ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  สรรพโชค สิงหสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0100 อนุมัติแล้ว
 2  ณัฐกร สรรพบพิตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0502 อนุมัติแล้ว
 3  ณ ภัทร ช่วงชุณห์ส่อง  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  W0680 อนุมัติแล้ว
 4  สงกรานต์ มุณีแนม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0003 อนุมัติแล้ว