ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  ศรุติ อัศวเรืองสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  W0301 อนุมัติแล้ว
 2  วรพงศ์ มาลัยวงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  W0305 อนุมัติแล้ว
 3  อัจฉริยา อักษรอินทร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  W0527 อนุมัติแล้ว
 4  เกศนี บุญญานันต์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  W0529 อนุมัติแล้ว
 5  อานันท์ เจริญ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  W0219 อนุมัติแล้ว
 6  นาถตยา ขุนทอง  โรงเรียนนายเรืออากาศ  W0142 อนุมัติแล้ว
 7  สลิล บุญพราหมณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0188 อนุมัติแล้ว
 8  อาจารี นาโค  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0134 อนุมัติแล้ว
 9  ธนภร เจริญธัญสกุล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0229 อนุมัติแล้ว
 10  วิชชุดา เขม้นดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  W0622 อนุมัติแล้ว
 11  ปาจรีย์ ธรรมโชติ  หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ  W0603 อนุมัติแล้ว
 12  พวงรัตน์ จินพล  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  W0103 อนุมัติแล้ว
 13  สมเจตน์ ฤทธิ์เดช  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  W0630 อนุมัติแล้ว
 14  โกสินทร์ มีชูสิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  W0085 อนุมัติแล้ว
 15  เสรี ชะนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  W0479 อนุมัติแล้ว
 16  ศิริวัฒน์ ชูแสงนิล  หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ  W0604 อนุมัติแล้ว
 17  ฤทธิ์ณรงค์ พรมยา  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  W0487 อนุมัติแล้ว
 18  วิศรุตม์ แสงจง  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  W0681 อนุมัติแล้ว
 19  สุชฎา พรหมแก้ว  วิทยาลัยชุมชนสตูล  W0176 อนุมัติแล้ว
 20  เจษฎา แก่นทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0523 อนุมัติแล้ว
 21  อัตชัย เอื้ออนันตสันต์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0366 อนุมัติแล้ว
 22  กชพรรณ นุ่นสังข์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0674 อนุมัติแล้ว
 23  ศรีจิตร รัตนแก้วกาญจน์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  W0513 อนุมัติแล้ว
 24  อัสมา พิมพ์ประพันธ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  W0605 อนุมัติแล้ว