WUNCA :

ข้อมูลการติดต่อ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา( UniNet)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-3545678
โทรสาร 02-3545678 ต่อ 5012