ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  W0132 อนุมัติแล้ว
 2  วัชรินทร์ ทองมี  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  W0261 อนุมัติแล้ว
 3  ศิรินทิพย์ ไชยถา  โรงเรียนนายเรืออากาศ  W0157 อนุมัติแล้ว
 4  กิตติพร ศรีเพ็ชร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0396 อนุมัติแล้ว
 5  ประทุมพร วีระสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0470 อนุมัติแล้ว
 6  เพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0469 อนุมัติแล้ว
 7  นันทนา เดชเกิด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0482 อนุมัติแล้ว
 8  กฤติยา รักสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0481 อนุมัติแล้ว
 9  สมใจ วงศ์บุญรอด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0499 อนุมัติแล้ว
 10  ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0498 อนุมัติแล้ว
 11  คุณกร บุญยิ้ม  วิทยาลัยชุมชนระนอง  W0426 อนุมัติแล้ว
 12  ขวัญเรือน วงศ์ศรีสังข์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  W0624 อนุมัติแล้ว
 13  อมรา เกรอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  W0623 อนุมัติแล้ว
 14  จิราภรณ์ บัวพวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  W0632 อนุมัติแล้ว
 15  วรณัน เเสงงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  W0089 อนุมัติแล้ว
 16  สมศรี หวันชิตนาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  W0694 อนุมัติแล้ว
 17  จารึก คงขวัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  W0695 อนุมัติแล้ว
 18  เดชาธร จะริรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  W0087 อนุมัติแล้ว
 19  อาทิตยา ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยมหิดล  W0664 อนุมัติแล้ว
 20  ดวงใจ คล่องงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  W0509 อนุมัติแล้ว
 21  บุณยนุช รัศมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  W0649 อนุมัติแล้ว
 22  ฐาวร ธนากิจ  มหาวิทยาลัยมหิดล  W0471 อนุมัติแล้ว
 23  อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  W0330 อนุมัติแล้ว
 24  อุไร ไปรฮูยัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0702 อนุมัติแล้ว
 25  พัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0705 อนุมัติแล้ว
 26  เจนวิทย์ อรน้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0693 อนุมัติแล้ว
 27  อมรรัตน์ แซ่กวั่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0720 อนุมัติแล้ว
 28  ลภัสรดา มุสิกวงศ์  วิทยาลัยดุสิตธานี  W0544 อนุมัติแล้ว
 29  นัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  W0088 อนุมัติแล้ว