ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ  หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ  W0585 อนุมัติแล้ว
 2  ไตรเพชร พลดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0468 อนุมัติแล้ว
 3  พาสนา เอกอุดมพงษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  W0556 อนุมัติแล้ว
 4  วีระพงศ์ วุฒิศักดิ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  W0525 อนุมัติแล้ว
 5  มานิตา เจือบุญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  W0698 อนุมัติแล้ว
 6  วิสาข์ ไชยตรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  W0697 อนุมัติแล้ว
 7  นัฏพันธ์ นันทวาศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  W0300 อนุมัติแล้ว
 8  นิวัฒน์ เจริญรัตนเดชะกูล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  W0303 อนุมัติแล้ว
 9  สุทธิพงค์ ริโปนยอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  W0304 อนุมัติแล้ว
 10  ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  W0582 อนุมัติแล้ว
 11  ยุทธพงษ์ ผลจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0514 อนุมัติแล้ว
 12  พลชัย บินหมูด  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0015 อนุมัติแล้ว
 13  ศุภโชค สุขเกษม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0719 อนุมัติแล้ว
 14  รัชนี ิสิทธิศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0536 อนุมัติแล้ว
 15  วศิน ภิรมย์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  W0191 อนุมัติแล้ว