รายละเอียดผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562

 

 

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์

กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สนับสนุนและจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ที่ http://gg.gg/FORMSWUNCA

 

ประเภทการสนับสนุน

 1. ระดับ Platinum ราคา 170,000 บาท
 2. ระดับ Gold ราคา 120,000 บาท
 3. ระดับ Silver ราคา 70,000 บาท
 4. สนับสนุนป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ 2,000 ชิ้น*
 5. เสื้อคณะกรรมการการจัดงาน จำนวน 700 ตัว*
 6. การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม*

* หมายเหตุ : จะเป็นผู้สนับสนุนระดับใดขึ้นอยู่กับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน

 

สิทธิประโยชน์

ผู้สนับสนุนแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ตารางสิทธิประโยชน์

 

ลำดับสิทธิประโยชน์Platinum 170,000 บาทGold 120,000 บาทSilver 70,000 บาท
1 โลโก้สินค้าหรือบริษัท ได้รับการเสนอบนหน้าเว็บไซด์ จำนวน 1 จุด และ Link ไปยังเว็บไซด์ผู้สนับสนุน
2 โลโก้บนป้ายคัทเอาท์บนเวทีบริเวณบูธ ชั้น 2 และบริเวณจุดเวทีรับประทานอาหาร อาคารหอประชุม
3 โลโก้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของงาน WUNCA ครั้งที่ 38
4 โลโก้จุดลงทะเบียนหน้าห้องสัมมนา/ห้องจัดกิจกรรม โลโก้หลังห้องสัมมนา/ห้องจัดกิจกรรม
5 โลโก้บนธงญี่ปุ่นบริเวณสถานที่จัดงาน
6 โลโก้บนป้ายภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 จุด
7 โลโก้ที่ซุ้มถ่ายภาพด้านข้างกองอำนวยการ ชั้น 2 และโลโก้ซุ้มถ่ายภาพ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
8 แนบเอกสารโฆษณา/บรรจุในกระเป๋าลงทะเบียนหรือบริเวณสถานที่จัดงาน (ทางผู้สนับสนุนต้องส่งเอกสารมาให้ภายในเวลาที่กำหนด)
9 กิจกรรม WUNCAMON ประกอบด้วย WUNCA STOP สแกน QR Code แต่ละบูทและจุดเช็คอิน
10 รับโล่การขอบคุณผู้สนับสนุนในงานเลี้ยงรับรอง
11 ปลั๊กไฟพ่วง 1 อัน
12 โต๊ะแสดงสินค้า 2 ตัว / เก้าอี้ 4 ตัว
13 พื้นที่แสดงสินค้า หน้าห้องประชุม ขุนเลิศโภคารักษ์ ระเบียงศูนย์ประชุม ชั้น 2 หน้าห้องประชุม คุณหญิงกาญจนา
14 ช่วงเวลากิจกรรม TEA TIME ยามอัสดง ณ เวทีขุมเหมือง ศูนย์ประชม (ตามตารางและความเหมาะสม)
15 ช่วงเวลากิจกรรม Special Session ณ เวทีบริเวณบูธ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม (ตามตารางและความเหมาะสม) 1 วัน 1 วัน 1 วัน
16 ช่วงเวลากิจกรรม Special Session ณ เวทีอาคารหอประชุมบริเวณรับประทานอาหารกลางวัน (ตามตารางและความเหมาะสม) วันแรก วันที่สอง วันที่สาม
17 เวลาบรรยายพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา 30 นาที ณ ห้อง ปช.5 ชั้น 1 ศูนย์ประชุม (กำหนดวันบรรยายของผู้สนับสนุนคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมภายหลัง) 1 หัวข้อ
18 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ / อาหารกลางวัน 3 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ ตามจริง ไม่เกิน 6 ท่าน ตามจริง ไม่เกิน 4 ท่าน ตามจริง ไม่เกิน 2 ท่าน
19 Account สำหรับใช้งาน Internet ตามจริง ตามจริง ตามจริง
20 ของที่ระลึกแสดงความขอบคุณจากคณะกรรมการจัดงาน
21 หนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ
22 โรงแรมที่พัก ฟรี 4 คืน 3 ห้อง 2 ห้อง 1 ห้อง
23 ชมการแสดงสยามนิรมิต ไม่เกิน 6 ท่าน ไม่เกิน 4 ท่าน ไม่เกิน 2 ท่าน

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คำชี้แจง

 1. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนจองบูธ มากกว่า 1 บูธ คณะกรรมการจัดงานขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการจัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ที่ชำระเงินก่อน
 2. ผู้สนับสนุนสามารถเข้าดำเนินการจัดนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-20.30 น.
 3. โลโก้ผู้สนับสนุน ที่แสดงบนสิ่งของ หรือสื่อต่างๆ จะมีขนาดดังนี้
  • Platinum มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อและความหมาย
  • Gold มีขนาด 75% ของโลโก้ Platinum
  • Silver มีขนาด 50% ของโลโก้ Platinum
 4. ลำดับการจัดวางโลโก้ผู้สนับสนุน มีเงื่อนไข ดังนี้
  • โลโก้ผู้สนับสนุน Platinum จะอยู่อันดับที่ 1
  • โลโก้ผู้สนับสนุน Gold จะอยู่อันดับที่ 2
  • โลโก้ผู้สนับสนุน Silver จะอยู่อันดับที่ 3
  • กรณีที่มีสิทธิประโยชน์แต่ละประเภทมีบริษัทมากกว่า 1 บริษัท จะเรียงลำดับโลโก้ก่อน-หลัง ขึ้นกับการชำระเงินก่อนหรือหลัง ทั้งนี้ คณะกรรมการการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตามความเหมาะสมกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 5. เอกสารที่จะนำใส่กระเป๋า ให้นำส่งนางมาลิน เสงี่ยมกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การนำเอกสารใส่กระเป๋า
 6. การชำระเงิน
  • ชำระเงินค่าจองบูธ 50% ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และชำระเงินค่าจองบูธ เต็มจำนวน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ผู้สนับสนุนที่ชำระเงินก่อนสามารถพื้นที่จองบูธได้ก่อนผู้ที่ยังไม่ชำระเงิน โดยส่งหลักฐานการชำระเงิน ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่ ชื่อบัญชี WUNCA 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่บัญชี 377-0-32054-9 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
 7. ขั้นตอนการจองบูธ
  • ผู้สนับสนุนชำระเงินสนับสนุนเต็มจำนวนแล้วสามารถจองบูธได้ก่อนผู้ที่ยังไม่ชำระเงิน โดยผู้จัดงานจะจัดส่งแบบฟอร์มการจองบูธให้ทางอีเมลล์ที่ท่านระบุ โดยตรวจสอบแผนผังการจัดบูธได้ที่ >>> https://goo.gl/HJoHky

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 1. นางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ โทรศัพท์ 089-7718-870
 2. นางสาวสุนิษา เพชรจันทร์ โทรศัพท์ 061-1455-696