ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  อรรถพร แขสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยบูรพา  W0328 อนุมัติแล้ว
 2  วนิดา กิจบรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0096 อนุมัติแล้ว
 3  ธราดล กิจบรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0097 อนุมัติแล้ว
 4  คุณากร วงษ์รวยดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0099 อนุมัติแล้ว
 5  ธัญญวีร์ รสมัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0093 อนุมัติแล้ว
 6  อภิเชษฐ์ ยาใจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  W0202 อนุมัติแล้ว
 7  เฉลิมเกียรติ ดีสม  มหาวิทยาลัยบูรพา  W0030 อนุมัติแล้ว
 8  สุภาพร อ่อนนวน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0098 อนุมัติแล้ว
 9  วชิรศักดิ์ โภคากรณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0016 อนุมัติแล้ว
 10  มานิต จิตต์ประไพย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0501 อนุมัติแล้ว
 11  สุเมธ อัฐฐิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0361 อนุมัติแล้ว
 12  สุอัยดา บือแน  หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ  W0584 อนุมัติแล้ว
 13  อานนท์ หลงหัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0036 อนุมัติแล้ว
 14  ไฟซอล หมานอีน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0040 อนุมัติแล้ว
 15  สุนิสา จุลนวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0038 อนุมัติแล้ว
 16  กนกพล เมืองรักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0467 อนุมัติแล้ว
 17  นันทนี ช่วยชู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0642 อนุมัติแล้ว
 18  กีรติ อินทฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0515 อนุมัติแล้ว
 19  สุรัตน์ บุญรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0395 อนุมัติแล้ว
 20  นิษฐา ไตรเดชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  W0626 อนุมัติแล้ว
 21  สุภาพร ทองจันทร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0496 อนุมัติแล้ว
 22  ภัทรานิษฐ์ จิตรตรง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0497 อนุมัติแล้ว
 23  ปิยวัฒน์ ชวนวารี  มหาวิทยาลัยมหิดล  W0599 อนุมัติแล้ว
 24  พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  W0494 อนุมัติแล้ว
 25  ธีรัช สายชู  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0269 อนุมัติแล้ว
 26  จักรี ขาวคง  วิทยาลัยชุมชนระนอง  W0221 อนุมัติแล้ว
 27  ศักดิ์ชัย กันธะดา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0332 อนุมัติแล้ว
 28  ภานุพงศ์ ดวงจิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0334 อนุมัติแล้ว
 29  ชาญณรงค์ บุตรแสงดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0333 อนุมัติแล้ว
 30  สฤษดิ์ ปานจันทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  W0149 อนุมัติแล้ว