ประกาศ เรื่อง แจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

  1. สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA ที่สถานะอนุมัติแล้ว สามารถมาลงทะเบียน ในวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    • สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมปรากฏรูปของท่านในบัตรนั้น
    • ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ทุกท่านต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน
    • จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

วันที่ 18 มกราคม 2560  (ช่วงเช้า)      ลงทะเบียน ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)
วันที่ 18 มกราคม 2560  (ช่วงบ่าย)      ลงทะเบียน ณ อาคาร Education Park (E-Park) ชั้น 3
วันที่ 19-20 มกราคม 2560              ลงทะเบียน ณ อาคาร Education Park (E-Park) ชั้น 3

  1. สำหรับผู้ที่สถานะ “รออนุมัติ” หรือ “ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน” กรุณาลงทะเบียน     ณ จุดที่เจ้าภาพจัดเอาไว้  ตามข้อ 1
  2. ผู้ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีสถานภาพอนุมัติแล้วเท่านั้น    แต่เนื่องจากของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการแจกผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน

 

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน