ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  อนุวัฒน์ จันทสะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0107 อนุมัติแล้ว
 2  วิชชุพล จริยะมาการ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  W0376 อนุมัติแล้ว
 3  วรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0019 อนุมัติแล้ว
 4  ไชยอุดร ษรเดช  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0021 อนุมัติแล้ว
 5  อนุสรณ์ วงค์แปง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดลิน)(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0057 อนุมัติแล้ว
 6  ดลยา พูนแก้ว  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  W0528 อนุมัติแล้ว
 7  สุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  W0292 อนุมัติแล้ว
 8  ฉวีวรรณ ขวัญชุม  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  W0293 อนุมัติแล้ว
 9  วชิระ พิมพา  สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์  W0415 อนุมัติแล้ว
 10  ศิณัฐตา แสงเพ็ง  หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ  W0460 อนุมัติแล้ว
 11  ธนศักดิ์ สง่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  W0613 อนุมัติแล้ว
 12  จรูญ สินทวีวรกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง  W0725 อนุมัติแล้ว
 13  ประสิทธิ์ รัศมีพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0410 อนุมัติแล้ว
 14  นายเกษม วงค์แสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  W0660 อนุมัติแล้ว
 15  ชิตพันธ์ สงนุ้ย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0709 อนุมัติแล้ว
 16  สุพรรษา บุญเกื้อ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0706 อนุมัติแล้ว
 17  สุภรัตน์​ ​ กรุดฉ่ำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  W0730 อนุมัติแล้ว
 18  ศิริมาตย์ อินทร์ตามา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  W0329 อนุมัติแล้ว
 19  นิธิพร วรรณโสภณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  W0532 อนุมัติแล้ว
 20  อโณทัย อรุณเรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  W0353 อนุมัติแล้ว