ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  จักรกฤษ อาจแก้ว  หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ  W0052 อนุมัติแล้ว
 2  คงศักดิ์ นาคทิม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0299 อนุมัติแล้ว
 3  วิศิษฏ์ เรืองพรหม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0283 อนุมัติแล้ว