489
ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
อนุมัติ
490
W0490
จริยา สุขชื่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
491
W0491
นงนาฎ ระวังวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
492
W0492
ปรีชาชาติ ชิตพงศ์
วิทยาลัยดุสิตธานี
อนุมัติ
493
W0493
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ติดราชการ
494
W0494
พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อนุมัติ
495
W0495
ยุทธนา บุญสิทธิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
496
W0496
สุภาพร ทองจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
497
W0497
ภัทรานิษฐ์ จิตรตรง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
498
W0498
ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
499
W0499
สมใจ วงศ์บุญรอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
500
W0500
สุชาติ เสริมศิริ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
501
W0501
มานิต จิตต์ประไพย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
502
W0502
ณัฐกร สรรพบพิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
503
W0503
สุภักดิ์ มูลอักษร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
504
W0504
อาทิตย์ อรุณศิวกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
505
W0505
จักรพันธ์ ขำสาคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
506
W0506
เอกชัย นิมมานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
507
W0507
มะอูเซ็ง กอแล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
508
W0508
ยอดรัก สายสิญจน์
มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
509
W0509
ดวงใจ คล่องงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
510
W0510
คมสันต์ สมัครเดียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
511
W0511
อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
512
W0512
ธนชาติ นาที
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
513
W0513
ศรีจิตร รัตนแก้วกาญจน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อนุมัติ
514
W0514
ยุทธพงษ์ ผลจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
515
W0515
กีรติ อินทฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
516
W0516
คมเดช บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
517
W0517
แสงสุรีย์ คะลีล้วน
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
518
W0518
ถนอม เลขาพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
519
W0519
ชนกานต์ ใจมา
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
520
W0520
เศรษฐวัฒน์ คำภาษี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
521
W0521
สารภี จุลแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รออนุมัติ
522
W0522
ชาญณรงค์ เอ้งฉ้วน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
523
W0523
เจษฎา แก่นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
524
W0524
จันทร์จิรา สุวรรณการีย์กุล
สถาบันวิทยสิริเมธี
รออนุมัติ
525
W0525
วีระพงศ์ วุฒิศักดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
526
W0526
กฤษนรา เถรว่อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
527
W0527
อัจฉริยา อักษรอินทร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
528
W0528
ดลยา พูนแก้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
529
W0529
เกศนี บุญญานันต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
530
W0530
สุเทพ น้อยลัทธี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
531
W0531
วิเชียร จุติมูสิก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
532
W0532
นิธิพร วรรณโสภณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
533
W0533
นันทชัย ไชยเสน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
534
W0534
วัชรินทร์ วรินทักษะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
535
W0535
ธารีย์ พรหมประสิทธฺ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
536
W0536
รัชนี ิสิทธิศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
537
W0537
กรวรรณ สืบสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
538
W0538
นพรัตน์ หมีพลัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
539
W0539
ตมิสา พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
540
W0540
พงศ์นรินทร์ บิลมาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
541
W0541
ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
542
W0542
จักรกริช รัตนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
543
W0543
ยุทธนาวี ขอสุข
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
544
W0544
ลภัสรดา มุสิกวงศ์
วิทยาลัยดุสิตธานี
อนุมัติ
545
W0545
สมภพ ศรีเอียง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
546
W0546
จุฬาลักษณ์ เมืองคง
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
547
W0547
อัสลัม เลิศอริยะพงษ์กุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
548
W0548
มูฮามะ มะสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
549
W0549
สุชาติ ใจจาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
550
W0550
เนาวรัตน์ สอิด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
551
W0551
มโนรส บริรักษ์อราวินท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
552
W0552
ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
553
W0553
ซุลกิฟลี ยิงทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
554
W0554
วุฒิไกร ใจแก้ว
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
555
W0555
จุฬาพร พันธ์กำเหนิด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
556
W0556
พาสนา เอกอุดมพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
อนุมัติ
557
W0557
สุพัฒธณา สุขรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
558
W0558
ปณิตา บุญมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
559
W0559
สุรศักดิ์ จุลคณานุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
560
W0560
ภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
561
W0561
ธราธร พรมสะอาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
562
W0562
ไพโรจน์ ขาวผ่อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
รออนุมัติ
563
W0563
ธนกิจ หงอสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
564
W0564
พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
565
W0565
วิเชียร มันแหล่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
566
W0566
กฤษฎา นาคปลัด
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
567
W0567
อนงค์ หลอดแก้ว
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
568
W0568
ปิยดา ปัญญาศรี
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
569
W0569
ธนกฤษ จันทร์แสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
570
W0570
พิทา จารุพูนผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รออนุมัติ
571
W0571
วรายุทธ แซ่หนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
572
W0572
นายเจษฎากร แป้นสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
573
W0573
นวพล เทพนรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย
รออนุมัติ
574
W0574
ชินพัฒน์ ขาวแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
575
W0575
ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
576
W0576
ผดุงศักดิ์ สาราบรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
577
W0577
นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุมัติ
578
W0578
จะเล บุญทวี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
579
W0579
มนตรี กุมวาปี
วิทยาลัยชุมชนสตูล
อนุมัติ
580
W0580
วงศ์นรินทร์ สุขวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
581
W0581
ภาณุวัฒน์ เพียรภายลุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุมัติ
582
W0582
ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุมัติ
583
W0583
รัชนาท หวนสิน
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
584
W0584
สุอัยดา บือแน
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
585
W0585
นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
586
W0586
ณปภัช ไทยฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
587
W0587
สมภพ เอียดสี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
588
W0588
ธีรวัฒน์ ศรีบุญเอียด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
589
W0589
นิติ วิทยาวิโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
590
W0590
วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
591
W0591
อาภรณ์ เวียงสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
592
W0592
ธนพิทักษ์ ชวนชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
593
W0593
ชนิตรา พลายมณี
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
594
W0594
วีระพงษ์ พุทธกาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
595
W0595
ณิชกุล กิจชัยปกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
596
W0596
วิเชษฐ์ พลายมาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
597
W0597
ศราวุธ เถาว์โท
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
598
W0598
ปองพล นิลพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
อนุมัติ
599
W0599
ปิยวัฒน์ ชวนวารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
600
W0600
วนาพล แช่มสุขี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
601
W0601
สุรศักดิ์ บุตรศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
602
W0602
กฤษฎา แก้วผุดผ่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
603
W0603
ปาจรีย์ ธรรมโชติ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
604
W0604
ศิริวัฒน์ ชูแสงนิล
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
605
W0605
อัสมา พิมพ์ประพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
606
W0606
เกียรติศักดิ์ ใบระเหม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
607
W0607
ณัฐพล จันทนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
608
W0608
ณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
609
W0609
ธนภัทร ลีพุฒิธรากุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
610
W0610
ปัทมาภรณ์ แสงสว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
611
W0611
ศกล มงคลเนตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
612
W0612
พงค์สุวรรณ แก้วทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
613
W0613
ธนศักดิ์ สง่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
614
W0614
พิมพิไร สุพัตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
615
W0615
ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
616
W0616
สุพันธ์ คำละมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
617
W0617
เลอศักดิ์ มุติชุน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
618
W0618
อิบตีซัม หะมะ
วิทยาลัยอิสลามยะลา
อนุมัติ
619
W0619
อาภาพรรณ ทองเรือง
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
อนุมัติ
620
W0620
นรินทร พวงระย้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุมัติ
621
W0621
มนตรี กาญจนะเดชะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รออนุมัติ
622
W0622
วิชชุดา เขม้นดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
623
W0623
อมรา เกรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
624
W0624
ขวัญเรือน วงศ์ศรีสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
625
W0625
วิลาวัณย์ แสงประดับเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
626
W0626
นิษฐา ไตรเดชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
627
W0627
ณรงค์ พันธุ์คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
628
W0628
หลวงภพ ผ่องใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
629
W0629
สุนันทา แก้วสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
630
W0630
สมเจตน์ ฤทธิ์เดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
631
W0631
พิศาล คงเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
632
W0632
จิราภรณ์ บัวพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
633
W0633
จริญญา เสนาบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
634
W0634
ฐิติมา ผ่องใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
635
W0635
อวยชัย บุญญวงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รออนุมัติ
636
W0636
สุรีวรรณ แจ้งจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
637
W0637
ปารณีย์ สุรปิยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
638
W0638
สุนิษา เพชรจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
639
W0639
เบญจา ภูริพงศธร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
640
W0640
ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
641
W0641
มนัส บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
642
W0642
นันทนี ช่วยชู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
643
W0643
พัชรินทร์ ขวัญดำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อนุมัติ
644
W0644
ดวงใจ ทวยพวก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
645
W0645
วันวิสา จิตต์ธุรารักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
646
W0646
อารยา ศรีบัวบาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุมัติ
647
W0647
โชคนุสิทธิ์ วาสิกศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
648
W0648
เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
649
W0649
บุณยนุช รัศมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
650
W0650
อารี จงรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
651
W0651
เฉลิม สุวรรณะ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
652
W0652
จำรอง ชาวบล
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
653
W0653
วรกต ยุพงษ์
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
654
W0654
ปริวัฒ อิ่มอุระ
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
655
W0655
นพดล โชติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
656
W0656
จิตติมา ระวังภัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
657
W0657
ชนากานต์ ปิ่นวิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
658
W0658
พงศ์ภัทร์ คงสุขศรีภัสร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
659
W0659
จิราวรรณ กล่องแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
660
W0660
นายเกษม วงค์แสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
661
W0661
อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
662
W0662
ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
663
W0663
ธารีณี พฤกษ์พนาเวศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ
664
W0664
อาทิตยา ทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
665
W0665
วุฒิชัย อินทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
666
W0666
บุญนิภา เกี้ยวม่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รออนุมัติ
667
W0667
พวงทิพย์ สัจจะเวทะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
668
W0668
พวงทอง วังราษฎร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
รออนุมัติ
669
W0669
ภคิน รัตนอุดม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
670
W0670
ณัฐวุฒิ วิจิตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
671
W0671
ไพโรจน์ เสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
672
W0672
สมพร เรืองอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
673
W0673
แสงจันทร์ เรืองอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
674
W0674
กชพรรณ นุ่นสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
675
W0675
สุนิษา คิดใจเดียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
676
W0676
อวยพร ชูแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
677
W0677
กัญยารัตน์ เมืองชู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
678
W0678
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รออนุมัติ
679
W0679
อักมาล เบ็ญหาวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
680
W0680
ณ ภัทร ช่วงชุณห์ส่อง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
681
W0681
วิศรุตม์ แสงจง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
682
W0682
ภควัฒน์ ติณสิริสุข
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
683
W0683
นภัสสร เปียปั่น
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุมัติ
684
W0684
ธัชชัย เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
685
W0685
โสภี แก้วชะฎา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
686
W0686
วันชนะ พรหมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รออนุมัติ
687
W0687
ณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
688
W0688
บุรฮาน มาโนชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
689
W0689
อภิชาติ ปีบ้านใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
อนุมัติ
690
W0690
นพมาศ ปักเข็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
691
W0691
คณิดา สินใหม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
692
W0692
ภูริพัศ เหมือนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รออนุมัติ
693
W0693
เจนวิทย์ อรน้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
694
W0694
สมศรี หวันชิตนาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
695
W0695
จารึก คงขวัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อนุมัติ
696
W0696
จักรี สาวงษ์นาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
697
W0697
วิสาข์ ไชยตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
698
W0698
มานิตา เจือบุญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
699
W0699
ชไมพร ชัยวินิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
700
W0700
เพ็ญนี ตะไก่แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
701
W0701
จักราวุฒิ จิตรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
702
W0702
อุไร ไปรฮูยัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
703
W0703
พงษ์พันธ์ ประพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
704
W0704
นฤมล แสงดวงแข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย
รออนุมัติ
705
W0705
พัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
706
W0706
สุพรรษา บุญเกื้อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
707
W0707
พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
708
W0708
ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
709
W0709
ชิตพันธ์ สงนุ้ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
710
W0710
ธนพัต ธรรมโชติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย
รออนุมัติ
711
W0711
ทศพล สนธิกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
712
W0712
อนันต์ ทองนวล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
713
W0713
วุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
รออนุมัติ
714
W0714
อรทัย พรหมเพศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
รออนุมัติ
715
W0715
ปัจจัย พวงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
716
W0716
ฐิติกา อาษากิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
717
W0717
สุทธินันท์ ชื่นชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
718
W0718
อำนาจ โกวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รออนุมัติ
719
W0719
ศุภโชค สุขเกษม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติ
720
W0720
อมรรัตน์ แซ่กวั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
721
W0721
วัชรพงษ์ ชาญสมิง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รออนุมัติ
722
W0722
เจริญสุข คงความสุข
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ
อนุมัติ
723
W0723
อภิรดี อำนรรฆมณี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รออนุมัติ
724
W0724
อุใบ หมัดหมุด
วิทยาลัยชุมชนสตูล
อนุมัติ
725
W0725
จรูญ สินทวีวรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
อนุมัติ
726
W0726
เนตรนลิน จักแก้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รออนุมัติ
727
W0727
ฉัตรดนัย พยัคฆพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติ
728
W0728
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
729
W0729
ภาคภูมิ​ เฉลิมวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนุมัติ
730
W0730
สุภรัตน์​ ​ กรุดฉ่ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ

 

จำนวนอนุมัติแล้ว 609 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 730 คน

ติดราชการ 3 คน

ไม่อนุมัติ 0 คน

หมายเหตุ :
ประกาศเรื่อง การไม่อนุมัติให้เข้าร่วมงาน


กรณีมหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดให้มีการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"
คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ไม่อนุมัติเข้าร่วมงาน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน