ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  พิเชษฐ ทองพริก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0368 อนุมัติแล้ว
 2  ปณิตา บุญมา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  W0558 อนุมัติแล้ว
 3  ธราธร พรมสะอาด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  W0561 อนุมัติแล้ว