พิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34”
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง