รอบรั้ว มฟล.

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ ฯ

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ ฯ

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ องค์นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้าล้านทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยปาลวะ พระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ ๕๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๙...

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2547 หลังจากที่การก่อสร้างอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของการสร้างพระราชานุสาวรีย์ของกรมศิลปากรอย่างครบถ้วน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่ได้อัญเชิญพระราชสมัญญานามของพระองค์ท่านเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของประชาชนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและประชาชนทั่วไป พระอิริยาบถของพระองค์ที่ทรงเมตตาต่อประชาชนในลักษณะประทับนั่ง ทรงฉลองพระองค์ในชุดธรรมดา พระพักตร์สดใสยิ้มแย้ม มีขนาดสองเท่าของพระองค์จริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ พันโท นภดล สุวรรณสมบัติ...

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉิลมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉิลมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉิลมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ในโอกาสสำคัญ รวมทั้งเป็นสถานที่พักใจ ชำระจิตใจให้เข้าถึงธรรม พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการก่อสร้างวิหารโล่งแบบล้านนา วิหารพระเจ้าล้านทองเฉิลมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสร้างโดยดำริของ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสสำคัญ รวมทั้งเป็นสถานที่พักใจ และชำระจิตใจให้เข้าถึงธรรม...

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของรัฐบาลประเทศทั้งสอง ทีมีความปรารถนาดีให้มีการศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเกิดขึ้นในประเทศไทย และที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตั้งใจมอบศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งนี้ให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวไทย และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของโครงการนี้อีกท่านหนึ่ง คือ ฯพณฯ ฟู...

Platinum

 DellEMC intel Cisco_logo_emblem_logotype

Gold

 

Silver

   DellEMC       Brother_Logo-01 mmtlogo_eng4