wunca 1150 300 02

wunca38

วันที่รายละเอียดหมายเหตุ
วันที่ 12 พ.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61 - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ -
วันที่ 12 พ.ย. 61 - 4 ม.ค. 62 - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
- หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัด สำนักงานฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดรายชื่อออก
วันที่ 26 พ.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61 - ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Workshop - ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
วันที่ 23 - 25 ม.ค. 62 - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 38th Wunca
- กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 23 - 25 ม.ค. 62 iconpdf
-
 • พิธีเปิดและการบรรยาย 1
 • พิธีเปิดและการบรรยาย 2
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ชั้น 2)
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ชั้น 2) (อาหารว่าง ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น.)
09.00 - 12.00 น. พิธีเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เวลา 09.00 – 09.30 น. กล่าวแนะนำสถานที่
เวลา 09.30 – 10.30 น. พิธีเปิดการประชุม
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เวลา 10.30 – 11.00 น. พิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA ครั้งที่ 39 และรายงานความคืบหน้าการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 39 โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 11.00 - 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง Living Book “Towards Smart Education for Smart City and Sustainable Local Development”
โดย 1) ผศ.หิรัญ ประสารการ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
2) คุณประชา อัศวธีระ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน)
3) ผศ.พิทา จารุพูนผล (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
ห้อง Technical Talk @ 38th WUNCA Librarian Technical @ 38th WUNCA Thai MOOC
ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้อง ปช 2 (ชั้น 1) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้อง ปช.7 (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13.00 – 14.00 น. การบรรยาย เรื่อง UniNet พบมหาวิทยาลัย
โดย รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
(ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา)
Library 2029 : อีก 10 ปีห้องสมุดจะเป็นเช่นไร ??
โดย 1) นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
2) นางสาวจิตราภรณ์ ชัยมณี
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
การอภิปราย เรื่อง MOOCs Future Vision
โดย 1) ผศ.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2) รศ.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3) ผศ.อนิรุทธ์ สติมั่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
4) นายวรสรวง ดวงจินดา (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
14.00 – 15.00 น. การอภิปราย เรื่อง การบริหารจัดการสอบเข้ารับราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย 1) นางสาวนวลน้อย อุณหโชค
2) นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
การบรรยาย เรื่อง การประเมินตนเองของคลังสารสนเทศดิจิทัล
ตามมาตรฐานสากล (Self-Assessment of Digital Repository according to International Standards)
โดย รองศาสตราจารย์น้ำทิพย์ วิภาวิน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
 
15.00 – 16.00 น. การอภิปราย เรื่อง หน้าที่พลเมืองของผู้ดูแลระบบ
(Administrators’ Civic-Duty Lecture Series)
หัวข้อ กฏหมายที่คน IT ควรเข้าใจ และพึงระวัง
โดย 1) รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2) ผศ.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3) นายชยา ลิมจิตติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
โดย 1) ผศ.พิทา จารุพูนผล (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
2) นายสมพงษ์ เจริญศิริ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
3) นายสุริยา อภิวันทนากร (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
4) นายนิติ วิทยาวิโรจน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
16.00 – 17.00 น.  
18.-00 - 20.30 น. งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น ณ ศูนย์ประชุม (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
* หมายเหตุ * กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาหารเย็น (ณ. ศูนย์ประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 20.30 น.

ห้อง CIO Meeting @ 38th WUNCA (กลุ่มปิด) Telemedicine @ 38th WUNCA Workshop for สอศ. (VEC)
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ LAB 5 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ LAB 2 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.00 - 09.00 น. พิธีเปิด พิธีเปิด ลงทะเบียน ณ ห้องอบรม
09.00 - 12.00 น. พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศอาชีวศึกษา
(รับจำนวน 40 ที่นั่ง เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ)
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น.     Campus Network Design and Implement
โดย 1) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
2) นายเสรี ชิโนดม
3) นายนัฐพล เจริญศรี
(มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)
4) นายวณัช พาดี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
5) นายเจตนันต์ เจือจันทร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
6) นายเอกภพ บุญเพ็ง (มหาวิทยาลัยบูรพา)
7) นายนพฤทธิ์ จันทร์กลิ่น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
8) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
14.00 - 15.00 น. CIO Meeting
เรื่อง มาตรฐานการจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา
โดย 1) ผศ.ประเสริฐ คันธมานนท์
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
2) นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
3) นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร
(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
การนำเสนอข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้าน Tele-education, Tele conference, Telemedicine
- การติดตั้งและทดสอบภาพและเสียง
- การนำเสนอ (Content) ผ่านระบบประชุมทางไกล
โดย กลุ่มผู้ดูแลระบบการศึกษาและการแพทย์ทางไกล
15.00 - 16.00 น. CIO Meeting (ต่อ) การนำเสนอข้อเสนอแนะ แลการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้าน Tele-education, Tele conference, Telemedicine
- การติดตั้งและทดสอบภาพและเสียง
- การนำเสนอ (Content) ผ่านระบบประชุมทางไกล
โดย 1) นายวรวิทย์ แสนผาลา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2) นายวีรพล มนัสอารีนาท (มหาวิทยาลัยมหิดล)
3) นายอภิชัย พิรเศรษฐ์กุล (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)
4) นายสุนทร ซ่อมทอง (โรงพยาบาลสุรินทร์)
5) นายภาณุพงศ์ เชื่อมชิด (โรงพยาบาลนครพิงค์)
6) นายณัฐพงษ์ คำศิริ (โรงพยาบาลลำพูน)
7) นายสงกรานต์ ปัญญา (โรงพยาบาลเชียงราย)
8) นายไพศาล พุมดวง (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
Campus Network Design and Implement
(ต่อ)
16.00 - 17.00 น.
18.00 - 20.30 น. งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น ณ ศูนย์ประชุม (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
* หมายเหตุ * กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาหารเย็น (ณ. ศูนย์ประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 20.30 น.

 • ตาราง การบรรยาย 1
 • ตาราง การบรรยาย 2
 • Workshop 1
 • Workshop 2
ห้อง Technical Talk @ 38th WUNCA IT Development @38th WUNCA
ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้อง ปช.7 (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
09.00 - 10.00 น. การอภิปราย เรื่อง NOC Update
โดย 1) นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค
2) นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี
(UniNet)
 
10.00 - 11.00 น. การอภิปราย เรื่อง การยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้วย SDN
โดย 1) นายธนกฤษ จันทร์แสง
2) นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย
3) นายวรายุทธ แซ่หนา
(มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต)
การบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้เชิงลึกและข้อมูลขนาดใหญ่ในเมืองอัจฉริยะ
(Deep Learning and Big Data for Smart City)
โดย รศ.พยุง มีสัจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11.00 - 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าสู่ SDN Network
โดย นายโอภาส หมื่นแสน
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา - กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย ผศ.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น. การบรรยาย เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในสถานศึกษา
โดย นายทิวากร แตงอ่อน
(สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))
การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและสตรีมศึกษาด้วย Micro:bit
โดย นายอำนาจ สุคนเขตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
14.00 - 15.00 น. การอภิปราย เรื่อง ก้าวต่อไปของ Eduroam
โดย 1) รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2) ผศ.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3) นายประกาย นาดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน)
4) นายชยา ลิมจิตติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5) นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี (UniNet)
การอภิปราย เรื่อง การดำเนินการเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในสถานศึกษา
"Information Security Management System with ISO/IEC 27001 in Education"
โดย 1) นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง
2) นายเจตนันต์ เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
15.00 - 16.00 น. การอภิปราย เรื่อง Google Assistant For Education
โดย 1) นางสาวจรรยา ยานะโส
2) นายวุฒิพงศ์ คงสิบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

ห้อง Librarian Technical @ 38th WUNCA Telemedicine @ 38th WUNCA
ห้อง ปช 2 (ชั้น 1) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต LAB 5 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
09.00 - 10.00 น. การอภิปราย เรื่อง Human Library Digital และ การยกระดับการให้บริการ
ห้องสมุดด้วยมาตรฐานด้าน IT
โดย 1) นางอุบลศิลป์ โพธิ์พรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
2) นางอมรรัตน นาคะโร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
'การอภิปราย เรื่อง เครือข่ายด้านการศึกษาและการแพทย์ทางไกลแห่งประเทศไทย
(Telemedicine Network Society Thailand: TENST) หัวข้อ เครือข่ายด้านการศึกษาและการแพทย์ทางไกลแห่งประเทศไทย
โดย 1) ผศ.นพพล เผ่าสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
2) ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ (remote) (มหาวิทยาลัยมหิดล)
3) ศ.คลินิก.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ (remote) (มหาวิทยาลัยมหิดล)
4) นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล (remote) (มหาวิทยาลัยมหิดล)
5) รศ.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
6) รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
7) นพ.สิริพงษ์ ชีวธนากรณ์กุล (remote) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
8) ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน (remote) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
9) นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล (remote) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
10) รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย (remote) (มหาวิทยาลัยมหิดล)
10.00 - 11.00 น. การอภิปราย เรื่อง การขับเคลื่อนบริการสอนการรู้สารสนเทศยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
(New Frontier for Information Literacy Through Innovation and Technology)
โดย 1) นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
2) นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอภิปราย เรื่อง การเรียนการสอนทางไกล และการแพทย์ทางไกล (Tele-education and Telemedicine)
หัวข้อ Feasibility Study of Telemedicine in Thailand (การแพทย์ทางไกล สำหรับผู้สูงอายุ)
โดย 1) ผศ.นพพล เผ่าสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
2) รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
3) นางสาวชลิตา จิรพรจรัส (มหาวิทยาลัยมหิดล)
4) นายวีรพล มนัสอารีนาท (มหาวิทยาลัยมหิดล)
11.00 - 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง Library Service: “Book Recommendation for Course”
โดย 1) นางสาวพรพันธ์ ชื่นใจ
2) นางสาวสุพักตรา ยุทธภัณฑ์บริภาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอภิปราย เรื่อง การเรียนการสอนทางไกล (Tele-education)
หัวข้อ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย 1) นายวีรพล มนัสอารีนาท (มหาวิทยาลัยมหิดล)
2) นายพิสุทธิ์ บุญทรง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
3) นายอรรถพร ถาน้อย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
4) นายประเทือง นาคสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
5) นายชาติชาย ศรีสมุทร (มหาวิทยาลัยมหิดล)
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น. การอภิปราย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
(Development of Library Innovation for Research Support and Publication Support Service)
โดย 1) นางอรพรรณ การคนซื่อ
2) นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอภิปราย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวงการแพทย์และโรงเรียนแพทย์ กรณีศึกษา
หัวข้อ Digital Signage in Healthcare
โดย 1) นายวีรพล มนัสอารีนาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2) นายรัตนธ์พงศ์ ใสแก้ว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3) นายวรวิทย์ แสนผาลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14.00 - 15.00 น. การอภิปราย เรื่อง การจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์โดยใช้สื่อดิจิทัลที่หลากหลาย
(The Organizing Human Library Activities Using the Digital Medias)
โดย 1) นางอุบลศิลป์ โพธิ์พรม
2) นายพอเจตน์ เกษมสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การอภิปราย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวงการแพทย์และโรงเรียนแพทย์ กรณีศึกษา
หัวข้อ เทคนิค LIVE DEMONSTRATION จากห้องผ่าตัด (Telemedicine)
โดย 1) นายจักรพันธ์ สุขเจริญ (สภากาชาดไทย)
2) นายพิสุทธิ์ บุญทรง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
3) นายเนติธรณ์ วิพุธวิภาพร (มหาวิทยาลัยมหิดล)
4) นายทิพย์ ปานนุกูล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
5) นายกนก แย้มเพียร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
6) นายธนาชัย นุ่มพรม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
7) นายภูวะดล พานาดา (โรงพยาบาลราชวิถี)
15.00 - 16.00 น.   การนำเสนอของแต่ละกลุ่ม การศึกษาและดำเนินงานในแต่ละ
โดย 1) นายวีรพล มนัสอารีนาท (มหาวิทยาลัยมหิดล)
2) นายจักรพันธ์ สุขเจริญ (สภากาชาดไทย)
ทีมสีเหลือง 2) นายรัตนธ์พงศ์ ใสแก้ว 3) นายทิพย์ ปานนุกูล
ทีมสีเขียว 4) นายธนาชัย นุ่มพรม 5) นายภานุพงศ์ เชื่อมชิต 6) นายอภิชัย พิรเศรษฐ์กุล
ทีมสีชมพู 7) นายกนก แย้มเพียร 8) นายเนติธรณ์ วิพุธวิภาพร
ทีมสีแดง 9) นายพิสุทธิ์ บุญทรง 10) นายสุนทร ซ่อมทอง 11) นายวรวิทย์ แสนมาลา
ทีมสีน้ำเงิน 12) นายอรรถพร ถาน้อย 13) นายสงกรานต์ ปัญญา 14)นายณัฐพงษ์ คำศิริ
15) นางสาวจุฑามาศ อยู่เจริญ (remote)
16) นายปกรณ์ แซ่พัว (remote)
17) นายไพศาล พุมดวง (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

ห้อง Workshop @ 38th WUNCA (Network Technology) Workshop @ 38th WUNCA (IT Application for Education)
LAB 3 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ LAB 6 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. BGP Peering the Best Practices for Higher Education
โดย 1) นายวีระพันธ์ สมะดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2) นายกิตตินันท์ ศรีประเสริฐ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่เป็นกลาง (BKNIX)
(รับจำนวน 30 คน)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ด้วย Laravel Framework
โดย 1) ผศ.วิชาญ ทุมทอง
2) ผศ.ปฏิคม ทองจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(รับจำนวน 30 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น. ต่อ ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

ห้อง Workshop @ 38th WUNCA (MOOC) Workshop for สอศ. (VEC)
LAB 1 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ LAB 2 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. How to create MOOC course that SPARK?
โดย 1) นายวรสรวง ดวงจินดา
(ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
2) รศ.จินตวีร์ คล้ายสังข์
(รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)
3) ผศ.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
(รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)
Campus Network Design and Implement
โดย 1) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
2) นายเสรี ชิโนดม
3) นายนัฐพล เจริญศรี
(มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)
4) นายวณัช พาดี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
5) นายเจตนันต์ เจือจันทร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
6) นายเอกภพ บุญเพ็ง (มหาวิทยาลัยบูรพา)
7) นายนพฤทธิ์ จันทร์กลิ่น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
8) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น. ต่อ ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

 • ตาราง การบรรยาย 1
 • Workshop 1
 • Workshop 2
 • Workshop 3
 • Workshop 4
 • Workshop 5
ห้อง Technical Talk @ 38th WUNCA IT Development @38th WUNCA
ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้อง ปช.7 (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
09.00 - 10.00 น. การอภิปราย เรื่อง ระบบแจ้งเตือน Access-point ส่วนบุคคลด้วย IoT Device ผ่าน Blynk Mobile Application
โดย 1) นางสาวสุภาวดี มากอ้น
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ)
2) นายประภัสสร นุ่นแก้ว
3) นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
การบรรยาย เรื่อง Deep Learning คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง
โดย ศ.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 - 11.00 น. การอภิปราย เรื่อง การใช้เทคโนโลยี Onvif ในการให้บริการนักศึกษาสำหรับ Smart University
โดย 1) ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
2) นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
การอภิปราย เรื่อง การประยุกต์ ใช้ Docker Container บนอุปกรณ์ IoT
โดย 1) นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส
2) นายพิชยดนย์ ชายมะ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
11.00 - 12.00 น. 'การอภิปราย เรื่อง เทคโนโลยี Web of Things การเข้าถึงอุปกรณ์ เสมือนเว็บเพจ
โดย 1) นายฤทธิ์ณรงค์ พรมยา
2) นางสาววิภาดา นฤพิพัฒน์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การอภิปราย เรื่อง Use of Lecture Capture in Higher Education: Remote Classroom
โดย 1) นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล
2) นายบรรพต สร้อยศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ผศ.เนตร หงษ์ไกรเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น.14.00 - 15.00 น.15.00 - 16.00 น.อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

ห้อง Workshop @ 38th WUNCA (System Administration) Workshop @ 38th WUNCA (System Administration)
LAB 4 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ LAB 1 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. ระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย(WPA/WPA2 Enterprise)
ด้วยบัญชีผู้ใช้แบบรวมศูนย์บน Microsoft Windows Server Active Directory
และ MAC Address ของอุปกรณ์ พร้อมทั้งการลงทะเบียนหมายเลข MAC Address แบบอัตโนมัติ
โดย 1) นายศุภวิทย์ วรรณภิละ
2) นายสันติ เซี่ยงวงษ์
3) นายนิติธร พิชัยยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(รับจำนวน 20 คน)
การสร้าง Digital Signage ในองค์กรผ่านระบบเครือข่ายด้วย Xibo
โดย 1) นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
2) นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
3) นายชนิศวรา ชูสนิท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(รับจำนวน 30 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น. ต่อ ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

ห้อง Workshop @ 38th WUNCA (Network Security) Workshop @ 38th WUNCA (Network Security)
SAC 1 (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ SAC 2 (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. Free Style Penetration Testing
โดย 1) นายโอภาส หมื่นแสน
2) นางสาวถมหทัย จิโน
3) นายปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(รับจำนวน 20 คน)
OPNsense Firewall กับการตรวจจับและป้องกันการบุกรุกองค์กร
โดย 1) นายสุชิน เขียวเนตร
2) นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
3) นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(รับจำนวน 30 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น. ต่อ ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

ห้อง Workshop @ 38th WUNCA (Network Technology) Workshop @ 38th WUNCA (Network Technology)
LAB 3 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ SAC 3 (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. BGP Peering the Best Practices for Higher Education
โดย 1) นายวีระพันธ์ สมะดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2) นายกิตตินันท์ ศรีประเสริฐ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่เป็นกลาง (BKNIX)
(รับจำนวน 40 คน) 2 วัน
Basic Python for Network Engineer
โดย 1) นายเอกมล ชาญสำโรง
2) นายสุนทร วิมุกตะลพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(รับจำนวน 20 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น. ต่อ ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

ห้อง Workshop @ 38th WUNCA (IT Application for Education) Workshop @ 38th WUNCA (IT Application for Education)
LC 3 (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ LC 4 (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. MOOCs on Education: Content Development
โดย 1) นายไชย มีหนองหว้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(รับจำนวน 30 คน)
การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับแอพพลิเคชั่นความเป็นจริงเพิ่มเติมเสมือน
Applying Artificial Intelligent (AI) for Augmented Reality (AR) Application
โดย 1) นายก้องเกียรติ หิรัญเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2) นายศุภกฤต พวงอินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รับจำนวน 30 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น. พักอาหารกลางวัน ณ หอประชุมใหญ่
13.00 - 14.00 น. ต่อ ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

ห้อง Workshop @ 38th WUNCA (IT Application for Education) Workshop for สอศ. (VEC)
LAB 6 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ LAB 2 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. การพัฒนาระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ด้วย Laravel Framework
โดย 1) ผศ.วิชาญ ทุมทอง
2) ผศ.ปฏิคม ทองจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(รับจำนวน 30 คน) 2 วัน
Campus Network Design and Implement
โดย 1) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
2) นายเสรี ชิโนดม
3) นายนัฐพล เจริญศรี
(มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)
4) นายวณัช พาดี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
5) นายเจตนันต์ เจือจันทร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
6) นายเอกภพ บุญเพ็ง (มหาวิทยาลัยบูรพา)
7) นายนพฤทธิ์ จันทร์กลิ่น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
8) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.  
13.00 - 14.00 น. ต่อ ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่าง เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38/
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริการรถจากศูนย์ประชุมใหม่ กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.30 น.

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop

ตามที่ คณะผู้จัดงานได้เปิดให้ท่านสมาชิกผู้สนใจลงทะเบียนเข้าสำรองที่นั่งสำหรับการอบรมใน Workshop ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 นั้น คณะผู้จัดงานใคร่ขอแจ้งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนในแต่ละ Workshop ให้สามารถเข้าห้องอบรมได้ก่อน ทั้งนี้ หากท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันและประสงค์จะเข้าร่วม Workshop กรุณาติดต่อขอลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมได้ที่หน้าห้องอบรมโดยตรง อนึ่ง สิทธิขาดในการพิจารณารับคนเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเป็นของคณะวิทยากร

ขออภัยในความไม่สะดวก
คณะผู้จัดงาน

ประกาศ เรื่อง แจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

1. สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA (ทุกสถานะ) สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
   1.1 สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมปรากฎรูปของท่านในบัตรนั้น
   1.2 ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ทุกท่านต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน
   1.3 จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
          วันที่ 23 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า - บ่าย) ลงทะเบียน ณ ชั้น 2 ด้านหน้าศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
          วันที่ 24 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า - บ่าย) ลงทะเบียน ณ กองอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ห้องบรรยาย/อภิปราย ชั้น 1-2 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และห้อง Workshop ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
          วันที่ 25 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า - บ่าย) ลงทะเบียน ณ กองอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ห้องบรรยาย/อภิปราย ชั้น 2 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และห้อง Workshop ชั้น 2-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
2. สำหรับผู้ที่สถานะ “รออนุมัติ” กรุณาแสดงเอกสารอนุญาตจากต้นสังกัดที่ให้เข้าร่วมงานมาแสดง ณ จุดที่เจ้าภาพจัดเอาไว้ และท่านสามารถนำเอกสารดังกล่าวกลับคืนไปได้เลย
3. ผู้เข้าร่วมงาน "ที่ไม่ได้ลงทะเทียนเข้าร่วมงาน" หรือ "ลงทะเบียนแทนผู้ที่มีสถานะอนุมัติ" กรุณาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน Walk In
4. ผู้ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีสถานภาพอนุมัติแล้วเท่านั้น แต่เนื่องจากของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการแจกผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน

กำหนดการบรรยายพิเศษของผู้สนับสนุน iconpdf

ณ ห้องประชุม 5 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
วัน / เวลา ผู้สนับสนุน
13.30 - 14.00 g able 09
The innovative education driving by Huawei Intent-Driven Network
By Prayuth Tungsangob, Senior IT Product Manager, Huawei
14.15 - 14.45 Dell_EMC-06
Exploring the Next Era of the Human Machine Partnership
By Thitinan Nilsalub
15.00 - 15.30 amazon-19
Preparing The Workforce of Tomorrow with AWS
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
วัน / เวลา ผู้สนับสนุน
9.30 - 10.00 edge-core-networks-03
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Software Define Network กับ Data Center
โดย คุณวรปรัชญ์ อัตไพบูลย์
10.15 - 10.45 acer-05
Building an Intelligent IT Infrastructure, Driving Smart University
โดย คุณวิทวัส เตชารักษ์ Architecture Specialist
11.00 - 11.30 CISCO-01
Learning transformation
โดย คุณธนดร พร้อมมูล ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตภัณฑ์ทางการสื่อสาร
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด
*** Update : 21/01/62 ***

wunca 1150 300 1 012 01

 
Travel01
Travel01
รายละเอียด
กำหนดการ ดาวน์โหลด
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมทัศนศึกษา : ลงทะเบียนออนไลน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ : 076-523290

 

แบบประเมินผลความพึงพอใจ
เข้าร่วมงาน WUNCA 38

qr workshop

กรอกแบบประเมินออนไลน์
แบบประเมินผลความพึงพอใจ
เข้าร่วมในส่วนของ การบรรยาย

qr workshop

กรอกแบบประเมินออนไลน์
แบบประเมินผลความพึงพอใจ
เข้าร่วมในส่วนของ Workshop

qr workshop

กรอกแบบประเมินออนไลน์
ผู้ตอบแบบประเมินสามารถรับของที่ระลึก ณ จุดรับของที่ระลึก WUNCA
ชั้น 2 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562