ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  จักรกฤษ อาจแก้ว  หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ  W0052 อนุมัติแล้ว
 2  คงศักดิ์ นาคทิม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0299 อนุมัติแล้ว
 3  วิศิษฏ์ เรืองพรหม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0283 อนุมัติแล้ว
 4  อนุชา ชีช้าง  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0067 อนุมัติแล้ว
 5  กฤษฎา แก้วผุดผ่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล  W0602 อนุมัติแล้ว
 6  วงศ์นรินทร์ สุขวิชัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  W0580 อนุมัติแล้ว
 7  ธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ  วิทยาลัยชุมชนยะลา  W0443 อนุมัติแล้ว
 8  สุริยา หนูหมาด  วิทยาลัยชุมชนยะลา  W0442 อนุมัติแล้ว
 9  ยุทธนา บุญสิทธิ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  W0495 อนุมัติแล้ว
 10  ประกิจ อินทรักษ์  สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์  W0414 อนุมัติแล้ว
 11  ภควัฒน์ ติณสิริสุข  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  W0682 อนุมัติแล้ว
 12  อนันต์ ทองนวล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0712 อนุมัติแล้ว
 13  ไพโรจน์ เสนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0671 อนุมัติแล้ว
 14  นายเจษฎากร แป้นสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  W0572 อนุมัติแล้ว
 15   กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  W0375 อนุมัติแล้ว