ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  พิเชษฐ ทองพริก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0368 อนุมัติแล้ว
 2  ปณิตา บุญมา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  W0558 อนุมัติแล้ว
 3  ธราธร พรมสะอาด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  W0561 อนุมัติแล้ว
 4  จักรภัทร ทองมี  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  W0422 อนุมัติแล้ว
 5  นิธิ ลอยชูศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0449 อนุมัติแล้ว
 6  วิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0448 อนุมัติแล้ว
 7  วิชชุกร ด่านเดชา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0002 อนุมัติแล้ว
 8  ภานุวัฒน์ หนูนคง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0034 อนุมัติแล้ว
 9  มนัส บุญเลิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  W0641 อนุมัติแล้ว
 10  หลวงภพ ผ่องใส  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  W0628 อนุมัติแล้ว
 11  พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0707 อนุมัติแล้ว