การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

ถ่ายทอดสด 37th WUNCA

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ทางไกล 37th WUNCA


*** Update : 14/7/61 ***

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
30 เม.ย.-22 มิ.ย. 61 - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ -
30 เม.ย.-29 มิ.ย. 61 - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัด สำนักงานฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดรายชื่อออก
4 มิ.ย.-29 มิ.ย. 61 - ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Workshop ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
18-20 ก.ค. 61 - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 37th Wunca
- กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 18-20 ก.ค. 61
-
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
(อาหารว่าง ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น.)
09.00 - 12.00 น.
พิธีเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
เวลา 09.00 – 09.30 น. กล่าวแนะนำสถานที่
เวลา 09.30 – 10.30 น. พิธีเปิดการประชุม
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Conference)
เวลา 10.30 – 11.00 น. พิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA ครั้งที่ 38 และรายงานความคืบหน้าการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 38 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เวลา 11.00 - 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง blockchain technology โดย นายภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
คณะกรรมการเตรียมการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
ห้อง
Technical Talk @ 37th WUNCA
Telemedicine @ 37th WUNCA
CIO Meeting@ 37th WUNCA (กลุ่มปิด)

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
ดูแผนผัง
ห้องประชุม 101
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
ห้องประชุม 102
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
13.00 – 14.00 น.
การบรรยาย เรื่อง UniNet พบมหาวิทยาลัย
โดย รศ.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
14.00 – 15.00 น.
การบรรยาย เรื่อง การขอทุนวิจัยในยุคปฏิรูประบบวิจัย
โดย รศ.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
ศึกษางาน 1. การปฏิบัติงานการเตรียมการติดตั้ง
และการทดสอบระบบ Teleconference
- กาปฏิบัติการประชุมทางไกล
- การติดตั้งและการกำหนด (Configuration) ระบบ
- การติดตั้งและทดสอบภาพและเสียง
- การนำเสนอ (Content) ผ่านระบบประชุมทางไกล
โดย กลุ่มผู้ดูแลระบบการศึกษาและการแพทย์ทางไกล
เริ่มประชุมเวลา 14.00-17.45 น.
CIO Meeting
15.00 – 15.15 น.
พักอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น.
การบรรยาย เรื่อง ความจริงและรายละเอียดวิธีการจัดการ
เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่มาก
โดย 1) น.อ.ศ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
2) ศ.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ศ.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษางาน 1. การปฏิบัติงานการเตรียมการติดตั้ง
และการทดสอบระบบ Teleconference
- กาปฏิบัติการประชุมทางไกล
- การติดตั้งและการกำหนด (Configuration) ระบบ
- การติดตั้งและทดสอบภาพและเสียง
- การนำเสนอ (Content) ผ่านระบบประชุมทางไกล
โดย 1) นายธนาชัย นุ่มพรม มหาวิทยาลัยมหิดล
2) นายเกรียงศักดิ์ พลทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) นายเอกชัย พิกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) นายสิทธิศักดิ์ เหมหา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CIO Meeting (ต่อ)
16.45 - 17.45 น.
Fintech, Cryptocurrencies
and Blockchain technology with Cybersecurity
โดย นายปรเมศร์ เพียรสกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโอเอส เน็ทเวิร์ค แอนด์ ซีเคียวริตี้ โซลูชั่นส์ จำกัด
18.30 - 20.30 น.
งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง)
* หมายเหตุ *
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากอาคาร 10 ไปสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาหารเย็น 1 รอบ เวลา 18.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาหารเย็น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง) กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 20.30 น.
ห้อง
Librarian Technical @ 37th WUNCA
Workshop OBEC
ห้อง 1032 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
ห้อง 1036 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
08.00 - 09.00 น.
พิธีเปิด
ลงทะเบียน ณ ห้องอบรม
09.00 - 12.00 น.
พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
(รับจำนวน 80 ที่นั่ง เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ)
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00 - 14.00 น. Lesson Learned: Add Life to Learning Space
with Valuable Content
โดย 1) นางสาวอารยา ศรีบัวบาน
2) นางสาวจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
โดย 1) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2) นายเสรี ชิโนดม มหาวิทยาลัยบูรพา
3) นายนัฐพล เจริญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
4) นายนพฤทธิ์ จันทร์กลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5) นายวณัช พาดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) นายเอกภพ บุญเพ็ง มหาวิทยาลัยบูรพา
7) นายเจตนันท์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
9) ว่าที่ ร.ต. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10) นายอรรถพร แขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
14.00 - 15.00 น.
Lesson Learned: Connecting Classroom and Library
with Librarian
โดย 1) นางสาวพรพันธ์ ชื่นใจ
2) นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15.00 – 15.15 น.
พักอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น.
Human Library 4.0 and Creative Commons
โดย 1) นางอุบลศิลป์ โพธิ์พรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) ผศ.พิทา จารุพูนผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(ต่อ)
16.45 - 17.45 น.
18.30 - 20.30 น.
งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง)
* หมายเหตุ *
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากอาคาร 10 ไปสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาหารเย็น 1 รอบ เวลา 18.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาหารเย็น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง) กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 20.30 น.
ห้อง
Technical Talk @ 37th WUNCA
37th WUNCA
ห้องประชุม 102
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
ห้องประชุม 103
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
09.00 - 10.00 น.
การอภิปราย เรื่อง Campus & NOC Update
โดย 1) นายสุวิศาล ทับแสง มหาวิทยาลัยราชัฏนครสวรรค์
2) ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
3) นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค UniNet
4) นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี UniNet
การประยุกต์ใช้ BtrFS สำหรับ Docker container
โดย 1) นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส
2) นางสาวสุรีรัตน์ แก้วคีรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10.00 - 11.00 น.
การบรรเทาปัญหา phishing ด้วย DMARC
โดย 1) นายชยา ลิมจิตติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การให้บริการการยืนยันตัวตนจากส่วนกลาง บนมาตรฐาน OAuth 2.0
สำหรับแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย 1) นายปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร
2) ว่าที่ร้อยตรี ศุภวิทย์ วรรณภิละ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.00 - 12.00 น.
เทคนิค “ขุดบ่อล่อปลา” ด้วยการลอกเลียนชื่อโดเมน และการป้องกัน
Waterholing through DNS typosquatting and How to Protect Yourself
โดย รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
UniNet Express Way Services
โดย รศ.วรา วราวิทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00 - 14.00 น.
Eduroam Update
โดย 1) รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2) ผศ.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้ดำเนินการอภิปราย 3) นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี (UniNet)
ระบบตรวจสอบบริการเครื่องแม่ข่าย
ด้วย SNMP ผ่าน Line Bot Application
โดย 1) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) นายประภัสสร นุ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14.00 - 15.00 น.
การจัดการควบคุมและรายงานผลปริมาณการใช้งาน Internet
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย 1) นายสงกรานต์ มุณีแนม
2) นายจตุพร ชูช่วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Open Education and Open Science
โดย ศ.วิลาศ วูวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15.00 - 16.00 น.
OPNSense กับการประยุกต์ใช้งานในมหาวิทยาลัยฯ
โดย 1) นายสุชิน เขียวเนตร
2) ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บริการเว็บไซต์ SSL ด้วยโปรแกรม
HAproxy Load-balancer
(Pass-through SSL และ SSL offloading)
โดย 1) นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส
2) นายพิชยดนย์ ชายมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า อาคาร 10 กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Telemedicine @ 37th WUNCA
Application Development @37th WUNCA
ห้องประชุม 101
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
ห้องประชุม 104
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
09.00 - 10.00 น.

เริ่ม 09.30 - 10.30 น.
การเรียนการสอนทางไกล และการแพทย์ทางไกล
(Tele-education and Telemedicine)
หัวข้อ Telemedicine and Interventional Cardiology
โดย 1) รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล (Remote)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2) ผศ.นพ.พรณรงค์ โชติวรรณ
สภากาชาดไทย

เริ่ม 09.00 - 10.00 น.
วิทยาศาสาตร์ข้อมูลสำหรับการศึกษา 4.0
(Data Science for Education 4.0)
โดย รศ.พยุง มีสัจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10.00 - 11.00 น.
10.00 - 11.00 น.
แนววิจัยด้าน AI ขั้นสูงที่ทำได้ในประเทศไทย
โดย ศ.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 - 12.00 น.
การเรียนการสอนทางไกล (Tele-education)
หัวข้อ การพัฒนาระบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดย 1) รศ.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
2) นางสาวนภาพร บุญศรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.00 - 12.00 น.
11.00 - 12.00 น.
การพัฒนา AR Location Based Application
โดย นายก้องเกียรติ หิรัญเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00 - 14.00 น.
เริ่ม 13.00 - 13.30 น.
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวงการแพทย์และโรงเรียนแพทย์ กรณีศึกษา
หัวข้อ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสำหรับโรงพยาบาล
(IoT for Hospital)
โดย 1) นายรัตนธ์พงศ์ ใสแก้ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2) นายวีรพล มนัสอารีนาท มหาวิทยาลัยมหิดล
3) นายธีระศักดิ์ พลบม่วง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
4) นายวรวิทย์ แสนผาลา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เริ่ม 13.00 - 14.00 น.
เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีกับการเรียนรู้ด้วยวิธีพหุสัมผัส
(Augmented reality through multi-sensory learning)
โดย รศ.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.00 - 15.00 น.
เริ่ม 13.00 - 14.30 น.
การนำเสนอข้อเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้าน
Tele-education, Tele conference, Telemedicine
โดย 1) นายขจรศักดิ์ พวงสมบัติ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
2) นายวรวุฒิ บากา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3) นายพิศุทธิ์ บุญทรง มหาวิทยาลัยมหิดล
4) นายกนก แย้มเพียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5) นายรัตนธ์พงศ์ ใสแก้ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
14.00 - 15.00 น.
การจัดการเรียนรู้ด้วย edpuzzle
โดย นายอำนาจ สุคนเขตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
15.00 - 16.00 น.
14.30 - 15.00 น.
สรุปการดำเนินงานกลุ่ม Telemedicine
โดย นายวีรพล มนัสอารีนาท
มหาวิทยาลัยมหิดล
15.00 - 16.00 น.
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดย 1) นายธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
2) นายเอกวิทย์ สิทธิวะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า อาคาร 10 กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Librarian Technical @ 37th WUNCA
Workshop OBEC
ห้อง 1032 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
ห้อง 1036 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
09.00 - 10.00 น.
Closer to User: KMUTT-LM Recommendation
โดย นายณัฐพล อัศววายุโยธิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้ง
และออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
โดย 1) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2) นายเสรี ชิโนดม มหาวิทยาลัยบูรพา
3) นายนัฐพล เจริญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
4) นายนพฤทธิ์ จันทร์กลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5) นายวณัช พาดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) นายเอกภพ บุญเพ็ง มหาวิทยาลัยบูรพา
7) นายเจตนันท์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
9) ว่าที่ ร.ต. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10) นายอรรถพร แขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10.00 - 11.00 น.
แนวทางในการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็น WALAI Autolib 3.0
โดย 1) นายวิทยา เทวรังษี
2) นางสาวระพีพรรณ บุญสิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11.00 - 12.00 น.
Emerging Tech in KKU Library
โดย นางสาวจีรภา สิมะจารึก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00 - 14.00 น.
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว
โดย นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(ต่อ)
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า อาคาร 10 กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
UniNet To School
Workshop OBEC @ 37th WUNCA
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
ดูแผนผัง
ห้อง 1036 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
08.00 - 08.45 น.
ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
08.45 - 09.00 น.
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
โดย รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
09.00 - 10.00 น.
บรรยาย เรื่อง การบริการเครือข่าย UniNet
กับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้ง
และออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
โดย 1) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2) นายเสรี ชิโนดม มหาวิทยาลัยบูรพา
3) นายนัฐพล เจริญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
4) นายนพฤทธิ์ จันทร์กลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5) นายวณัช พาดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) นายเอกภพ บุญเพ็ง มหาวิทยาลัยบูรพา
7) นายเจตนันท์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
9) ว่าที่ ร.ต. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10) นายอรรถพร แขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
การบรรยาย เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน – ผลักภาระเข้าส่วนกลาง
โดย นายยรรยง เต็งอำนวย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00 - 14.00 น.
การอภิปราย เรื่อง เยาวชนกับโลกไซเบอร์
โดย 1) พ.ต.ท.นันทวุฒิ รอดมณี
รอง ผกก. ฝอ.ศฝร ภ.9 / คณะทำงาน TICAC
2) นางศรีดา ตันทะอธิพานิช
ผู้จัดการอินเทอร์เน็ตมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
3) นางภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
ชมรมผู้ประกอบการเว็บโฮสติ้ง
ฟังการบรรยาย ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
14.30 - 15.30 น.
บรรยาย เรื่อง Digital Technology for Teaching STEM
โดย นายสุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด
15.30 - 16.30 น. การอภิปราย เรื่อง ความร่วมมือของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
โดย 1) นายเสรี ชิโนดม
มหาวิทยาลัยบูรพา
2) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
3) ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า อาคาร 10 กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
ห้อง 1033 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
ห้อง 1023 อาคาร 10 ชั้น 2
ดูแผนผัง
08.45 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
Hyper-Converged Infrastructure
with Microsoft Storage Spaces Direct
โดย 1) นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
2) นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
3) นายจักรพันธ์ อินสุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(รับจำนวน 30 คน)
Development of Augmented Reality Drawing
and Coloring book for kids
โดย 1) รศ.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2) นางสาวพิตะวัน เนตรทอง
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ (รับจำนวน 20 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00 - 14.00 น.
ต่อ
ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า อาคาร 10 กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
ห้อง 1011 อาคาร 10 ชั้น 1
ดูแผนผัง
ห้อง 1032 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
08.45 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
การพัฒนา MVC Mobile Application ด้วย Laravel Framework
โดย 1) ผศ.วิชาญ ทุมทอง
2) ผศ.ปฏิคม ทองจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(รับจำนวน 30 คน)
Motion Infographic สื่อใหม่เพื่อการนำเสนอในยุคดิจิทัล
โดย 1) นายอภิภู สิทธิภูมิมมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2) นายกฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
(รับจำนวน 40 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00 - 14.00 น.
ต่อ
ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า อาคาร 10 กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
ห้อง 1031 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
ห้อง 1035 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
08.45 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
Wireless network design for Education
โดย 1) นายวณัช พาดี
2) นายชัชวาล อินทร์พามา
3) นายปิยนัฐ ดวงจาปา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รับจำนวน 25 คน)
การจัดการและติดตั้งระบบ Hyper-converged infrastructure
ด้วย Open Source
โดย 1) นายเจตนันต์ เจือจันทร์
2) นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
(รับจำนวน 30 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00 - 14.00 น.
ต่อ
ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า อาคาร 10 กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
ห้องประชุม 101 ศูนย์ประชุม (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
ห้อง 1034 อาคาร 10 ชั้น 3
ดูแผนผัง
ห้องประชุม 102 ศูนย์ประชุม (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
08.45 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
การย้าย แอปพลิเคชั่นเดิม สู่ โลกคอนเทนเนอร์
โดย 1) นายฤทธิ์ณรงค์ พรมยา
2) นางสาววิภาดา นฤพิพัฒน์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(รับจำนวน 20 คน)
การตรวจสอบการบุกระบบเครือข่าย ด้วยเทคนิค
Machine Learning กับชุดข้อมูล CICIDS2017
ด้วยโปรแกรม Rapid Miner และ
การประยุกต์ใช้งานชุดคำสั่ง
โดย 1) อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
2) นายซุลกิฟลี ยิงทา
3) นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(รับจำนวน 20 คน)
การพัฒนา AR Location Based Application
โดย 1) นายก้องเกียรติ หิรัญเกิด
3) นายศุภกฤต พวงอินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รับจำนวน 30 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00 - 14.00 น.
ต่อ
ต่อ
ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า อาคาร 10 กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 | กำหนดการบรรยายพิเศษของผู้สนับสนุน

ห้อง
ห้องประชุม 103
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
ห้องประชุม 104
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
13.00 -13.40 น.

วิวัฒนาการของอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง
Evolving of the high Speed Ethernet
วิวัฒนาการของอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง บนสาย UTP CAT5e
และ CAT6 ตามมาตรฐาน 2.5G/5G Base-T
โดย บริษัท Cisco และ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด

IoT Workforce Transform to Smart University
โดย บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด
14.00-15.45 น.
A more intuitive way to work
รูปแบบชีวิตการทำงานสมัยใหม่
จากการสร้าง Digital Workplace วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่
ที่เน้นการ Collaboration กันระหว่างผู้คนในทีม
โดย บริษัท Cisco และ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด
การเรียนการสอนยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบ
ด้วยโซลูชั่นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
และ Digital Learning Platform
โดย บริษัท ลานนาคอม จำกัด
15.00 – 15.15 น.
พักอาหารว่าง
15.00 – 15.45 น.
โอกิสมาร์ทพรินเตอร์กับไอซีที ปี 2018
โดยคุณสุเมธ เวศกิจ
บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Addressing Challengers Facing
Language Learners in 21st Century
By end-to-end ICT Solution English Discoveries
โดย บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ห้อง
ห้อง 1033 อาคาร 10 (ชั้น 3)
ดูแผนผัง
ห้อง 1011 อาคาร 1011(ชั้น 2)
ดูแผนผัง
10.00-10.45 น.

HPE to make hybrid IT simple
โดย บริษัท ลานนาคอม จำกัด

IT Transformation to Smart University with HCI technology
โดย บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

11.00-11.45 น.

Brother Solution Smart @ Work Plac
โดย บริษัท เบส คีย์เวิร์ด และ Brother

บูรณาการสื่อสาร และเรียนรู้ ทางใกลในยุค digital 4.0
ด้วย polycom solution
โดย บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด

12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00-13.45 น.

Epson Education 4.0
โดย บริษัท เบส คีย์เวิร์ด และ Epson

ฺBitdefender Overview of Cyber Security
โดย บริษัท บิทดีเฟนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
14.00-14.45 น.

Smart University สถานศึกษายุคใหม่ เพื่อคนดิจิทัล
โดย บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

HPE to make hybrid IT simple
โดย บริษัท ลานนาคอม จำกัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ห้อง
ห้องประชุม 103 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ดูแผนผัง
10.00-10.45 น.

Futurends in AI and Deep Learning
โดย บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด

ประกาศ เรื่อง แจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

1. สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA (ทุกสถานะ) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในช่วงวันที่ 18 กรฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
   1.1 สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมปรากฏรูปของท่านในบัตรนั้น
   1.2 ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ทุกท่านต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน
   1.3 จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
   1.4 สำหรับ Workshop "พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน" ลงทะเบียน ณ ห้อง 1036 อาคาร 10 ชั้น 3
2. สำหรับผู้ที่สถานะ "รออนุมัติ" กรุณานำเอกสารอนุญาตจากต้นสังกัดที่ให้เข้าร่วมงานมาแสดง ณ จุดที่เจ้าภาพจัดเอาไว้
3. ผู้เข้าร่วมงาน "ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน" หรือ "ลงทะเบียนแทนผู้ที่มีสถานะอนุมัติ" กรุณาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน Walk In
4. ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีสถานภาพอนุมัติแล้วเท่านั้น แต่เนื่องจากของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ในการแจกผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop

      ตามที่ คณะผู้จัดงานได้เปิดให้ท่านสมาชิกผู้สนใจลงทะเบียนเข้าสำรองที่นั่งสำหรับการอบรมใน Workshop ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 261 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นั้น
คณะผู้จัดงานใคร่ขอแจ้งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนในแต่ละ Workshop ให้สามารถเข้าห้องอบรมได้ก่อน ทั้งนี้ หากท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันและประสงค์จะเข้าร่วม Workshop กรุณาติดต่อขอลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมได้ที่หน้าห้องอบรมโดยตรง อนึ่งสิทธิขาดในการพิจารณารับคนเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเป็นของคณะวิทยากร

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน


ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
กำหนดการ ดาวน์โหลด
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมทัศนศึกษา ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร โทร. 089-936-8691

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์