รายละเอียดโครงการ WUNCA ครั้งที่ 34

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : Uninet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน และได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายดังกล่าว

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
 2. เพื่อศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก
 4. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 800 คน ประกอบด้วย

 1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง จำนวน 74 คน
 2. ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์คอมพิวเตอร์/สำนักหอสมุด จำนวน 106 คน
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน จำนวน 450 คน
 4. วิทยากร จำนวน 70 คน
 5. คณะทำงานจัดการประชุม ฯ จำนวน 100 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 2. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
 3. สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Platinum

 DellEMC intel Cisco_logo_emblem_logotype

Gold

 

Silver

   DellEMC       Brother_Logo-01 mmtlogo_eng4