ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  ภักดี โตแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  W0340 อนุมัติแล้ว
 2  อรรถกร ทองคำชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0094 อนุมัติแล้ว
 3  พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0222 อนุมัติแล้ว
 4  วุฒิพร เรืองเนียม  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0025 อนุมัติแล้ว
 5  ศกล มงคลเนตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  W0611 อนุมัติแล้ว
 6  อาทิตย์ อรุณศิวกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0504 อนุมัติแล้ว