กรอบระยะเวลาการจัดงาน

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
14 พ.ย. – 16 ธ.ค. 59 – เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ย. – 30 ธ.ค. 59 – ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงาน จากต้นสังกัดพร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
– ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้าร่วมประชุม
– หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก
6 ธ.ค. -30 ธ.ค. 59 – ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop – ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
18 ม.ค. – 20 ม.ค. 60 – งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 34th WUNCA

Platinum

 DellEMC intel Cisco_logo_emblem_logotype

Gold

 

Silver

   DellEMC       Brother_Logo-01 mmtlogo_eng4