ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  บุรพร ศรีสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  W0447 อนุมัติแล้ว
 2  รณกร เรี่ยวแรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  W0444 อนุมัติแล้ว
 3  มโนรส บริรักษ์อราวินท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0551 อนุมัติแล้ว
 4  ปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังษี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0109 อนุมัติแล้ว
 5  สายัณ อินชะนะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0195 อนุมัติแล้ว
 6  ธนเทพ จันทเดช  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0196 อนุมัติแล้ว
 7  ณัฐพงศ์ เครือหงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0464 อนุมัติแล้ว
 8  จุฬาพร พันธ์กำเหนิด  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0555 อนุมัติแล้ว
 9  สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0454 อนุมัติแล้ว
 10  จารุวรรณ ลักษณจันทร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0240 อนุมัติแล้ว
 11  ธนกฤต จันทร์ช่วง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0480 อนุมัติแล้ว
 12  เดือนฉาย ไชยบุตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  W0428 อนุมัติแล้ว
 13  ณัฐวุฒิ วิจิตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0670 อนุมัติแล้ว
 14  ทศพล สนธิกุล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0711 อนุมัติแล้ว
 15  นรินทร พวงระย้า  มหาวิทยาลัยศิลปากร  W0620 อนุมัติแล้ว