ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  นิภาส บั้นบูรณ์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  W0077 อนุมัติแล้ว
 2  วัชรพงษ์ สงวนคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0336 อนุมัติแล้ว
 3  มงคล ทะกอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  W0342 อนุมัติแล้ว
 4  ชูติมา รัตนจิตเกษม  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  W0358 อนุมัติแล้ว
 5  อำนาจ นิ่มนวล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  W0218 อนุมัติแล้ว
 6  สุกิจ วินัยธรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  W0217 อนุมัติแล้ว
 7  สมภพ ศรีเอียง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  W0545 อนุมัติแล้ว
 8  สุภัสรีญา บัวเกตุ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  W0068 อนุมัติแล้ว
 9  อิบตีซัม หะมะ  วิทยาลัยอิสลามยะลา  W0618 อนุมัติแล้ว
 10  อุทัย คูหาพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0024 อนุมัติแล้ว
 11  ปริญญา น้อยดอนไพร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  W0092 อนุมัติแล้ว
 12  วนาพล แช่มสุขี  มหาวิทยาลัยมหิดล  W0600 อนุมัติแล้ว
 13  ปรีชา พังสุบรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  W0372 อนุมัติแล้ว
 14  ณัฐภัทร แก้วบุญ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  W0380 อนุมัติแล้ว
 15  วรนนท์ ธิติมาพงศ์  หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ  W0440 อนุมัติแล้ว
 16  อภิรักษ์ ใจซื่อ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0178 อนุมัติแล้ว
 17  กฤษนรา เถรว่อง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  W0526 อนุมัติแล้ว
 18  สมเกียรติ เพ็ชรมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  W0083 อนุมัติแล้ว
 19  เศรษฐวัฒน์ คำภาษี  มหาวิทยาลัยมหิดล  W0520 อนุมัติแล้ว
 20  แสงสุรีย์ คะลีล้วน  มหาวิทยาลัยมหิดล  W0517 อนุมัติแล้ว