ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  สุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0007 อนุมัติแล้ว
 2  มนชิต จันทร์เปล่ง  โรงเรียนนายเรืออากาศ  W0205 อนุมัติแล้ว
 3  จักรพันธ์ ขำสาคร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  W0505 อนุมัติแล้ว
 4  สุรศักดิ์ จุลคณานุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  W0559 อนุมัติแล้ว
 5  สุภินทรา นรสิงห์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  W0167 อนุมัติแล้ว
 6  ทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0458 อนุมัติแล้ว
 7  ธนกฤต เจริญพานิช  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0450 อนุมัติแล้ว
 8  ชาญณรงค์ เอ้งฉ้วน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  W0522 อนุมัติแล้ว
 9  พรศักดิ์ ศรีช่วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  W0453 อนุมัติแล้ว
 10  สรายุทธ กูลเกื้อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  W0451 อนุมัติแล้ว
 11  ญาณวุฒิ สุนทรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0012 อนุมัติแล้ว
 12  วัชรินทร์ วรินทักษะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0534 อนุมัติแล้ว
 13  วินยไชย ใหม่โสภา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  W0393 อนุมัติแล้ว